Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Z regiónu

V Žiline rastie počet psov a s nimi aj zdravie ohrozujúce výkaly

Pomocníkom človeka sa stal pes už pred naším letopočtom. V súčasnosti pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím – napríklad vodí slepcov; záchranárske psy vyhľadávajú stratených ľudí v lavínach a sutinách. Nezastupiteľné miesto majú aj psy lovecké, strážne, služobné a iné. Osamelým ľuďom pes spríjemňuje život, je ich verný priateľ.

06.03.2017 | 07:36

V Žiline za posledné ob­dobie narastá počet cho­vaných psov v bytových domoch. Niektoré do­mácnosti majú aj dvoch či troch miláčikov. Vo februári evido­val mestský úrad viac ako 4200 psov, pričom číslo nemusí zodpovedať re­alite. Sú takí, ktorí svojich spoloční­kov totiž nenahlasujú do evidencie. Skúsenosť časti obyvateľov (pre­dovšetkým zo sídlisk) potvrdzuje, že s nárastom počtu psov vznikajú problémy i napriek tomu, že pes je bezpochyby pre človeka výborný spoločník. Verejnosť, poslanci i ve­denie mesta by ale k množiacim sa problémom nemali ostať ľahostajní.

PREČO?

4000 psov vyprodukuje ročne cca 420 ton výkalov. Takýto odpad patrí do kategórie infikovaného, alergénneho odpadu, ktorý obsa­huje aj vajíčka cudzopasníkov, ako sú hlísty, pásomnice a pod. Podľa výskumu 1 gram psieho výkalu obsahuje približne 23 miliónov fe­kálnych baktérií.
Preto treba výkaly zbierať, odvá­žať a likvidovať. Zo zákona majú ta­kúto povinnosť všetci držitelia psov. Mnohí tak, žiaľ, nerobia!
Nepozbierané psie exkrementy kontaminujú pôdu, so zrážkovou vo­dou sa škodlivé látky dostávajú do podzemnej vody a pri kosení trávy sa rozvíria do vzduchu. V konečnom dôsledku sa dostanú do tela živých organizmov – teda aj ľudí a psov.
Nie je zanedbateľná ani vysoká dávka dusičnanov, a to aj v moči psov, ako aj jeho kyslý charakter. Psí moč tak spôsobuje likvidáciu zelene, zápach, koróziu kovových predmetov, napr. elektrických stĺ­pov a iné škody.
Čo by teda mali robiť chovatelia psov na ochranu prírody a zdravia človeka? Nasledovať zodpoved­ných majiteľov, ktorí exkrementy svojich miláčikov svedomito zbie­rajú a psov nevenčia kdekoľvek. Dodržiavať zákon o chove psov (č. 282/2002 Z. z. aktualizovaný k 1. 1. 2017) i Všeobecné záväzné na­riadenie mesta Žilina o chove, držaní a vodení psov č. 3/2011.
Tieto dokumenty sú záväzné pre všetkých majiteľov psov v meste. Pripomíname zároveň, že zákon ukladá povinnosť prihlásiť psa do evidencie (evidovaný pes nosí evi­denčnú známku). Ďalšou povinnos­ťou je platenie dane za psa. Za priestupky môže mesto udeliť pokutu vo výške 65 až 165 €. Nepla­tiči dane brzdia aktivity mesta na pomoc držiteľom psov.
Želáme si, aby sa naše deti mohli pohybovať na čistých ihriskách, trávnikoch, aby sme všetci mohli dýchať vzduch bez psích alergénov, aby sme neznehodnocovali zdroje pitnej vody. „Poriadok je zdravie,“ povedal Bruno Gröning. O to všetko sa ale musíme postarať predovšet­kým my sami.

Zdroj: Martina Cvachová

Foto: Archív redakcie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod