Žilinský Večerník

25. máj 2024 | Urban
| 7°C

Z regiónu

Úroveň triedenia odpadu v Bytči zvyšujú polopodzemné kontajnery

Úroveň triedenia separovaného odpadu za rok 2023 predstavuje v Bytči 54,14 % . Je porovnateľná s rokom 2022. Z triedených zložiek odpadu bol zaznamenaný medziročný nárast vo viacerých komoditách. Ako efektívne sa ukázalo budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov. V súčasnosti ich je osadených v meste Bytča 62 ks.

06.04.2024 | 12:24

Medziročný nárast úrovne vytriedenia, mesto eviduje pri skle, ktorého sa vytriedilo o 2 080 kg viac, taktiež pri tetrapakoch o 4 110 kg a obalov z kovov o 982 kg viac oproti predchádzajúcemu obdobiu. „Bytčania odovzdali v roku 2023 o 59 580 kg objemného odpadu menej a do zberní o 12 538 kg železa a ocele viac, čo sú  ďalšie významné komodity pozitívne vstupujúce do výpočtu miery triedenia. Naopak, vzrástlo množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu o 22 150 kg, a pokleslo množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu o 122 630 kg, plastov o 12 240 kg, kuchynského odpadu o 28 748 kg, či papiera o 43 029 kg. Týmto ďakujeme našim obyvateľom za aktívny prístup k triedeniu odpadu, “ povedal Matúš Bielik, referent životného prostredia Mestského úradu Bytča.

Ako efektívne sa ukázalo budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov. Ide o investíciu, ktorá prispela okrem zvýšenia miery triedenia, aj ku skvalitneniu podmienok na zber a triedenie odpadov, a v neposlednom rade k celkovej estetizácii prostredia, v ktorom zber a nakladanie s odpadom prebieha.

Mesto Bytča patrí medzi slovenské samosprávy, ktoré ako prvé začali s implementáciou polopodzemných kontajnerov. Tie majú až 3x väčší objem ako klasické kontajnery na komunálny odpad, šetria verejný priestor, vďaka nižšej teplote pod zemou sa odpad v kontajneroch rozkladá pomalšie, ich hĺbka je až 2,5 metra, čo napomáha hutneniu odpadu. Kontajnery nie sú prístupné zvieratám ani osobám, ktoré by z nich vyberali odpad a sú ľahko prístupné aj počas zimy, kedy štandardné kontajnery často zapadli snehom a nebolo možné ich premiestňovať. 

V trende rozširovania siete polopodzemných kontajnerov chce mesto naďalej pokračovať aj v roku 2024.

Autor: - r -

Foto: archív mesta Bytča

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod