Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. máj 2019 | Gertrúda

Školstvo

Prvé storočné gymnázium v Žiline

Prednedávnom sme si pripomínali významný dátum v dejinách Čechov a Slovákov, a tým bol deň vzniku Československého štátu v októbri 1918. Ten­to rok bol však významný aj z mnohých iných dôvodov. Dňa 13. novembra sa kona­la oslava 100. výročia zalo­ženia školy.

22.11.2018 | 12:35

Písal sa práve rok 1918, keď vládny zmocnenec An­ton Štefánek preberá býva­lú maďarskú reálku do sprá­vy Československého štátu a na Štedrý deň poveruje profesora Antona Mišíka jej spravovaním. Vyučovanie je však prerušené a pokračuje až v roku 1919. Podľa prvej kroniky z roku 1919 do ško­ly chodí 178 žiačok v šty­roch ročníkoch pod vede­ním 10 pedagógov.

Takéto boli začiatky Gymnázia, Veľká okružná v Žiline. História žilinské­ho gymnázia je veľmi boha­tá. Táto škola so storočnou tradíciou patrí k najstarším v Žiline. Počas dlhej histó­rie sa na jej pôde uskutoč­nilo mnoho reforiem, zmien a udalostí. Vychovala množ­stvo generácií, absolvova­li ju tisíce mladých ľudí, z ktorých sa mnohí stali významnými osobnosťa­mi s uplatnením doma i vo svete. Na škole pôsobil ako profesor spisovateľ D. Ta­tarka. Ďalším bol J. Lenčo, ktorý v diele Rozpamätáva­nie dal nahliadnuť do radov žiakov i profesorov. Kniha mala ohlas u nás i vo svete. Defilé zvučných mien je na­ozaj dlhé.

Gymnázium na Veľ­kej okružnej má výhodnú strategickú polohu a patrí k rešpektovaným a vyso­kohodnoteným vzdeláva­cím inštitúciám v Žilinskom kraji. Gymnázium je štát­na škola, ktorá poskytu­je úplné stredné vzdelanie s maturitou. Cieľom vzde­lávania je získať všeobecné vzdelanie a kompetencie v rôznych oblastiach. Roč­ne sa na štúdium hlási viac ako 300 žiakov zo základ­ných škôl. Na škole sa mo­mentálne v tomto školskom roku celkovo vzdeláva viac ako 520 žiakov pod vedením vyše 40 kvalifikovaných pe­dagógov. Škole sa darí vy­chovávať a vzdelávať žiakov pre vysokoškolské štúdium. Má vysoké percento úspeš­nosti prijímania žiakov na vysoké školy a univerzi­ty v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, a to aj vďaka 100 % kvalifikova­nosti, ústretovosti a snahe pedagógov.

Moderná škola s dlho­ročnou tradíciou. V ostat­ných rokoch prešla škola výraznou rekonštrukciou vnútorných i vonkajších priestorov. Škola disponu­je moderným vybavením v učebniach, špecializova­nými učebňami pre rôzne predmety, zmodernizova­nou telocvičňou, vonkajším ihriskom i posilňovňou s modernými cvičebnými zariadeniami.

Škola pokračuje v dlho­dobej tradícii vo vyučova­ní matematiky. Každý rok sa na škole otvára trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky, o ktorú je stály záujem. Žiaci sa zúčastňujú mnohých domácich a zahra­ničných súťaží v matemati­ke, ale aj fyzike, informatike a dosahujú vynikajúce vý­sledky. Reprezentujú ško­lu aj na súťažiach a olym­piádach z cudzích jazykov (anglický, nemecký, fran­cúzsky, španielsky a rus­ký), slovenského jazyka, humanitných predmetov, telesnej a športovej výchovy a taktiež aj na šachových súťažiach. Žiaci získavajú mnoho ocenení.

Na škole sa organizu­jú kultúrne, vzdeláva­cie a spoločenské akcie a podujatia, ktoré majú tiež svoju tradíciu. Imatrikulá­cie, GVOBOJ, Študentská kvapka krvi, ples a akadé­mia. Naši akademici – her­ci už 20 rokov pripravu­jú divadelné predstavenia a mnohokrát získali vzácne ocenenia na celosloven­ských prehliadkach diva­delných súborov.

Škola aktívne spolupra­cuje s rôznymi organizá­ciami, zariadeniami a s fa­kultami vysokých škôl v SR a ČR.

Naše gymnázium doká­zalo pretrvať v ťažkých do­bách svojho storočného pô­sobenia a veríme, že obstojí aj v skúškach, ktoré mu po­núkne nasledujúcich sto rokov. Dúfame, že aj naďa­lej bude patriť medzi výni­močné školy nielen svojimi výsledkami, ale aj priateľ­skou a pozitívnou atmosfé­rou, ktorá je pre toto gym­názium už roky príznačná. Prajeme mu šťastnú cestu!

Ďakujeme všetkým hos­ťom, ktorí prijali pozvanie a potešili nás svojou prí­tomnosťou v tento sláv­nostný deň.

Zdroj: - kzg -

Foto: Archív gymnázia

|
<
Máj 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Nedeľa    19. Máj 2019
7.5. - 31.5.2019 | Svet fantázie
19.5. 14:00 - 18:00 | Deň rodiny
7.5. 09:00 - 26.6.2019 17:00 | Zrod života a ohňa
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
20 °C
17 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod