Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 10°C

Z regiónu

Stredné školy už začínajú počítať prihlášky: O ktoré školy je najväčší záujem?

Pre všetkých budúcich stredoškolákov je záväzným termínom na podanie prihlášky na stredné školy 20. marec. Dovtedy musia mať žiaci základných škôl nielen vybratú školy, ale aj na nej doručenú prihlášku.

08.03.2023 | 15:38

O gymnáziá je veľký záujem

V Žilinskom kraji majú na výber z 96 stredných škôl. Podľa rámcovej prognózy bude na ne v nasledujúcom školskom roku 2023/2024 prijatých spolu 6 304 žiakov. Najväčší podiel novoprijatých žiakov je na stredné odborné školy, celkovo 72,1 % a gymnáziá s 23,2 %. Deviataci sa najčastejšie hlásia na gymnáziá, obchodné akadémie, stredné priemyselné školy  stavebného a technického zamerania, s výučbou informačných technológií a na zdravotnícke školy.

Informatika najpríťažlivejšia

Pre žiakov končiacich základné školy sú najatraktívnejšie odbory z oblasti  informačných a komunikačných technológií, multimédiá, inteligentné technológie či informačné a sieťové technológie. Veľký záujem je aj o bilingválne štúdium na obchodných akadémiách a gymnáziách, mnoho žiakov už má totiž predstavu o tom, že by pokračovali v štúdiu na zahraničnej vysokej škole, ale záujem je tiež o odbory veterinárne zdravotníctvo a hygiena a  agropodnikanie.

Požiadavky zamestnávateľov

Zo strany strategických zamestnávateľov v kraji je dopyt po absolventoch odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí. „Vzhľadom na silných zamestnávateľov, ktorých v regióne máme, sme krajom príležitostí, pre uplatnenie mladých ľudí po skončení ich štúdia na stredných či vysokých školách. Je pre nás veľmi dôležité, neustále napredovať a rozvíjať náš región, ktorý má čo ponúknuť, nielen po stránke pracovného uplatnenia, ale aj voľnočasového vyžitia. Svedčia o tom aj najnovšie údaje Štatistického úradu SR, podľa ktorého sme krajom s najvyšším podielom osôb v produktívnom veku a aj miera zamestnanosti v roku 2021 dosiahla v Žilinskom kraji nadpriemernú hodnotu,“ zdôrazňuje Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Nový odbor rušňovodič

„V školskom roku 2023/24 otvára ŽSK nový študijný odbor rušňovodič  v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine, ako v jedinej škole na Slovensku. Súčasné  trendy vo vývoji a postavení železničnej dopravy na Slovensku vyvolali potrebu vytvorenia tohto odboru, pretože kľúčovým dopytom na trhu práce v železničnom sektore je práve povolanie rušňovodiča,“ dopĺňa hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Odbor bude ukončený maturitou a výučným listom a štúdium bude realizované najmä v systéme duálneho vzdelávania s relevantnými zamestnávateľmi Železničná spoločnosť Slovensko, RailJOB a ZSSK CARGO.

Škola prepojená s praxou

Počas štúdia na stredných školách majú žiaci možnosť zapojiť sa aj do duálneho vzdelávacieho systému a prepojiť tak teóriu s praxou. Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a 166 zamestnávateľov. Duálne sa žiaci môžu vzdelávať v 44 študijných odboroch.

Dvojjazyčná výučba láka

Na Gymnáziu bilingválnom v Žiline s vyučovacím jazykom španielskym a francúzskym orientačne evidujú 133 prihlásených žiakov, no počet ešte určite porastie. Jednak niektoré prihlášky ešte nie sú potvrdené základnou školou a stále prichádzajú aj poštou, ale aj preto, že záujem o štúdium na tejto škole je stále veľký. „Stáva sa, že v španielskej sekcii máme až trojnásobne viac záujemcov, ako môžeme prijať.Do prvého ročníka prijímame 90 žiakov, 45 do francúzskej a 45 do španielskej sekcie. Záujem o náročné bilingválne štúdium je nielen kvôli jazyku, ale aj kvôli množstvu rôznorodých aktivít, ktoré ponúkame. Vďaka akreditácii školy na Erasmus+ a partnerským školám v zahraničí majú naši žiaci možnosť absolvovať týždenné výmenné pobyty do Francúzska/Belgicka či Španielska, ale aj do iných krajín a škôl siete Europroject - Education Without Frontiers, ďalej individuálne dlhohodobé študijné pobyty v zahraničí či zúčastniť sa rôznych projektoch a obohatiť si štúdium o poznanie vzdelávacích systémov iných škôl a krajín,“ zdôvodňuje záujem o ich školu riaditeľka GB ZA Janka Mládenková

Nedocenená agroturistika

Najväčší záujem na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je o študijné odbory agropodnikanie -  farmárstvo, kynológiu, ďalej o záhradníctvo - sadovnícku a krajinársku tvorbu a veterinárne zdravotníctvo - hygienickú a laboratórnu službu. „Slabší záujem je  o odborné zameranie agroturistika, čo je škoda, pretože je to zaujímavý a perspektívny odbor. V nasledujúcom školskom roku nebudeme zatvárať žiadny odbor, naopak, v školskom roku 2024/2025 budeme otvárať nový – veterinárne zdravotníctvo, s odborným zameraním na chov hospodárskych zvierat, hovorí riaditeľ školy Ľubomír Schvarc. Dodajme, že škola má v súčasnosti 476 žiakov  a do prvého ročníka bude prijímať 122 žiakov, čo je rovnaký počet ako minulý školský rok.

Aj pre zdravotne znevýhodnených

„V našej škole poskytujeme vzdelanie žiakom s nejakým typom zdravotného znevýhodnenia. Sme škola s individuálnym prístupom ku každému žiakovi  a dobrou, takmer rodinnou atmosférou,“ hovorí riaditeľka Spojenej školy internátnej v Žiline Mária Valjašková. Súčasťou školy je aj stredná odborná škola, kde môžu uchádzači študovať odbory fotograf a aranžér. Do oboch budú prijímať po sedem žiakov. Okrem stredoškolských odborov ponúkajú aj odbory v odbornom učilišti –cukrárska výroba, opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti či praktickú školu.

 

Autor: Iveta Frolková, redaktorka

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod