Žilinský Večerník

24. júl 2024 | Vladimír
| 17°C

Kultúra

Roberta Bruna v jeho tvorbe inšpirujú každodenné problémy

Maliar, grafik a ilustrátor Robert Brun je jedným z najvýraznejších výtvarníkov pôsobiacich mimo centra slovenskej výtvarnej kultúry presahujúcim jeho rámec. (Po)expirácii sa volá výstava jeho ilustrácií, ktorú otvorili v SOHO1 miniGallery.

11.12.2018 | 13:23

Peter Trumpe­ter otvoril svo­jimi melódiami výstavu (Po)expi­rácii v SOHO1 miniGallery. Všestranný výtvarník – gra­fik, ilustrátor, tvorca zná­mok, pedagóg Robert Brun tu vystavuje svoje ilustrá­cie, ktoré pochádzajú z ro­kov 1972 – 1989. Robert Brun je tak pokračovateľom v úspešnej dramaturgii ga­lérie, ktorej tohtoročnou koncepciou bolo Bombastic B, čo znamená, že sa v nej prezentovali autori, ktorých meno sa začína práve na písmeno B. A ako sme sa do­zvedeli na vernisáži, Bom­bastic B bude pokračovať aj výstavami v budúcom roku, pretože autorov, ktorých priezvisko sa začína na toto písmeno, je ešte mnoho.

DO POPREDIA VYSTUPUJÚ VZŤAHY

Brun sa vo svojich dielach snaží dokumentovať vnú­tornú a vonkajšiu súvis­losť určitého javu, jeho rub a líce, negatív a pozitív, večnosť a pominuteľnosť. „Táto snaha o postihnu­tie celej zložitosti, večné­ho rébusu filozofov, umel­cov a ostatných hľadačov pravdy a podstaty je v Bru­novom prípade dokumen­tovaná v tých oblastiach, kde najvýraznejšie vystu­pujú do popredia vzťahy, kontrasty a konflikty či už v rámci jednotlivca, alebo society,“ vyjadril sa k jeho tvorbe kurátor Ivan Jančár. „Riešenie tejto dile­my prichádza v Brunovej tvorbe niekoľkými preme­nami, dostatočne ich mô­žeme pozorovať pri zobra­zovaniach jeho ústredného motívu – ľudskej tváre. Ak v počiatočných kresbách tieto štúdie Brun výrazne preferoval a podriaďoval im vlastne celú obrazovú plochu, neskôr ich zrovno­právňuje s viacerými vý­raznými a významnými zložkami,“ doplnil. Vo viacerých kresbách môžeme zaregistrovať, ako sa Brunov tempera­ment neuspokojuje s vy­medzeným priestorom, ale často naznačuje ďalšie pokračovanie.

OTÁZKY MOCI A NÁSILIA

Roberta Bruna v jeho tvor­be inšpirujú každodenné problémy v dnešnom sve­te, medzi ktoré patria hlav­ne otázky moci a násilia, vzťahy jedinca a spoločnosť a otázky muža a ženy. „Tiež otázky osamelosti a komu­nikatívnosti, ale zároveň aj otázky zvrátenosti, pretvár­ky, prchavého šťastia, živo­číšnej radosti i neskrývanej erotiky. Mnoho sa skrýva za svetom masiek,“ tvrdí Ivan Jančár. „Napriek tomu, že Brunove kresby sú miesta­mi prekrývané množstvom výrazových rovín, symbo­lov, inotajov, ich pôsobe­nie je neobyčajne výrazné a emotívne,“ dodáva.

KRESBY

Ilustračná tvorba, ktorú na výstave vidieť, pochá­dza z rokov normalizácie v Československu. O tvorbe z týchto rokov sa Ivan Jančár vyjadril nasledovne: „Môžeme konštatovať, že v tvorbe z obdobia sedem­desiatych rokov je diferen­covaný prístup k jednotli­vým vekovým kategóriám, symbióza s literárnou zlož­kou knihy, rešpektujúcou dva rovnocenné kompo­nenty, že sa v nej prehlbuje imaginatívna zložka.“ Brunove ilustrácie sú naplnené harmóniou, po­etickou atmosférou a vnú­tornou čistotou, o čom sa môžete presvedčiť v SOHO1 miniGallery do 14. decembra.

Foto: Archív galérie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod