Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. jún 2022 | Ladislav, Ladislava
| 18°C

Z regiónu

V Divine zachránili sochu s neobyčajným príbehom

Pred rokom sa v Divine pustili do záchrany sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá v obci stojí už vyše 220 rokov. Na umeleckom diele vyhotovenom z pieskovca sa podpísal nielen čas, ale aj neľahký osud. V roku 1822 sa cez obec prehnala veľká povodeň, pri ktorej prišiel svätec o hlavu... Viac o strastiplnom „živote“ sochy a náročnej obnove prezradil rodák z Diviny, architekt a koordinátor projektu Marek Sobola.

05.06.2017 | 11:03

So záchranou sochy ste začali mi­nulé leto. V akej fáze obnovy sa dielo nachádza v súčasnosti?
Akákoľvek obnova národnej kul­túrnej pamiatky v sebe skrýva množstvo procesov a krokov, kto­ré je potrebné absolvovať už pred samotným začiatkom prác. Nie je to iba o nadšení chcieť sa pustiť do takejto práce, ale pred reštau­rovaním je potrebné vypracovať niekoľko projektov, výskumov a prieskumov. A tie, samozrejme, stoja peniaze. Proces môže a má ovplyvňovať aj príslušný pamiat­kový úrad. Samotný projekt je výsledkom rôznych požiadaviek a kompromisov. V prvom rade sme však mali na pamäti, že zachra­ňujeme kultúrnu hodnotu, ktorú niekto vytvoril a je taká hodnotná, že je zapísaná v Ústrednom zozna­me pamiatkového fondu SR. Ak to teda môžem zhrnúť, vypracovali sme pamiatkový výskum, reštau­rátorský výskum, návrh obnovy a prezentácie pamiatky, samotné reštaurovanie (čistenie, doplnenie chýbajúcich hmôt, impregnácia, výroba novej svätožiary a ďalšie procesy), návrh a výrobu nového podstavca, návrh nového umiest­nenia a celkovú prezentáciu pa­miatky i partnerov projektu. V sú­časnosti je socha zreštaurovaná a má zhotovený nový pieskovcový podstavec. Akýmsi doplnkom (ale veľmi významným a zároveň ná­ročným) je úprava bezprostredné­ho okolia sochy. Navrhol som nový múr z pohľadového betónu a ten momentálne budujeme. Pevne ve­rím, že do požehnania sochy všet­ky práce stihneme, ale táto fáza je veľmi náročná na koordináciu a zložité technologické postupy.

V akom stave bola socha, keď ste sa pustili do jej záchrany?
Celkovo v zlom. Ako každá neudr­žiavaná pamiatka na Slovensku. Tam sú identické symptómy. Na­šťastie, „naša“ socha bola ako-tak udržiavaná, nebola poškodená vandalizmom a ani uložená v neja­kom depozite či sklade. Mala však niekoľko nevhodných premalieb, chýbala svätožiara. Tieto premaľby úplne potlačili umelecký charakter sochy a zakryli množstvo detailov. Myslím, že socha je dnes zmene­ná na nepoznanie. Je tak isto mož­né, že niekomu sa nebude páčiť jej súčasná prezentácia. Nezachova­la sa totiž takmer žiadna pôvodná polychrómia (farba) sochy. A keďže sme si nechceli vymýšľať farebnosť diela, rozhodli sme sa, že sochu bu­deme prezentovať očistenú a v pod­state „v prírodnom kameni“. Takto vynikne množstvo detailov. Koneč­ne sa objavil aj „stratený“ biret (li­turgická pokrývka hlavy), s ktorým je sv. Ján Nepomucký zobrazovaný úplne najčastejšie. Nie ako prosto­vlasý. Náš Ján má biret pri nohách. Ľudový majster ho pri neskorších premaľbách jednoducho začiernil, takže splýval s imitáciou skaly, na ktorej socha kľačí, a tak vôbec nebol pod vrstvou farby rozoznateľný.

Aký má socha pôvod?
Sochu dal postaviť gróf Ján Ne­pomuk Suňog. To, že socha stála pôvodne na inom mieste ako dnes a bola nájdená po veľkej povodni v roku 1822 bez hlavy, sme vede­li z Kanonickej vizitácie Farnosti Divina z roku 1828. Zo životopisu sv. Jána Nepomuckého sa dozvie­me, že zomrel mučeníckou smr­ťou. Jeho umučené telo bolo zvia­zané a vhodené do rieky Vltavy. O 429 rokov sa mu to v Divine sta­lo opäť. Veľká povodeň sochu sv. Nepomuka odplavila, znovu uto­pila a dopadol ešte horšie ako po mučení z kráľovho rozkazu – pri­šiel o hlavu. Našťastie, sochu našli a opravili. Keď sme začali s pro­cesom obnovy, reštaurátori nao­zaj po očistení objavili zreteľne viditeľnú ryhu okolo celého krku – jasný znak, že hlava bola zhoto­vená nanovo. I keď už o poznanie menej šikovným majstrom ako pôvodná socha. Možno nejakým ľudovým remeselníkom, ktorý ne­mal až také umelecké cítenie ako neznámy barokový kamenársky majster, ktorý pracoval pre grófa Suňoga a zhotovil preňho zrejme aj aliančný rodový erb Suňogovcov a Esterházyovcov umiestnený nad vstupom do miestneho Kostola sv. Ondreja, apoštola, ktorý dal gróf postaviť. Gróf Čáky, ktorý dal po povodni sochu opraviť a premiest­niť pred miestnu faru, už jej opra­ve nevenoval takú pozornosť ako jeho predchodca.

Kedy plánujete sochu slávnostne predstaviť verejnosti a kde bude umiestnená?
Slávnostné odhalenie a požeh­nanie sochy bude tento piatok 2. júna 2017 v Divine. Slávnosť sa začne o 16. h svätou omšou, ktorú bude celebrovať žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis v miest­nom Kostole sv. Ondreja. Približne o 17. h bude nasledovať požehna­nie a odhalenie sochy, ktoré spo­lu so starostom Emilom Molkom urobí Jeho Excelencia Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej re­publiky Nemecko na Slovensku. Po požehnaní bude nasledovať spolo­čenská časť pre pozvaných hostí, kedy pán veľvyslanec otvorí verni­sáž venovanú partnerom projektu, kde bude aj malá výstava veno­vaná téme sv. Jána Nepomuckého vo filatelii. Výstavu si potom bude môcť prezrieť aj ostatná verejnosť počas niekoľkých týždňov v Kul­túrnom dome v Divine. Prístupná by mala byť už v deň požehnania, čas bude ešte spresnený. Pri prí­ležitosti požehnania sochy Slo­venská pošta vydá príležitostnú poštovú pečiatku, celinovú obálku (č. 121 COB 106/17), na ktorej sú okrem obrazu sochy pred reštau­rovaním tiež vlajky štátov, odkiaľ prišla najväčšia podpora projektu a tlačový list známky s persona­lizovaným kupónom – všetko so spoločnou témou „Požehnanie so­chy sv. Jána Nepomuckého v Divi­ne“. Rád by som poznamenal pre filatelistickú aj ostatnú verejnosť, že náklad tlačových listov známky s naším kupónom je limitovaný na 1000 kusov číslovaných listov.
Umiestnenie sochy bude tak isto zaujímavé. Sv. Nepomuk bude totiž znovu premiestnený – tre­tíkrát. Našli sme mu vhodnejšie miesto, približne päť metrov od toho posledného. Bude tak mať opäť výhľad na divinský potok.

Pri tejto príležitosti plánujete aj vydať publikáciu o sv. Jánovi Ne­pomuckom. Podarí sa to?
Môžem povedať, že aj tento nároč­ný cieľ bude splnený. So spoluau­tormi sa nechceme obmedziť iba na strohé fakty o priebehu reštau­račných prác či životopise sv. Ne­pomuka. Kni ha chce priblížiť život a charizmu sv. Jána Nepomucké­ho bežnému čitateľovi, jeho úctu nielen v našom regióne, ale krát­kym exkurzom aj v medzinárod­nom kontexte. Chce tiež predsta­viť všetkých patrónov a donorov projektu. Nie je to ucelená vedecká a historická štúdia o sv. Jánovi Ne­pomuckom, ale vďaka svojmu ob­sahu pomôže pochopiť, ako sa aj v súčasnosti môže naplniť odkaz stredovekého mučeníka, ktorého všedná plastika dokázala prekročiť hranice jednej obce na severozá­pade Slovenska. Chceme priblížiť aj ďalšie pamiatky sv. Jána Nepo­muckého v blízkom okolí Diviny. Socha sv. Jána Nepomuckého stá­vala prakticky v každej dedine (na mnohých miestach stoja dodnes). Tešil sa totiž obrovskej popularite a jeho sochárske či iné stvárnenie bolo jedným z nosných motívov umeleckej tvorby 18. a 19. storočia na slovenskom území. Našu knihu krášlia tiež kresby erbov význam­ného českého heraldika Zdirada J. K. Čecha. Kniha sa bude dať zakú­piť na samotnom požehnaní, bude k dispozícii tiež u spoluvydavateľa, ktorým je Kysucké múzeum v Čad­ci a rokujeme tiež s jedným žilin­ským kníhkupectvom, ktoré by ju rado zaradilo do svojho sorti­mentu. Samozrejme, bude ju mož­né dostať aj na Obecnom úrade v Divine. Kniha svojím rozsahom určite presahuje regionálny roz­mer. Za naozajstnú zaujímavosť považujem resumé v khmérskom jazyku, ktoré patrí skutočne k oje­dinelému v našich zemepisných šírkach.

Čo pre vás znamená záchra­na tejto sochy? Stretli ste sa aj s prekážkami?
I keď už dlhý čas žijem v Žiline, za svoje rodisko považujem Divi­nu. Nielen preto, že môj rod má v divinskej farnosti (v Lalinku) doložené korene už od roku 1641, ale v Divine som prežil mladosť a stále sa tam rád vraciam. Toto sú významné skutočnosti, ktoré ma ovplyvnili, aby som sa snažil zanechať nejakú zmysluplnú sto­pu v Divine. Keďže som veriacim katolíkom, má pre mňa význam, že som bol v miestnom kostole aj pokrstený. Ak sa pýtate na pre­kážky, mal som iba dve. Financie a ľudský nezáujem. Po nadšení z novej práce prichádzali prvé fi­nančné problémy a starosti, ako celý projekt zafinancovať. Napí­sal som asi 130 žiadostí o podpo­ru do rôznych kútov sveta. Vždy som sa snažil nájsť nejaké spoje­nie medzi potenciálnym darcom a sv. Jánom Nepomuckým či aspoň Slovenskom. Paradoxné je, že na moje listy reagovalo viac zahra­ničných ako domácich partne­rov. Veľmi často som sa stretával s názorom, prečo by mali podpo­rovať niečo, čo leží v inej dedine, že je to mimo ich „teritória“. Pre zaujímavosť, hlavné mesto Kam­bodže je od Diviny vzdialené vyše 8700 km. Celkovo som sa stretával na Slovensku a okolí Žiliny skôr s nezáujmom. Ale na druhej stra­ne tých niekoľko inštitúcií a súk­romných firiem nám vyšlo mimo­riadne v ústrety. Je vidieť, že sme na „rovnakej vlne“. Aj keď si uve­domujem, že sv. Ján Nepomucký je jeden z najviac zobrazovaných svätcov v areáli bývalej habsbur­skej monarchie a takmer v každej obci je naňho zachovaná pamiatka v nejakej podobe (najčastejšie ide o sochu), myslím, že ten náš Ne­pomuk je tak trochu výnimočný. Napĺňa svoj odkaz aj po 624 ro­koch od jeho mučeníckej smrti – ako patrón mostov a komunikácie dokázal, že môže spájať aj v súčas­nosti, a to aj národy rôznych vie­rovyznaní a kultúr. Toho je naozaj živým dôkazom.

Obnova sochy má veľa podporo­vateľov, najmä zo zahraničia...
Podporovateľov má náš projekt naozaj mnoho. Každému, kto sa nejakým spôsobom pričinil k jeho úspešnej realizácii, by som sa chcel poďakovať. Svojím umom a rukami prispeli k tomu, že vôbec o tom­to projekte môžeme hovoriť. Tých osôb či inštitúcií je okolo päťdesiat. Projekt mal od začiatku veľké po­chopenie nielen u starostu Diviny Emila Molka, ale aj u žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa. Pod­statnými partnermi vydania knihy sú Kysucké múzeum v Čadci a pán Stanislav Raab. Medzi „domácich“ partnerov by sme mohli zaradiť aj Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, ktoré pre­vzalo nad projektom oficiálnu zášti­tu a podporilo ho tiež finančne. Projekt bol podporený aj Nadá­ciou KIA Motors Slovakia. Som nao­zaj hrdý, že náš projekt podporili aj títo významní zahraniční partneri: Jeho Veličenstvo Norodom Siha­moni, kráľ Kambodže, Jeho Veli­čenstvo Simeon II., posledný bul­harský cár, Jeho kráľovská Výsosť František, vojvoda Bavorský, gróf Móric Čáky, Jeho Eminencia Edwin Frederick kardinál O‘Brien, veľ­majster Rádu Božieho hrobu (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosoly­mitani), Rytiersky rád krížovníkov s červenou hviezdou (Ordo milita­ris Crucigerorum cum rubea stella), Metropolitná kapitula u sv. Víta na Pražskom hrade a mesto Nepomuk – rodisko sv. Jána Nepomuckého. Našej slávnosti sa okrem nemecké­ho veľvyslanca a žilinského biskupa zúčastní tiež starosta Nepomuku a zástupcovia Krížovníkov s červe­nou hviezdou.

Foto: archív Mareka Sobolu

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod