Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. október 2020 | Aurélia
| 5°C

Školstvo

Rozprávkový kolovrátok

Ľudová kultúra, ľudové hry, piesne a tance ako umelecké diela sú naším jedinečným kultúrnym dedičstvom, sú súčasťou slovenských folklórnych regionálnych zvykov a tradícií.

29.03.2018 | 14:11

Práve na zachovanie regionálnych zvy­kov a tradícií našich predkov je zamera­ný regionálny projekt mater­ských škôl Kolovrátok, ktorý oslavuje svoje okrúhle jubile­um – 15. ročník. Realizuje sa napr. pódiovými vystúpenia­mi detí materských škôl ale­bo formou interaktívnych výstav. Pri príležitosti 15. vý­ročia založenia projektu re­gionálnej výchovy v mater­ských školách – Kolovrátok zorganizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina 15. marca ce­loslovenskú odbornú re­gionálnu konferenciu pre pedagógov predprimárneho vzdelávania s názvom Mož­nosti aplikovania regionálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní.

Účastníci kon­ferencie si v úvode vypočuli príhovory a pozdravy pozva­ných hostí. Potom vstúpi­li deti materských škôl cez pomyselnú Zlatú bránu do sveta slovenských ľudových rozprávok a pohybových ľu­dových hier, vyčítaniek, reč­ňovaniek a rapotaniek. Sta­rá mama pani učiteľka Anka Dubovcová privítala svo­je vnúčatká – moderátorov z Materskej školy, Jarná 7 Ži­lina a spoločne roztočili Roz­právkový kolovrátok. Roz­právkové nitky na Kolovrátok súkali aj deti z MŠ v Rajec­kej Lesnej. Vyčítankami a ľu­dovými hrami o zvieratkách zabavili účastníkov deti z MŠ v Kamennej Porube v rozprá­vočke o Kubovom zajacovi.

V ďalšej rozprávke O Janko­vi a Marienke sa nám pred­stavili deti z MŠ Zádubnie. Rozprávku O sliepočke a ko­hútikovi zahrali a zaspieva­li deti z MŠ Brezany. Zábav­nými prekáračkami chlapcov s dievčatami a tancom s va­laškami si všetkých účastní­kov získali deti z MŠ Suvoro­vova v rozprávke Koza rohatá a jež. Pozorne sme si vypoču­li nasledujúcu rozprávku Aký bol ježko. Sledovaním hier, napríklad na žabky sme sa zabavili spolu s deťmi z MŠ Trnové. Na záver nám deti z MŠ Turie navili poslednú nitôčku na Rozprávkový ko­lovrátok cez hry s hrnčekom a vareškou v rozprávke O di­votvornom hrnčíčku. Preroz­právala nám ju malá Klárka a cez Zlatú bránu sa napo­kon všetky deti vrátili späť do svojich materských škôl.

Po vystúpeniach detí z materských škôl inšpi­ratívne na odbornej kon­ferencii materských škôl predniesli svoje referáty o regionálnej výchove a jej možnostiach využitia cez obsahové celky v teoretic­kej a v praktickej rovine odborná garantka Miro­slava Gašparová a lektorky Barbora Kováčová a pani učiteľky Anka Dubovco­vá z DMS Žilina a Ľubica Kučerová z MŠ Strečno. S možnosťami využi­tia rozprávky v zážitko­vom učení účastníčky wor­kshopu oboznámila Barbora Kováčová. V tvorivých dielňach do krásy paličkovania účast­níčky vtiahla svojím nad­šením lektorka Anna Krč­máriková ako členka Klubu paličkovanej čipky Turie.

Na záver odbornej regionálnej konferencie by sme rady zdôraznili, že práve takéto formy zážitkového poznávania kultúrnych hod­nôt našich predkov a pozitív­neho vzťahu k nim sú veľmi dôležité pre kvalitný osob­nostný rast každého malého i veľkého človeka. Zároveň ďakujeme všetkým sponzo­rom našej celoslovenskej re­gionálnej konferencie, ktorí prispeli k plynulému priebe­hu konferencie.

Zdroj: Marta Pobehová, Renáta Balková

Foto: SPV – región Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod