Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. marec 2019 | Gabriel

Knižná

Tajomstvo pečate mesta vychádza v novom šate

Určite každému z vás už napadla myšlienka, ako vyzerá obchodné centrum v noci. Čo sa tam deje? Je tam tma a ticho alebo tu v tomto čase ožívajú hračky, alebo aj niečo iné? Odpoveď na tieto otázky vám dá kniha Jany Necpalovej – Tajomstvo pečate mesta, ktorá sa po dvanástich rokoch dočkala nového vydania.

07.12.2018 | 14:39

Žilinčanka Jana Necpalová má na svojom konte nie­koľko detských kníh, ktoré sa dostali do po­vedomia nielen Žilinčanov, ale aj čitateľov mimo náš­ho mesta. Okrem literárnej tvorby pre deti sa venuje písaniu scenárov a muziká­lov pre deti. Detský muzi­kál v anglicko-slovenskom jazyku Na jeden deň labu­ťou sa hral v Žiline i Brati­slave, muzikál Motýlia láska v Žiline. 

V Krajskej knižnici v Žili­ne nedávno uviedla do živo­ta knihu Tajomstvo pečate mesta, ktorú vydalo združe­nie human 2 human (www. human2human.sk) s pod­porou grantových systémov mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja. „Kni­ha vyšla už pred dvanástimi rokmi, ale keďže na bese­dách stále túto knihu pýtajú a už sa nedá kúpiť, tak sme sa rozhodli, že ju trochu vy­novíme a ešte raz vydáme,“ prezradila samotná autorka.

DEJ V OBCHODNOM CENTRE

Kniha Tajomstvo pečate mesta je knihou pre žiakov mladšieho školského veku. Dej má dve časti a odohráva sa v súčasnosti v jednom ži­linskom obchodnom centre. „K vytvoreniu knihy ma in­špirovala moja dcéra Dian­ka, ktorá ako štvorročná tú­žila ostať na noc zatvorená v obchodnom centre. Za­čala som jej rozprávať ten­to príbeh. Postupne sa to nabaľovalo,“ povedala Jana Necpalová. „Keď som ešte učila na ZŠ Karpatská, zapo­jili sme sa s deťmi do súťaže. Počúvala som žiakov a spo­ločnými silami sme knihu napísali. Súťaž sme vyhrali. Ja som v písaní pokračovala a vznikla druhá časť knihy, ktorá sa týka priamo Žiliny.“ Dnes už má Dianka dvad­saťsedem rokov. A právom sa stala krstnou mamou knihy. Tú uviedli do života rolničkami.

ZÁBAVNÉ I POUČNÉ

Príbeh knihy je o malom chlapcovi Maťovi, ktorý si nedáva pozor na svoje žela­nia a ostáva na noc zavretý v obchodnom centre. „Maťo ostáva v obchodnom centre sám, potme, v noci a prichá­dza na to, že to nie je jedno­duché,“ priblížila nám dej knižky autorka, „čaká na neho veľa príjemných i me­nej príjemných situácií, kto­ré sú ale postavené tak, aby nenásilne a jemne formova­li jeho charakter, vôľu i zod­povednosť za vlastné činy.“ V druhej časti je už Mar­tin štvrták a do obchodné­ho centra sa necháva na noc zatvoriť dobrovoľne. Cíti zodpovednosť za svo­jich priateľov, ktorí potre­bujú jeho pomoc. Teraz je to už ťažšie. Nie je to len noc v obchode. „Dostáva úlo­hy, ktoré nie sú jednoduché. Martin musí ísť do Dada­novej tlačiarne, na Marián­ske námestie, poznáva his­tóriu Budatínskeho zámku, lesopark, hvezdáreň, sútok Váhu a Kysuce, Dom ume­nia Fatra, Žilinskú univerzi­tu a iné dôležité miesta kraj­ského mesta Žiliny. Touto formou sa čitateľ učí o mes­te a jeho okolí,“ vysvetlila. Martin sa zároveň dostáva do situácií, v ktorých autorka podáva nenásilnou formou možnosti správania sa, roz­hodovania a empatie k iným deťom, ľuďom, dokonca aj mimozemšťanom. Venuje sa ochrane prírody a čistote mesta spôsobom, kedy dieťa ani nezbadá, že príbeh je me­todikou a návodom k zlepšo­vaniu čistoty mesta a ochra­ny prírody v jeho okolí. Záver knihy je pozitívny, upokojujúci, dávajúci nádej, že z každej životnej situácie existuje cesta, ktorá je pre nás školou do lepších dní. Najobľúbenejšou časťou v knihe pre autorku je časť, v ktorej vystupujú gumkáči – malí zelení trpaslíci žijúci v lesoparku. „Gumkáči si žijú všetci spolu svojím jednodu­chým životom. Sú síce trošku hlúpučkí, ale veľmi dobro­srdeční a milí. Keď ich šéfa bolí ucho, nariekajú s ním. Postarajú sa o Maťovu sestru Tímeu, kým Maťo šéfovi po­môže liečivou bylinkou.“

MODERNEJŠIA PODOBA KNIHY

Ako sme už spomínali, kni­ha vyšla pred dvanástimi rokmi. Teraz vyšla vo vy­novenej a obnovenej podo­be. „Nie sú to veľké zme­ny,“ vysvetlila autorka, „no niečo som musela vynoviť. Dnešné deti napríklad ne­vedia, čo je obchodný dom, používajú výraz obchodné centrum, tak som to upravi­la. A rovnako tam bolo viac podobných slovných hra­čiek, ale tiež veci, ktoré som musela dať úplne preč.“ Kniha tým dostala mo­dernejší ráz a pre súčasných malých čitateľov sa tak stala prístupnejšou.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív human 2 human

|
<
Marec 2019
>
PON UTO STR ŠTV PIA SOB NED
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Nedeľa    24. Marec 2019
6.3. 12:28 - 29.3.2019 19:00 | Ján Rau: Krajina a zvieratá v nej
24.3.2019 19:00 | Whiskyho cestovateľské kino: Maroko
21.3. 17:00 - 5.5.2019 17:00 | Pripomienky
Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
10 °C
7 °C
3 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod