Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. máj 2020 | Petronela, Petrana
| 7°C

Z regiónu

Trojprúdovka pod Strečnom bude minulosťou, ministerstvo odporúča počkať

Návrat k pôvodným dvom pruhom navrhli dopravní policajti, podľa ktorých je situácia s plynulosťou premávky v úseku cesty I/18 Strečno – Dubná Skala čoraz kritickejšia. K úprave jazdných pruhov by mohlo dôjsť v najbližších mesiacoch.

04.07.2018 | 09:12

Písal sa rok 2009 a v úseku pod hra­dom Strečno začali moto­risti jazdiť až v troch jazd­ných pruhoch. Zatiaľ čo v tom čase sa o tomto kroku hovorilo viac než pozitívne, po takmer desiatich rokoch má dôjsť k zmene. Na frek­ventovanom úseku cesty I/18 Strečno – Dubná Skala by mali vodiči v budúcnosti jazdiť len v dvoch krajných pruhoch, stredný by bol voľ­ný a vyhradený len na pre­jazd vozidiel záchranných zložiek. Práve tieto vozidlá mali pri príjazde k neho­dovým udalostiam podľa krajskej policajnej hovorky­ne Jany Balogovej sťaženú dostupnosť. „Krajské riadi­teľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Žiline už dlho­dobo eviduje neúnosnú si­tuáciu v plynulosti cestnej premávky v danom úseku z dôvodu vysokej intenzity cestnej premávky, pričom predovšetkým pre náklad­nú dopravu neexistuje žiad­na adekvátna obchádzková trasa,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

30-TISÍC VOZIDIEL DENNE

Výsledkom súčasnej situá­cie, kedy je doprava vedená v troch jazdných pruhoch a vozovka je bez krajníc, sú neúnosné kolóny, ktoré bý­vajú zapríčinené doprav­nými nehodami, škodový­mi udalosťami, pokazenými vozidlami, zosuvom pôdy či skál. Príjazd záchran­ných zložiek či odťahových vozidiel je preto podľa po­lície často náročný a čas na obnovenie premávky sa preto predlžuje. Predovšet­kým sa ale ohrozuje život a zdravie účastníkov do­pravnej nehody. Dopravní policajti si preto dali vypra­covať analýzu. „Po zhodno­tení jednotlivých variantov KR PZ navrhovalo realizo­vať variant, pri ktorom sa zachová súčasné stavebné a šírkové usporiadanie, pri­čom sa navrhuje vylúčenie cestnej premávky zo stred­ného pruhu, ktorý bude slú­žiť na prejazd záchranných zložiek. Tento variant za­bezpečuje dostupnosť vo­zidiel Integrovaného zá­chranného systému na miesto udalosti a podstatne eliminuje možnosť čelných zrážok vozidiel a jeho reali­zácia je ekonomicky menej náročná,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Balogová.

PLYNULOSŤ PREMÁVKY

Podľa Ľubomíra Palčá­ka z Výskumného ústavu dopravného (VÚD), a. s., malo zavedenie troch jazd­ných pruhov význam naj­mä v rámci zníženia počtu smrteľných nehôd z dôvo­du nesprávneho predbie­hania. Negatívom je však nárast dopravy, ktorý je za posledné roky vysoký. „Tento fakt núti zodpoved­ných hľadať aktuálne rieše­nia, ktoré vyhovujú nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj plynulosti cestnej pre­mávky. Pri vyšších doprav­ných intenzitách, ktoré sa na tejto trase vyskytujú prakticky celotýždenne, do­chádza v miestach znižova­nia počtu jazdných pruhov k narušeniu homogenity jazdných rýchlostí vozidiel, čo má za následok celko­vú nerovnomernosť rých­losti dopravného prúdu,“ vysvetlil generálny riadi­teľ VÚD Ľubomír Palčák. Počas rekonštrukcie infraštruktúry v roku 2009 došlo podľa jeho slov k rozšíre­niu vozovky, čo pri súčasnej zmene na usporiadanie 1+1 vytvára priestor pre jazd­ný pruh na prejazd vozi­diel s právom prednostnej jazdy a vozidiel záchran­ných zložiek. Vyhradenie pruhu pre tieto vozidlá je preto podľa jeho slov na zá­klade skúseností zo zásahov logickým rozhodnutím. „Pri smerovo oddelených jazd­ných pruhoch v novonavr­hovanom usporiadaní pro­stredníctvom vyhradeného pruhu budú zachované po­zitívne vplyvy konfigurácie na úrovni zníženej neho­dovosti a homogenity do­pravného prúdu. Ideálnym riešením by bolo fyzické oddelenie stredovým delia­cim pásom s bezpečnost­ným zvodidlom, ale vzhľa­dom na zachovanie potreby prejazdnosti záchranných zložiek by takto konfigu­rovaná komunikácia ne­mala dostatočné šírkové usporiadanie.“

SMRTEĽNÝCH NEHÔD NA ÚSEKU UBUDLO

Ministerstvo dopravy a vý­stavby (MDV) SR v súvis­losti s vykonanou analýzou vysvetľuje, že vyťaženú ces­tu pod Strečnom nie je mož­né vzhľadom na jej stav iba jednoducho „premaľovať“ na pôvodné šírkové uspo­riadanie. „Najprv je potreb­né spraviť aspoň základnú rekonštrukciu hornej vrstvy asfaltu. Potrebné dokumen­ty, ako aj proces verejného obstarávania na zhotoviteľa by odsunul začiatok rekon­štrukcie až do roku 2019, jej cena by podľa aktuálnych odhadov prevýšila milión eur a vzhľadom na skutoč­nosť, že v tom čase ešte ne­bude dokončená obchádz­ková trasa po diaľnici D1, by samotné práce počas plnej prevádzky spôsobili vodičom komplikácie,“ uviedla pre Žilinský večerník riaditeľka odboru komunikácie Minis­terstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká. Po tom, čo by pre motoristov z vo­zovky ubudol jeden jazd­ný pruh, by sa doprava na vyťaženom úseku ešte viac skomplikovala. Viditeľne od­ľahčiť trasu na ceste I/18 má podľa jej slov sprejazdnenie diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ktorý sa podľa aktuálnych infor­mácií očakáva v roku 2020. Štatistiky nehodovosti na danej trase podľa minister­stva dopravy hovoria o tom, že po zvýšení jazdného pru­hu ubudli dopravné nehody so zraneniami. „Rezort do­pravy preto neodporúča ro­biť zásahy do dnes existu­júceho stavu minimálne do doby, kým nebude hotový paralelný úsek D1.“

NÁVRH MUSIA SCHVÁLIŤ

Realizácia úprav jazdných pruhov je však podľa In­vestičnej výstavby a správy ciest Žilina v súčasnosti iba v začiatkoch, rozsah, spôsob či termíny zmien v organi­zácii dopravy nie je preto možné nateraz konkretizo­vať. „Rozsah zmien v orga­nizácii dopravy a informo­vanosti vodičov a realizácia ďalších stavebných prác v úseku cesty I/18 Strečno – Dubná Skala požadova­ných dopravnou políciou je potrebné po schválení ide­ového návrhu previesť do technického riešenia, ktoré následne podlieha schva­ľovaciemu procesu. V sú­časnosti sme len na začiat­ku týchto úkonov,“ dodal Marián Pikuliak, námestník úseku správy a prevádzky ciest Investičnej výstavby a správy ciest Žilina.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod