Žilinský Večerník

23. jún 2024 | Sidónia
| 12°C

Hudobná

Tretí ročník festivalu Hudba sveta sa bude niesť v rytme tanga a Balkánu

  • 24.3.2017 19:00  Stanica Žilina-Záriečie
Aj tento rok zavítajú na tretí ročník medzinárodného festivalu Hudba sveta, ktorý sa od roku 2015 koná na Stanici Žilina-Záriečie a v Mestskom divadle Žilina, skvelí world music hudobníci z Argentíny, Poľska, Srbska, Rumunska a Slovenska.

17.03.2017 | 08:11

Hlavný dramaturg a riaditeľ festivalu Martin Noga uviedol: „Každý rok sa sna­žíme ísť ďalej a obo­hatiť festival o niečo špecifické. Dramaturgia tohto ročníka mala dve témy – tango a Balkán a podľa toho sme aj vyberali interpretov.“ Festival organizuje Občianske združenie pre podporu netra­dičných foriem umenia, ktoré už zverejnilo tohtoročný line up. Vo štvrtok 23. marca budú v Mest­skom divadle Žilina účinkovať umelci, ktorých spájajú rytmy tan­ga a 24. marca bude festival po­kračovať na Stanici Žilina-Záriečie v balkánskej atmosfére. „Súčasťou tohtoročného festivalu budú aj tri tanečné workshopy,“ dodal Mar­tin Noga.

V RYTME TANGA

Festival Hudba sveta 2017 otvorí 23. marca v Mestskom divadle Žili­na argentínsko-poľské zoskupenie Ariel Ramirez Quintet. Ariel Rami­rez je Argentínčan. Hráč na tradič­ný bandoneón a spevák začal svoju hudobnú kariéru v krajinách Juž­nej Ameriky. V roku 2010 sa usadil v Poľsku a spolu s Darekom Samer­dakom, Dominikou Białostocko­vou, Marlenou Grodzickou a Mar­cinom Sperom založil kapelu Ariel Ramirez Quintet, interpretujúcu tradičné argentínske tango ako piesne portugalského skladateľa Joao de Sousa. V roku 2013 im vy­šiel ich debutový album s názvom Nueves Aires vo vydavateľstve Ibe­ria Records.
Slovenské tango bude reprezen­tovať skupina Slovak Tango, ktorú tvoria mladí a študovaní hudobní­ci Andrej Turčin, František Kubiš, Peter Račko, René Bošeľa a Milan Maťaš. Zameriavajú sa na inter­pretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov 20. storo­čia. Prinášajú poslucháčom slávne evergreeny slovenskej populárnej scény z dielní Gejzu Dusíka, Pavla Čádyho, Pavla Braxatorisa či Du­šana Pálku, ktoré preslávili vtedaj­šie hviezdy ako František Krištof Veselý, Melánia Olláryová, Jozef Kuchár a iní.

BALKÁNSKA ATMOSFÉRA

V piatok 24. marca na Stanici Ži­lina-Záriečie vystúpi trio gitaro­vých virtuózov zo Srbska – Bal­kan Strings Trio. Skupinu založil Zoran Starcevic so svojimi synmi v Belehrade. Ich typickým znakom je 6-ručná hra na gitare.
Svoj nový album Šlamastika predstaví aj originálne žilinské zo­skupenie Balkansambel. Dve do seba vpletené slovíčka, tvoriace názov tejto skupiny slobodomy­seľných muzikantov, charakteri­zujú nielen hlavný predmet jeho hudobných záujmov, ale do istej miery – formou slovnej hračky – vystihujú spôsob jeho prístu­pu k muzicírovaniu. Pohrávanie sa s hudobným materiálom a šty­listikou rôznych žánrov, rôznych tradícií, rôznych dôb, spletanie a rozpletanie nitiek hudobných motívov a ich vžitých významov, radosť zo spontánnej tvorivosti okorenená nekonvenčným prí­stupom k spracovaniu hudobných myšlienok, to všetko ponúka pes­trý kaleidoskop repertoáru tejto kapely.
Festival uzavrie Zuralia Or­chestra z Rumunska, ktorý vzni­kol v roku 2011 v Bukurešti. Je to zoskupenie dvanástich skúsených hudobníkov, využívajúcich nástro­je pre tradičnú balkánsku a róm­sku hudobnú tradíciu rumunského regiónu. Pod vedením skladateľa Aurela Mireasa interpretujú sklad­by kombinujúce rôzne štýlové žánre. Lídrom zoskupenia je klari­netista Relu Bandurovic.

TANEČNÉ WORKSHOPY

Novinkou tohtoročného medzi­národného festivalu Hudba sveta sú aj tri tanečné workshopy. Prvý bude viesť Ariel Ramirez 23. marca v priestoroch žilinského konzer­vatória na tému Argentínske tan­go a bandoneón. Druhý sa bude realizovať v tých istých priesto­roch pod vedením Relu Banduro­vica 24. marca na tému Balkánska dychová tradícia a interpretácia. Posledný uvedie Zuzana Buriano­vá 24. marca pred koncertom zo­skupenia Balkansambel na Stanici Žilina-Záriečie na tému Balkánske tance.

Foto: Archív HS

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod