Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. júl 2019 | Oľga

Z regiónu

Uzavrel starosta cestu do Kie protiprávne? Obec navrhla riešenie

Obyvatelia Zádubnia, Zástrania a Tepličky nad Váhom sú nespokojní. Obec Teplička nad Váhom totiž zakázala prejazd osobných motorových vozidiel na ceste vedúcej do Zástrania.

29.05.2018 | 10:16

Komunikáciu získala od Žilinského samosprávneho kraja za 1 euro, keď kraj do jej rekonštrukcie investoval 160 000 eur. Zmluva o prevode pritom obsahovala aj ustanovenie, že obec je povinná „zachovať účelové určenie cestného majetku ako miestnej komunikácie prístupnej verejnosti bez poplatku“.

Cestu využívajú najmä za­mestnanci závodu Kia, ale aj paraglajdisti a parašu­tisti. Najmä tým prvým rozhodnutie obce poriad­ne skomplikovalo život, pretože im cestu do práce a z práce predĺžilo o viac ako 5 kilometrov. Spísa­li preto petíciu a obrátili sa na vedenie obce, ale aj mes­ta Žilina a ŽSK so žiadosťou o nápravu. Ich požiadavky na zastupiteľstve kraja tl­močil poslanec.

„Podľa mojich informá­cií starosta Tepličky sprí­stupňuje cestu len na základe zvláštnych povolení. Obyvateľom Tepličky a Zá­strania je tak znemožnená jazda motorovým vozid­lom, čo im komplikuje ces­tu do práce, športovcom, ktorí skáču zo Straníka, ne­umožňuje, aby si motoro­vým vozidlom mohli ísť pa­dák s človekom vyzdvihnúť. Dochádza tak k zbytočné­mu znečisťovaniu ovzdu­šia a zahusťovaniu dopravy v meste Žilina. Hľadajme preto, prosím, aktívne spô­sob, ako privodiť stav, aby obyvatelia, ktorí potrebujú jazdiť po tejto ceste moto­rovým vozidlom, neboli ob­medzovaní svojvoľným roz­hodnutím zástupcov obce Teplička nad Váhom. Na­stolíme tak spravodlivosť. Lebo ak by aj zmluva ne­bola v rozpore so zákonom, určite je v rozpore s dobrý­mi mravmi,“ uviedol počas rokovania krajského zastu­piteľstva Ľubo Bechný.

Podľa vedúceho odbo­ru dopravy na Úrade ŽSK Juraja Mokrého bol tento úsek cesty vyradený z cest­nej siete v januári 2017 na základe rozhodnutia mi­nisterstva dopravy. Tomuto rozhodnutiu predchádzali rokovania obce s vedením samosprávneho kraja, keď sa riešilo zatriedenie ciest okolo Kie. Návrh bol od­súhlasený zastupiteľstva­mi obce aj ŽSK. Aj návrh na zaradenie tohto úseku cesty do siete miestnych komunikácií. Celá cesta sa nachádza v katastrálnom území Teplička a jej šírkové usporiadanie nespĺňa pod­mienky cesty III. triedy. „V zmluve bolo uvedené, že má byť zachovaný charak­ter ako miestnej komuni­kácie s tým, že obec nesmie urobiť obmedzenia, ktoré by sa týkali úhrady za pou­žívanie tejto cesty. Keď sme ju odovzdávali obci, bolo tam obmedzenie z hľadiska nákladných vozidiel a záro­veň z hľadiska bezpečnosti tam bola znížená rýchlosť na 40 km/h. Dnes sa konajú rokovania na základe petí­cie, ktorú občania zaslali na obec. Požiadame staros­tu, aby nám zaslal informá­ciu,“ informoval poslancov vedúci odboru.

Žilinský večerník ná­sledne oslovil starostu Viliama Mrázika. Ten nám o dôvodoch zákazu pre­jazdu motorových vozidiel na ceste uviedol, že po re­konštrukcii komunikácie ju začalo využívať niekoľ­konásobne vyššie množ­stvo motoristov a situácia začala byť naozaj nebez­pečná. Je to vraj aj preto, že komunikácia nemá ani základné parametre miest­nej komunikácie a navyše ústi do obytnej zóny. Sta­rosta je presvedčený, že zmluvu neporušil, pretože cesta je aj naďalej verejne prístupná. Podľa jeho slov je úmyslom obce vytvo­riť bezpečný priestor nie­len pre občanov Tepličky alebo Zástrania, ale aj pre všetkých občanov.

„Bolo už niekoľko obec­ných zastupiteľstiev a ro­kovaní za účasti zástupcov občanov Zástrania, letcov a predstaviteľov mesta Žili­na. Pri týchto rokovaniach sme sa vždy snažili vysvet­liť dôvody, ktoré nás vied­li k týmto krokom. Taktiež sme si vypočuli argumenty a snažili sme sa nájsť rie­šenie, ktoré by bolo kom­promisom. Po včerajšom rokovaní obecného zastupi­teľstva môžem povedať, že sme dospeli k riešeniu, ktoré by mohlo uspokojiť väčšinu. Aj keď vyhovieť úplne kaž­dému sa asi nedá... Zhodli sme sa jednoznačne na zá­kaze vjazdu nákladných áut, na obmedzení rýchlosti na 30 km/h, na úplnom uza­tvorení cesty v zimnom ob­dobí (tak to bolo aj v minu­losti). Ďalej sme sa dohodli, že cesta bude uzatvorená cez víkendy a dni pracov­ného pokoja. V pracovných dňoch bude prejazd cez ces­tu možný pre osobné autá s výnimkou medzi 9. – 12. h a 16. – 21. h. Dôvodom je umožniť prejazd hlavne do práce a z práce aj tým, kto­rí pracujú na zmeny. Upo­zorňujem, že všetky tieto zmeny musia byť zapracova­né do dopravného projektu a prejsť príslušnými schvá­leniami,“ prezradil navrho­vané riešenie Viliam Mrázik.

Foto: - ľb -

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
17 °C
15 °C
22 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod