Žilinský Večerník

22. júl 2024 | Magdaléna
| 23°C

Divadelná

Prvý súťažný večer performerov v špecifickom štýle básnického prednesu

Od minulého roka sa snaží zresetovať a oživiť situačný humor v našom meste jeho „otec“ Jozef Abafi. Dáva tak šancu mladým ľuďom ukázať, čo v nich je. Po obnove obľúbených improvizačných večeroch SKeCZ prichádza so Slam poetry.

08.03.2019 | 10:54

Krátke a výstižné scénky plné hu­moru, pódium, na ktorom si merajú sily v improvizovaní Česi a Slováci. O tom je SKeCZ, prvá česko-slovenská im­provizovaná skeč šou. Prá­ve s ňou sa rozhodol prina­vrátiť a pozdvihnúť kvalitu slovenského humoru Jozef Abafi. Stalo sa tak minulý rok. Práca s Improligami však pre Jozefa nie je žiad­nou novinkou. Už roky sa stará o improvizačné ve­čery v Žiline, na ktorých sa bavia nielen hostia, ale aj samotní improvizátori. Z nich vzišlo napríklad aj populárne zoskupenie Tri tvorivé tvory, známe pod skratkou 3T. „Chalani bu­dúci mesiac odohrajú už svoje 600. predstavenie,“ prezradil Jozef Abafi, ich tútor a manažér. Dátum jubilejného vystúpenia padol na 26. apríla a spo­lu s chalanmi z 3T na pó­diu vystúpia aj ich hostia, skvelí improvizátori Lu­káš Latinák, Marián Miez­ga a Robo Jakab. Ako pre­zradil, spustením nových projektov, ako je spomína­ný SKeCZ alebo najnovšie Slam poetry, sa snaží nájsť nové talenty, pretože, ako hovorí: „Pociťujem defi­cit kvalitných humoris­tov. Najmä tu na Sloven­sku. V susednom Česku to funguje výborne. Pravidel­ne cestujem do Olomouca, Brna a iných miest a sledu­jem ich Improligy či Slam poetry. Veď s niektorými z nich aj spolupracujem a chodievajú sem k nám na Slovensko.“

SLAM POETRY

Po vydarenom štarte úspeš­nej skeč šou SKeCZ, ktorá, mimochodom, bude pokra­čovať aj tento rok (najbližšie bude 29. marca, pozn. autor­ky), sa rozhodol skúsiť na­štartovať aj tzv. Slam poetry. Oba projekty zastrešuje OZ Klub Mladé Makovice v spo­lupráci s Krajským kultúr­nym strediskom za podpory Fondu na podporu umenia. „Povedal som si, že všetkých, ktorí v Žiline spolupracovali okolo Improlíg a skeču, zapo­jím do Slam poetry. Vyskúša­me, ako sa u nás chytí.“
Neviete, o čo ide? Slam poetry je špecifický štýl básnického prednesu. Nemá jasné pravidlá, ako by mala báseň vyzerať, ale platí, že prednes musí byť natoľko sugestívny, dojí­mavý alebo zábavný, aby dosiahol čo najväčší ohlas v publiku, zhromaždenom väčšinou v bare.
„Slameri sú ľudia, kto­rí žijú medzi nami, zaží­vajú taký istý život ako my a na vystúpení ho hodnotia zo svojho umeleckého po­hľadu,“ prezradil viac Jo­zef Abafi. „V Česku ma to veľmi oslovilo. Mladí ľudia si vyberali ohromné témy. Pravdaže, na to potrebu­je mať človek aj patričný všeobecný rozhľad a vzde­lanie. Hlavne preto, aby sa neznižoval k lacným té­mam a vulgarizmom.“ Ako povedal, Česi cel­kovo používajú menej vul­garizmov, najmä keď sa bavíme o improvizovaní. „I keď začínajú sa u nie­ktorých trochu prejavo­vať, pretože sledujú našich stand-upistov a niečo od nich pochytajú.“
Pre Jozefa Abafiho je však jasné, že humorista siaha po vulgarizme, keď nedokáže zaujať publikum tým, čo hovorí. „Vytvoriť niečo, na čom sa budú ľudia smiať bez použitia vulga­rizmov, je náročnejšie, av­šak o to hodnotnejšie.“

PRI SLAM POETRY IDE KAŽDÝ ZA SEBA

Prvú Slam poetry chystá Jo­zef Abafi na sobotu 9. mar­ca o 19. h v Kupé Café. Me­dzi slamermi budú aj hostia z Českej republiky, rovnako tak aj improvizátori zo Slo­venska. „Téma bude voľná, to znamená, že vystupujúci budú môcť rýmovať na ľubo­voľné témy. Každý, kto príde, pôjde sám za seba a donesie si svoju tému.“
Pripojiť sa môže ktokoľ­vek, kto má pocit, že potre­buje ľuďom niečo povedať. Pokojne to môžete byť aj vy. Jednotlivé výstupy budú hodnotiť ľudia z publika. „Ak to bude mať úspech, nič nám nebráni, aby sme vystupovali po celom Slo­vensku, poprípade sa stali súčasťou aj na českých ve­čeroch venovaných Slam poetry,“ dodal Jozef Abafi.

SLAM POETRY

Poetry slam, v slovenčine častejšie používaný názov Slam poetry; z anglického slam – buchnúť, plesnúť je špecifický štýl básnického prednesu. Vznikol v Spojených štátoch v druhej polovici 80. rokov, za zakladateľa je považovaný chicagsky básnik, pôvodným povolaním murár, Marc Smith. Od stand-up výstupov sa líši zapojením básnických prvkov, ako je rytmus, rýmovanie, prípadne aktívnym pohybom po javisku alebo sále. Slameri väčšinou vystupujú jednotlivo.
www.wikipedia.sk.

Foto: Archív Jozefa Abafiho

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod