Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

3. júl 2020 | Miloslav
| 13°C

Z regiónu

Univerzitný vedecký park má laboratórium so špičkovou technológiou

Moderná komunikačná technológia štvrtej generácie eLTE Rapid zabezpečí vytvorenie mobilnej komunikačnej siete s dôrazom na krízovú komunikáciu. V laboratóriu Safe City Lab sa budú môcť realizovať a získavať praktické skúsenosti aj študenti.

08.12.2017 | 09:06

Technológiu pre apliko­vaný výskum vo forme taktickej rádiovej komunikačnej siete naj­modernejšej generácie univerzite zabezpečila spoločnosť Huawei Technologies. Využíva sa predo­všetkým pri krízových situáci­ách, akými sú napríklad doprav­né nehody, prírodné katastrofy či priemyselné havárie. Výskum sa orientuje na oblasť dopravy ako tradičného predmetu záujmu Ži­linskej univerzity a v neposled­nom rade aj na koncept bezpečné­ho mesta. Pomocou technológie si záchranné zložky dokážu v mieste zásahu v priebehu 15 minút vy­tvoriť vlastnú núdzovú komuni­kačnú sieť. Podľa Michala Zábov­ského z Univerzitného vedeckého parku vidia úlohu technológie v podporení výskumu a aplikovaní jeho výsledkov do praxe. Do práce s modernou technológiou v uni­verzitnom laboratóriu chcú zapo­jiť aj samotných študentov. „Radi by sme zapojili doktorandov i vý­skumníkov predovšetkým z na­šej univerzity. Snažíme sa vytvá­rať tímy, ktoré budú reálne tvoriť nové typy aplikácií,“ uviedol Mi­chal Zábovský. Rektorka Žilinskej univerzity považuje vytvorenie laboratória a poskytnutie novej technológie za otvorenú platfor­mu, na ktorej môžu vyvíjať ďalšie možnosti uplatnenia. „Študenti, ktorí prichádzajú s nápadmi, budú vedieť, akým spôsobom to využiť. Je to veľká príležitosť pre mestá, ale aj pre mnohé bezpečnostné zložky pri riešení krízového javu, ktorým môže byť pokojne aj do­pravná zápcha. Takýto jav môže­me riešiť pomocou technológií, ktoré vedia stav monitorovať a ria­diť tak napríklad dopravu iným spôsobom,“ skonštatovala Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej uni­verzity v Žiline.

VYRIEŠILI DESIATKY PRIESTUPKOV

Asi najväčšou výhodou komuni­kačnej technológie je pohotové za­bezpečenie komunikácie pre zložky integrovaného záchranného systé­mu. Významné miesto nachádza aj vo verejných či uzavretých priesto­roch masových podujatí, kedy na­rastá informovanosť jednotlivých príslušníkov zborov a zvyšuje sa aj ochrana ľudí na takýchto ty­poch podujatí. Podľa generálneho riaditeľa Huawei Technologies pre Slovensko chce ich spoloč­nosť zvýšiť bezpečnosť všetkých obyvateľov. „Naším cieľom je pre­hĺbiť spoluprácu s univerzitou i vplyv na občanov práve zvýše­ním bezpečnosti a aplikáciou no­vých technológií prostredníctvom tejto komplexnej komunikačnej technológie,“ spresnil generálny riaditeľ Shi Yi. Laboratórium Safe City Lab sa skladá z dvoch častí. Kým tá prvá je umiestnená priamo na pôde Univerzitného vedecké­ho parku, druhá je implemento­vaná na Mestskej polícii v Rajci. „Mestské kamery, ktoré máme v meste, sú limitované svojím pou­žitím. Táto technológia okrem iné­ho umožňuje mať kameru v reál­nom čase dnes na jednom a zajtra zas na druhom mieste,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Rajci Ján Jasenovec. Technológiu, ktorá vie reagovať pri dôležitých situá­ciách spojených s porušovateľmi zákona a poškodzovaním majetku, používajú v Rajci približne od leta. Počas tejto doby sa podľa náčelníka mestskej polície Rastislava Ťažké­ho podarilo odhaliť desiatky zlo­činov a dva trestné činy. Koncept Safe City od Huawei Technologies sa v súčasnosti realizuje vo viac ako 200 mestách po celom svete.

DO ČÍNY VĎAKA PROGRAMU SEEDS FOR THE FUTURE

Súčasťou oficiálneho otvorenia Safe City Lab bolo aj oceňova­nie slovenských študentov, ktorí sa zúčastnili projektu spoločnos­ti Huawei – Seeds for the Future. V súčasnosti ide už o druhý ročník projektu, ktorý pripravuje Minis­terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so spo­ločnosťou Huawei. Každoročne má 10 študentov z celého Slovenska možnosť na dva týždne vycestovať do výskumných centier v Číne, kde si osvoja nové poznatky o mobil­ných internetových aplikáciách, vý­voji telekomunikačných technológií a vyskúšajú si tiež prácu s inovatív­nymi zariadeniami. Počas návštevy študenti trávia čas s odborníkmi z oblasti informačných technológií priamo v centrále Huawei, okrem toho sa venujú aj spoznávaniu čín­skej kultúry, historickým pamiat­kam či kurzom čínštiny.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod