Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Z regiónu

Tepličania chcú cestu ako korzo, Zástranci pre autá. Kraj vzniesol požiadavku

Požiadavku na vyriešenie problému s uzatvorenou cestou medzi Tepličkou a Zástraním, s ktorou prišla po rokovaní so zainteresovanými stranami županka Erika Jurinová, pravdepodobne poslanci neschvália. Stretnutie sa uskutočnilo minulý týždeň, zastupiteľstvo zasadne koncom mesiaca.

18.06.2018 | 14:36

Cestu zrekonštruoval samospráv­ny kraj v roku 2016 a násled­ne ju previedol za symbolickú sumu do majetku obce. Tá ju rozhodnutím obecného za­stupiteľstva dala uzavrieť pre motorové vozidlá. Proti to­muto kroku sa vzniesla vlna kritiky a protestov najmä od obyvateľov Zástrania, ktorí tadiaľto chodili do práce v Kii a inde v Terchovskej doline. Tvrdili dokonca, že obec uza­tvorením cesty pre autá poru­šila zmluvu.

Na druhej strane boli oby­vatelia Tepličky s rozhodnu­tím vedenia obce spokojní. Oceňovali hlavne bezpečnosť a pokoj na ceste na Straník, ktorá od nepamäti pre miest­nych slúži na prechádzky ale­bo jazdu na bicykloch.

„Pre mňa bola zásadným dôvodom uzatvorenia cesty pre autá bezpečnosť všetkých účastníkov premávky na tej­to komunikácii. Najohroze­nejší sú práve chodci a cyk­listi. V Tepličke sa vždy, či bol sviatok alebo nedeľa, ľu­dia chodia prejsť na Straník. Je to korzo pre ľudí z Teplič­ky a verím, že aj zo Zástrania. Nedávno sme urobili lávku a veľa ľudí cestu využíva aj z Vlčiniec,“ hovorí starosta Tepličky Viliam Mrázik.

V súčasnosti však problém nemajú len tí motoristi, ktorí tadiaľto preukázateľne cestu­jú do práce a späť. Obec totiž všetkým na požiadanie vydá výnimky, ktoré ich oprávňujú cestu na tento účel používať.

Starosta je presvedčený, že týmto obmedzením dokonca neporušili ani zmluvu uza­tvorenú o prevode cesty na obec od ŽSK. „Zmluvu nepo­rušujeme, uznal to náš práv­nik, právnik ŽSK aj právnik mesta Žilina. Zaviazali sme sa zachovať účelové určenie cesty ako miestnej komuni­kácie určenej verejnosti bez poplatku. Cesta je stále prí­stupná verejnosti a nespo­platňujeme ju.“

Prečo vôbec začala obec uvažovať o uzatvore­ní cesty? „Bola vedená ako cesta III. triedy, vznikla ešte v 30. rokoch a župa sa jej chcela zbaviť. Povedal som však, že ako dobrý hospodár neprevezmem niečo, čo je v havarijnom stave. Že ak ju má obec prevziať, tak až po tom, ako bude zrekonštruo­vaná. To sa aj stalo a prevza­li sme ju 20. februára 2017. Ešte predtým tam kraj osadil značky zákaz vjazdu náklad­ným vozidlám a obmedze­nie rýchlosti. Prišlo však leto 2017 a my sme zistili, čo re­konštrukcia cesty spôsobila. Dostalo sa to totiž medzi ľudí a neúmerne, až desaťnásob­ne na nej stúpla premávka. Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí nie sú ani z Tepličky, ani zo Zástrania. Idú sa tam len tak previezť alebo vyskúšať autá. Tomuto sme chceli zabrániť, a tak s návrhom prišlo obec­né zastupiteľstvo. Ja som sa s ním prirodzene stotožnil,“ hovorí starosta. A dodáva: „Samozrejme, že sme vníma­li aj nespokojnosť ľudí zo Zá­strania, ktorí tadiaľto chodia za prácou. Pre tých sme hneď začali vydávať povolenia, prakticky na počkanie. Podľa nášho názoru je tento sys­tém vyriešený dobre. Potvrdi­li nám to aj viacerí experti na dopravu a bezpečnosť.“

Obyvatelia Zástrania sa však s takýmto riešením zmieriť nechcú. Pomôcť im chcela aj župa. Návrh rieše­nia, ktorý navrhli na župe, zahŕňa obmedzenie rýchlos­ti na ceste formou dopravnej značky, inštaláciu dostatoč­ného množstva spomaľova­čov, zákaz používania cesty pre nákladné vozidlá, cel­kovú zimnú uzávierku cesty a zákaz vjazdu počas víken­dov a štátnych sviatkov. Na­opak, počas pracovných dní chcú mať cestu otvorenú pre osobnú automobilovú dopravu v neobmedzenom režime. Takúto požiadavku mali aj obyvatelia Zástrania, a to prostredníctvom Sone Tichavskej. „Cez víkendy súhlasíme s uzatvorením cesty, ale počas pracovných dní trváme na tom, aby sme mohli cestu používať.“
„Pani županka ma požia­dala, či viem takýto návrh predložiť na rokovanie za­stupiteľstva. Samozrejme, urobím to, ale rozhodnu­tie bude na poslancoch. Ne­predpokladám však, že bude vôľa na jeho prijatie,“ uzavrel Viliam Mrázik.

„Videli sme, že obyvate­lia Tepličky a Zástrania sú v konflikte, snažili sme sa nájsť kompromisné rieše­nie. Bola urobená dohoda, že na OZ v Tepličke príde ná­vrh na vyriešenie tejto situ­ácie. Chápem jednu aj druhú stranu. Prvoradá by mala byť bezpečnosť, ale ľudia ani ne­smú cítiť, že im chce niekto ublížiť. Verím, že sa nájde riešenie, ktoré bude vyho­vovať obom stranám. Vzhľa­dom na to, že cesta nespĺ­ňa parameter II. a III. triedy, sú určité obmedzenia ne­vyhnutné,“ zhodnotila vý­sledok stretnutia aj Erika Jurinová.

Foto: Autor

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
19 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod