Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

21. január 2020 | Vincent
| -4°C

Z regiónu

Stredisko tiesňových liniek prešlo rekonštrukciou, operátori pracujú v lepších podmienkach

Zníženie hluku a rozšírenie priestorov. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline (KS IZS) má za sebou dôležitú rekonštrukciu. Pre operátorov tiesňových liniek 150, 155 a 112 sa vďaka nemu zabezpečí vyšší komfort a lepšie podmienky pre prácu.

22.02.2018 | 15:11

V priestoroch ži­linského koordinačné­ho strediska integrované­ho záchranného systému sa permanentne ozýval hluk, kvôli ktorému mali jeho pra­covníci sťažené podmien­ky. Tí totiž spoločne zdieľali jednu dispečerskú sálu. Dnes je to, našťastie, minulosťou, priestory sa rozšírili a úspeš­ne zabezpečili proti hluku. Podľa vedúceho Koordinač­ného strediska integrova­ného záchranného systému (KS IZS) Miroslava Bobčíka býva na jednej zmene v prie­mere trinásť pracovníkov, no v prípade mimoriadnych si­tuácií sa dokáže zvýšiť počet ľudí, ktorí prijímajú tiesňo­vé volania z liniek 150, 155 a 112, v jednej dispečerskej sále až na 17 – 18. Dôsled­kom takéhoto stavu bol pre­to podľa Miroslava Bobčíka výrazný nekomfort. „Počas prevádzky sa nám stáva­lo, že hlukový a priestorový diskomfort bol dokonca prí­činou zlyhania operátorov pri tiesňových volaniach. Mali sme konkrétny prípad, kedy operátor pri prijímaní tiesňového volania s ohroze­ním života kvôli hluku nepo­čul správne adresu, kam má poslať svoju zásahovú jed­notku,“ vysvetlil vedúci KS IZS Miroslav Bobčík.

ZAVLÁDLO VEĽKÉ TICHO

Ako skonštatoval vedúci ope­rátor Krajského operačného strediska záchrannej zdra­votnej služby Viliam Sládek, hlavnou myšlienkou rekon­štrukcie bolo zabezpečiť re­dukciu hlučnosti. Pri kritic­kých situáciách ide podľa neho o sekundy, je preto veľmi dôležité, aby sa do­kázala zabezpečiť sústrede­nosť operátora. „Jednotlivé záchranné zložky sa počas prijímania tiesňových hovo­rov navzájom rušili, no teraz sú oddelené stenami a hluk pohlcujúcim stropom,“ pri­blížil Viliam Sládek. Ako ďalej doplnil vedúci KS IZS Miro­slav Bobčík, aj napriek tomu, že cieľom rekonštrukcie bolo najmä redukovať hluk, rov­nako dôležitou súčasťou bolo zachovať prepojenie a spo­luprácu medzi jednotlivými zložkami. „K tomu, aby sme docielili zachovanie vzájom­nej spolupráce, sme vymys­leli systém hliníkových stien, ktoré sú len do časti priesto­ru. Vytvorili sme tri ucele­né samostatné moduly a ne­priaznivé hlukové pomery sme rozbili akustickou úpra­vou,“ uviedol Miroslav Bo­bčík, podľa ktorého museli rekonštrukciu zvládnuť po­čas plnej prevádzky. „Moder­nizáciu sme uskutočnili bez toho, aby sme narušili príjem tiesňových volaní. Vzhľadom na úpravu to však nebolo jed­noduché. Určitým spôsobom sme sa museli na jeden deň z príjmu „vypnúť“, pričom volania boli v tom čase presu­nuté na záložné koordinačné stredisko v Trenčíne,“ pod­robne vysvetlil vedúci KS IZS.

OBJEKTÍVNYCH JE 75 % VOLANÍ

Situácia na dispečerskej sále je vraj po zásahu výrazne lepšia. „Len čo boli postave­né steny, zavládlo tu úžasné ticho a operátori prestali byť vyrušovaní. Je dôležité po­dotknúť, že aj napriek tomu, že jednotlivé zložky integ­rovaného záchranného sys­tému sú od seba oddelené stenami a jednotlivými ko­ridormi, komunikácia je za­chovaná. Je to pre nás dôle­žitý benefit,“ priznal Viliam Sládek. Štatisticky sa po­čet volaní na tiesňovú linku 112 pohybuje v rozmedzí od 350 do 400 za 24 hodín, pri­čom približne 70 až 75 % je opodstatnených.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod