Žilinský Večerník

20. máj 2024 | Bernard
| 17°C

Rozhovory

ROZHOVOR - Sekretárka je šéfova pravá ruka a nevyhnutná súčasť každej firmy

Časy, keď bolo hlavnou náplňou sekretárok dvíhanie telefónov, varenie kávy a vítanie návštev, sú nenávratne preč. Predstava sekretárky v minisukni, ktorá si z dlhej chvíle robí manikúru, je skôr úsmevnou spomienkou na minulosť. Dnes sú sekretárky alebo skôr asistentky, recepčné a administratívne pracovníčky vzdelané, jazykovo zdatné odborníčky s dobrými organizačnými schopnosťami. Vedúca predmetovej komisie odborných predmetov SSOŠ Pro scholaris v Žiline-Bytčici Anna Šarlinová nám priblížila, ako vyzerá vzdelávanie v tomto odbore v súčasnosti.

17.05.2023 | 15:08

V čom spočíva príprava študentov na toto povolanie?

V nadväznosti na štátny vzdelávací program pripravujeme žiakov v rovine teoretického i praktického vzdelávania. Poskytujeme im základné odborné poznatky o pojmoch, vzťahoch, súvislostiach v mikro aj[KM1]  makroprostredí, a to v oblasti ekonomiky, práva, manažmentu, marketingu, účtovníctva, daní a pod. Žiakov učíme komunikovať v spisovnom jazyku (slovom i písmom), dodržiavajúc pritom zásady administratívneho odborného štýlu. Z hľadiska úspešného uplatnenia na trhu práce a budovania vlastnej profesijnej kariéry kladieme veľký dôraz na rozvoj podnikateľského myslenia, výchovu k podnikaniu, riadenie osobných financií, spotrebiteľskú výchovu i na oblasť pracovného práva. Istou formou simulácie reálnej praxe sú aktivity žiakov v predmetoch cvičná firma a ekonomické cvičenia, no skutočným stretom žiaka s praxou je až absolvovanie súvislej odbornej prevádzkovej praxe v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní, vtedy každý aspoň na krátky čas zažije bežný deň v skutočnej firme/inštitúcii. Pevne verím, že každý náš žiak je pripravený čeliť  nástrahám, ale aj výzvam reálneho pracovného života.

Je v súčasnosti táto profesia žiadaná?

Dovolím si tvrdiť, že pozícia sekretárky je žiadaná stále. Ak sa má totiž úzko špecializovaný odborník, príp. manažér sústrediť výlučne na svoju oblasť, nemá čas na vybavovanie drobnej agendy. Často hľadá posilu do svojho tímu, ktorá ho odbremení od rutinných prác v kancelárii, akými sú vybavovanie telefonickej či e-mailovej komunikácie, drobné nákupy kancelárskych potrieb a vôbec celá spisová agenda.


 

Používa sa v súčasnosti označenie sekretárka alebo skôr asistentka?

Na populárnom pracovnom portáli sa s pojmom sekretárka stretneme už len zriedka. V súčasnosti sa označenie sekretárka nahrádza skôr ako asistentka alebo referentka, čo súvisí aj so širším záberom činnosti. Nemá na starosti už len bežný chod kancelárie a agendu sekretariátu, ale veľakrát je náplňou jej práce aj vykonávanie jednoduchých úkonov v oblasti účtovníctva, fakturácie a pod. Je akousi sekretárkou a účtovníčkou v jednom.

Vyžadujú sa na pozícii sekretárky aj ekonomické znalosti?

Určite áno. Ekonomika je už samozrejmou súčasťou bežného života každého z nás. Preto sú v nižších ročníkoch doplnkom výučby predmetu ekonomika aj pracovné listy, ktoré môžu využívať všetci vyučujúci zapojení do inovatívneho programu o finančnej gramotnosti pod názvom FinQ. Snažíme sa aktívne prepájať ekonomickú teóriu s praxou, preto zapájame žiakov do súťaží rôzneho druhu (Ekonomická olympiáda, Mladý účtovník, Európsky kvíz o peniazoch EMQ  atď.). Veľkou výzvou pre nás bola organizácia celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ, ktorú zastrešovala Slovenská obchodná a priemyselná komora v Žiline.

Aké sú najväčšie rozdiely medzi tým, čo sa učilo v minulosti a čo sa učí dnes?

Najväčší rozdiel vidím vo zvýšenom úsilí všetko prenášať do online priestoru. Kým v minulosti sa písomná agenda vytvárala ručne, príp. na mechanických písacích strojoch a zakladala sa do spisov, dnes už nie je nevyhnutné mať všetko zapísané a vytlačené „čierne na bielom“. Výkladové formy hodiny a diktovanie poznámok sú už skutočne minulosťou. V 21. storočí žiaci vybavení mobilom, tabletom či notebookom preferujú web pred poznámkovým zošitom. Preto sme pre nich vytvorili študijný portál, v ktorom majú prístup k množstvu elektronických dokumentov, zabezpečili sme im prístup do daňového a mzdového portálu, v ktorom si môžu púšťať videá o skúmanej problematike, a to 24/7. Naša škola je zapojená aj do  medzinárodného projektu s názvom e-FLIP (model obrátenej vyučovacej hodiny). Vyučujúci odborných predmetov tak majú možnosť s kolegami zahraničných škôl využívať nové internetové platformy, aby zatraktívnili výučbu. Kým v minulosti vyučovanie prebiehalo tak, že učiteľ žiakom učivo vysvetlil na hodine a zadaním domácej úlohy overil pochopenie zo strany žiakov,  nový model „rúca“ starý systém výučby úplne od základov. Vychádza z možností, ktoré priniesol internet s prakticky nekonečným množstvom atraktívnych študijných materiálov. Tento spôsob vyučovania mení žiaka z pasívneho poslucháča na aktívneho tvorcu, ktorý sa učí činnosťou a dokáže spolupracovať s ostatnými členmi tímu.


 

Čo v súčasnosti nahrádza výučbu strojopisu?

Pojem „strojopis“ už v súčasnosti považujeme za zastarané slovo, preferujeme formuláciu „písanie na počítači 10-prstovou hmatovou metódou“. V 1. ročníku vyučujeme žiakov len správny prstoklad. Cvičíme takpovediac „naslepo“, t. j. so zakrytými prstami. Písanie na klávesnici počítača je jemnejšie, pohodlnejšie, fyzicky nie je také náročné ako písanie na starých mechanických strojoch, preto mnoho ráz pripomína hru na klavíri. V 1. polroku kladieme dôraz na presnosť, v 2. polroku už hodnotíme aj rýchlosť písania. Výučba vo vyšších ročníkoch je zameraná na úpravu textu a tvorbu písomností obchodného či personálneho charakteru. Absolvent každého z našich troch študijných odborov (obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, informačné systémy a služby) má zvládnuté základy štylistiky. Tvorba písomností je dokonca súčasťou praktickej maturitnej skúšky vo všetkých týchto študijných odboroch.

Sú súčasťou výučby aj IT a cudzie jazyky?

Naša škola ponúka záujemcom 4-ročné štúdium v odbore obchodná akadémia s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. S angličtinou sa tak žiaci stretávajú prakticky na dennej báze, aj v rámci predmetu obchodná jazyková príprava. A IT? Každý žiak pri nástupe na štúdium v odbore obchodná akadémia dostáva laptop, ktorý môže používať denne (nielen) pri výučbe. Má tak možnosť sústavne sa zdokonaľovať a cibriť svoje technické a digitálne zručnosti. Naši učitelia sú „doma“ vo využívaní moderných aktivizačných platforiem a nástrojov. Pre mnohých z nich sú Kahoot, EdPuzzle, Quizizz, Flippity, Canva, Slido a pod. na vyučovacích hodinách samozrejmosťou. Príjemným spestrením pre nás sú vzájomné otvorené hodiny s prezentovaním aktivizačných metód vo vyučovaní, keď môžeme od vlastných kolegov čerpať inšpiráciu do ďalšej práce. Hovoríme tomu „zdieľanie

Čo by mala vedieť správna sekretárka – asistentka?

Keďže je osobou prvého kontaktu, mala by mať zvládnutú etiketu slušného správania a výzoru.  Komunikuje s vedením firmy, so zákazníkmi aj s ostatnými spolupracovníkmi, takže jej silnou stránkou musí byť kultivovaný verbálny a písomný prejav, systémovosť a zvládanie viacerých úloh naraz. Určite potrebuje poznať zásady obchodnej korešpondencie. Dobrá sekretárka nepustí k šéfovi neželanú osobu a zároveň sa vie vyhnúť akémukoľvek konfliktu. Často od nej závisí aj chod firmy, tak určite nie je nadnesené tvrdenie – dobrá sekretárka je pre firmu výhrou v lotérii.

 

KTO JE ANNA ŠARLINOVÁ?

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, špecializácia bankovníctvo

Najobľúbenejší kút Slovenska: Tatry

Záľuby: čítanie, záhradkárčenie, pestovanie kvetov

Dobré jedlo: kurča v syrovom cestíčku


 

 

 

Autor: Andrea Kožiaková, redaktorka

Foto: Milan Kosec

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod