Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

23. apríl 2019 | Vojtech

Z regiónu

V klientskom centre ukončili skúšobnú prevádzku. Výsledky hovoria v prospech, realita je vraj iná

Klientske centrum v budove Europalace na Vlčincoch bolo v skúšobnej dobe dvanásť mesiacov. Do 31. októbra 2018 sa mali totiž v priestoroch komplexu počas jeho plnej prevádzky overovať a dolaďovať jednotlivé procesy a funkčnosť technologických zariadení.

28.11.2018 | 10:21

Dvanásťmesačná skúšobná doba klientskeho centra sa podľa informácií ministerstva vnútra ukonči­la so záverom, že prevádzka je funkčná a plne vyhovujú­ca, čo podľa rezortu konšta­toval aj hygienik. „Skúšob­ná prevádzka preukázala určité nedostatky v regulá­cii vzduchotechniky, ale na základe kontrolných me­raní boli vykonané úpravy systému,“ uvádza pomerne stručne na margo ukonče­nia ročnej skúšobnej doby centra Silvia Keratová z tla­čového odboru ministerstva vnútra. Rezort vnútra záro­veň tvrdí, že vyhovieť všet­kým je vzhľadom na otvo­renosť priestoru náročné, klimatizáciou a nastavo­vaním vzduchotechniky sa preto vraj plánuje zaoberať aj naďalej. „Počas skúšobnej doby sa upravoval i systém svetlotechniky, prepojenie elektronickej požiarnej sig­nalizácie, zabezpečovacích systémov a stabilizačné ha­sičské zariadenia,“ dopĺňa Silvia Keratová. V budove Europalace je klientske cen­trum s jednotlivými odbor­mi presťahované od konca minulého roka, pracuje v ňom zhruba 300 zamest­nancov a náklady na jeho vybudovanie a zriadenie sa pohybujú vo výške necelých 7 miliónov eur bez DPH.

RÝCHLY PROCES

Hoci vtedajší minis­ter vnútra Robert Ka­liňák (SMER-SD) hovo­ril o klientskom centre ako o najmodernejšom na Slovensku, na nezrov­nalosti pri jeho otvorení poukázali v decembri mi­nulého roka Igor Matovič (OľaNO-NOVA) a neskôr aj poslankyňa Anna Vere­šová (OĽaNO-NOVA). Igor Matovič najskôr upozor­ňoval na predraženú kúpu budovy Europalace na úče­ly klientskeho centra, ná­sledne v Národnej rade SR pokračovala aj Anna Vere­šová, podľa ktorej zriade­nie centra neprebehlo tak, ako malo. Objekt na Vl­čincoch bol totiž primárne postavený a kolaudovaný pre obchodné prevádzky a na zmenu užívania stav­by bolo preto potrebných množstvo stanovísk. „Na základe vyžiadaných doku­mentov som žiadala kópiu rozhodnutia stavebného úradu o zmene v užíva­ní stavby a kolaudačného rozhodnutia, zistila som však, že stavebný úrad ne­vydal žiadne rozhodnutie o zmene využitia stavby, ktorá bola skolaudovaná v roku 2010 ako obchodný priestor,“ uviedla ešte za­čiatkom tohto roka poslan­kyňa Anna Verešová. Tá ďalej podotkla, že miest­ne inštitúcie, ktoré majú na starosti vydávanie po­sudkov a stanovísk k zme­ne účelu využitia stavby, boli z tohto procesu vylú­čené a zodpovednosť pre­vzalo ministerstvo vnútra. „Ministerstvo vnútra po­dalo ako stavebník žia­dosť 25. októbra 2017 a už o pár dní bol vydaný aký­si súhlas, nie rozhodnu­tie k dočasnému užívaniu stavby. Túto podmienku dočasného užívania via­žu na skúšobnú prevádzku na jeden rok,“ dodala Ve­rešová. K zmene účelu vy­užitia stavby by malo podľa ministerstva vnútra dôjsť v najbližších dňoch.

POCHYBENÍ BOLO ÚDAJNE NIEKOĽKO

Krátko po tom, ako sa kon­com minulého roka stovky zamestnancov odborov pre­sunuli do novozriadeného pracoviska, sa vo verejnom priestore začali skloňo­vať vznikajúce zdravotné problémy či dokonca vý­skyt hlodavcov. Naposledy bola deratizácia objektu podľa ministerstva vnútra vy­konaná v júni. Svoje prob­lémy začali zamestnanci pred niekoľkými mesiacmi aj spisovať, podľa našich informácií išlo predovšet­kým o zapálené a podráž­dené oči, kožné a dýchacie problémy, bolesti hlavy či vyčerpanie z hluku. Tie­to ťažkosti v súčasnosti u zamestnancov podľa na­šich informácií pretrváva­jú aj naďalej, poukazujú tak aj na súvisiace problémy s klimatizáciou či vzducho­technikou. „Otvorenie cen­tra bez kolaudačného roz­hodnutia na 12-mesačnú skúšku na ľuďoch bol cyniz­mus najhrubšieho zrna. Po jej skončení a vyhodnotení malo ministerstvo vnútra rozhodnúť o trvalom užíva­ní stavby. Zaujíma ma, ako dopadlo vyhodnotenie me­raní teplôt, CO2 a vlhkosti, keďže zamestnanci tvrdia, že nemajú vedomosť, kedy a kde boli tieto merania vy­konané. Vyzerá to, že aro­gancia moci pokračuje. Na vyhodnotenie skúšobnej doby a ďalší postup v tejto veci som sa listom opýta­la priamo ministerky vnút­ra Denisy Sakovej,“ hovorí dnes Anna Verešová.

TESTOVANIE ZA POCHODU

Poslankyňa podľa jej vlast­ných slov žiada predsedu výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo o vykona­nie poslaneckého priesku­mu priamo na pracovisku. „Taktiež som o tejto situácii hovorila primátorovi Pet­rovi Fiabáne, aby sa na prí­pad pozrel a urobil, čo bude môcť, prípadne nepostupo­val tak ako jeho predchod­ca. Mesto Žilina ako kompe­tentný stavebný úrad pred rokom pristúpilo na akú­si dohodu s ministerstvom vnútra, na základe ktorej sa kolaudačné konanie neko­nalo. Toto písomné vyjad­renie – dohoda na skúšob­nej prevádzke klientskeho centra – bolo ministerstvu vnútra dokonca doručené až 3 dni po vydaní súhlasu k dočasnému užívaniu stav­by.“ Najpálčivejším na celom prípade je podľa Anny Vere­šovej fakt, že skúšanie a tes­tovanie prevádzky sa povoli­lo priamo „na ľuďoch“.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Zuzana Holienčíková

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA ŠTVRTOK
15 °C
14 °C
16 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod