Žilinský Večerník

29. máj 2024 | Vilma
| 11°C

Hudobná

Spája ich láska k hudbe. Už pätnásť rokov

Žilinský zbor Omnia funguje už pätnásť rokov. Ako nám prezradil vicedirigent Juraj Chodelka, je to tým, že má silného ducha. Nedávno zbor získal ocenenie na prestížnej medzinárodnej súťaži. Odniesli si cenu Absolútneho víťaza.

05.12.2018 | 12:20

Je ich viac ako tridsať. Všetkých spája rovna­ká vášeň – spev. Komor­ný zbor Omnia je na svete už krásnych pätnásť rokov. Ich repertoár tvoria predovšetkým skladby a ca­pella charakteru. Úspechy žnú nielen na domácej pôde, ale i v zahraničí. Iba nedávno získali v Poľsku na XIV. roč­níku medzinárodnej súťa­že Gaude Cantem 2018 cenu Absolútneho víťaza – Grand Prix. Konkrétne si odniesli cenu za 1. miesto v kategó­rii miešaných zborov, cenu za najlepší zahraničný zbor, cenu za najlepšie prevedenie skladby poľského skladateľa, cenu za najlepšie prevedenie sakrálnej skladby a špeciálnu cenu – bezplatnú účasť na fes­tivale „Cancó Mediterrania“ Lloret de Mar – Barcelona 2019. Pri tej príležitosti sme sa porozprávali s ich vicediri­gentom Jurajom Chodelkom.

Nedávno ste získali cenu Absolútneho víťaza (Grand Prix). Čo to pre váš zbor znamená?
Získať takéto ocenenie na medzinárodnej súťaži je mi­moriadny úspech, nakoľko sa hodnotí množstvo kritérií (intonácia, dramaturgia, hla­sová kultúra a pod.). Zúčast­nené súťažiace zbory boli na vysokej úrovni, preto si veľ­mi vážime, že medzinárod­ná porota ocenila práve náš zbor ako najlepšie zúčastne­né teleso.

Omnia funguje už 15 ro­kov. Čím si myslíte, že to je?
V prvom rade je to láska k hudbe, ktorú sa snažíme odovzdávať ďalej. Zbor má veľmi silného ducha, budu­jeme priateľstvá, zažívame spolu životné pády i úspe­chy, súdržnosť je pre zbor veľmi dôležitá, určite to nie je len o spievaní. Byť súčas­ťou zboru je niečo omnoho viac.

Koľko má zbor v súčasnos­ti členov?
Aktuálne máme viac než 30 členov, sme komorný zbor, tzn. aj na súťažiach v tejto kategórii môže spie­vať max. 24 spevákov + di­rigent. Väčšina členov je stálych, z času na čas sa zlo­ženie obmieňa.

Na aké piesne sa váš zbor zameriava?
Repertoár sa skladá predo­všetkým zo skladieb a ca­pella charakteru, snaží­me sa o žánrovú pestrosť, preto spievame skladby od renesancie cez polyfóniu až po úpravy súčasných skladateľov.

Máte svoje obľúbené, ktoré vždy zaspievate?
Samozrejme. Sú sklad­by, ktoré nám viac prirást­li k srdcu najmä pre silný a emotívny text, zväčša to využívame ako prídavok na záver koncertov. Jed­nou z nich je skladba, kto­rú zložil americký skladateľ James E. Moore Jr. s ná­zvom An Irish Blessing (Írske požehnanie).

Ako často sa stretávate a skúšate?
Pravidelné skúšky má­vame jedenkrát do týžd­ňa v utorky o 18. h na Ži­linskej univerzite, skúška zväčša trvá dve hodiny, pri väčšom počte akcií či kon­certov mávame aj mimo­riadne skúšky či víkendové sústredenia.

Máte vo svojom reper­toári aj piesne vlastnej produkcie?
Áno, niektoré skladby boli zložené členmi zboru.

Kde vás najčastejšie môžu vidieť/počuť fanúšikovia?
Najčastejšie vystupujeme v Žiline a okolí, ale koncerty mávame po celom Sloven­sku. Taktiež sa zúčastňu­jeme zborových festivalov a súťaží doma i v zahrani­čí, kto nás chce počuť, urči­te nie je problém nás nájsť. Aktuálne sa pripravujeme na výročný koncert pri prí­ležitosti 15. výročia zalo­ženia zboru, ktorý sa usku­toční 10. decembra o 19. h v Novej synagóge, na kto­rý vás všetkých srdečne pozývame.

Foto: Archív zboru

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod