Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 11°C

Zdravie a životný štýl

Veľký ročný horoskop 2018

09.01.2018 | 09:07

BARAN
(21. MAREC – 20. APRÍL)

Hlavnou myšlienkou toh­to roka bude pre baranov odpútanie sa od minulos­ti a nové smery v pracov­nej oblasti, kde môžete s trochou šťastia dosiah­nuť veľké zmeny a úspech. Ochranným kameňom pre vaše znamenie na rok 2018 je krištáľ.
Láska: V oblasti lásky vás čakajú príjemné zmeny, predovšetkým v jarnom období, kedy si naplno bu­dete vychutnávať čaro naj­krajšieho citu. S partnerom by ste mali riešiť pre vzťah podstatné veci a v jesen­nom období zožnete v tom­to smere peknú úrodu.
Zdravie: Pokiaľ máte v tele nejaké zápaly, bude potreb­né ich preliečiť, aby ste si ďalej neoslabovali organiz­mus. Je potrebné dbať na príjem a výdaj energie, na­koľko pri preťažení by ste si mohli privolať úraz. Do stravy zaraďte morské riasy a repíkový čaj.
Práca: Hviezdy ukazu­jú v tejto oblasti pomoc­nú ruku vplyvného člove­ka. Môžete sa teda tešiť na podporu a na nové výzvy. Svoje kroky však starostlivo zvážte a zbytočne neriskuj­te, takto si zabezpečíte po­trebný príjem peňazí a vy­budujete nové základy.

BÝK
(21. APRÍL – 21. MÁJ)

Celý tento rok bude pre býkov v znamení práce a svoju energiu zamerajú hlavne na túto oblasť. Je však potrebné dbať na rov­nováhu, aby sa nenarušili osobné či rodinné vzťahy na úkor kariéry. Ochranný kameň pre býkov na celý rok je opál.
Láska: Prežijete krásny koniec starého roka a za­čiatkom nového zistíte, že váš partner je ten naj­lepší človek, akého by ste si mohli želať. Práve pre­to budete svoj vzťah pre­hlbovať a upevňovať všet­kými spôsobmi a mnohí býci svoje puto spečatia sľubom.
Zdravie: Počas chladného zimného obdobia si dávaj­te pozor na prechladnutie reprodukčných a vylučova­cích orgánov a v teplejšom období zasa na žalúdok a črevný systém. Harmó­niu vášho zdravia podpo­ria brusnice a čaj z ruman­čeka a medovky.
Práca: Začiatkom roka sa s veľkou chuťou pustíte do práce, čo sa priaznivo odrazí aj na vašich finan­ciách. Bude však potreb­ná empatia a istá toleran­cia na pracovisku, aby ste príliš nevyčnievali z ko­lektívu, lebo len takto si zachováte dobré vzťahy s kolegami.

BLÍŽENCI
(22. MÁJ – 21. JÚN)

Pre blížencov bude ten­to rok cestou k osobnej slobode a nezávislosti a usporiadania si hlavných životných priorít. Aj v ob­lasti práce, ale i partner­skom vzťahu pôjde doslova o všetko. Vaším ochran­ným amuletom bude čer­vený rubín.
Láska: Sami sebe prizná­te určitú závislosť od part­nera, a preto bude vhodné, aby ste sa od neho trochu odpútali a svoj čas veno­vali viac aj priateľom či osobným záľubám. Kon­com roka sa môžete te­šiť na harmonický súlad a správne rozhodnutia vo vzťahu.
Zdravie: Začiatkom roka sa môže objaviť psychic­ká únava či mierne depre­sie. Neskôr to bude kašeľ a dýchacie problémy, preto nezabúdajte na pravidel­ný pobyt v prírode na čer­stvom vzduchu. Z bylinko­vých čajov vám prospeje pľúcnik, levanduľa a lipa.
Práca: Ukazujú sa pra­covné cesty, brigády a školenia, ale aj urči­tá závisť či neprajnosť spolupracovníkov. Budete potrebovať dostatok trpez­livosti a vnútornej sily, aby ste koncom roka nepod­ľahli smútku alebo nechu­ti k práci, ktorá vás inak napĺňa.

RAK
(22. JÚN – 22. JÚL)

Pre rakov sa tento rok uka­zuje ako cesta k sebe sa­mému a uvedomenie si hĺbky života a jeho kva­lít. Bude potrebné zba­viť sa nefunkčných vzťa­hov a obklopiť sa ľuďmi, čo vás podporia. Malú pomoc vám môže poskytnúť aj amulet z ametystu.
Láska: Môžete sa tešiť na celkom harmonický rok v partnerskom vzťahu. Ten, kto je nezadaný, zaži­je prekvapenia z minulos­ti, našťastie, príjemné, čiže sa objaví nejaká stará lás­ka alebo sa dokonca ohlási stratený či nepoznaný prí­buzný, nuda teda nehrozí.
Zdravie: Začiatkom roka vás môžu potrápiť zažíva­cie ťažkosti a v jarnom ob­dobí opakujúce sa virózy, preto svoju imunitu pod­porte vhodnými potravi­nami a doplnkami výživy. Stravujte sa podľa intuície a do pitného režimu zaraďte čaj z mäty a zázvoru.
Práca: Počas jari bu­dete prekypovať nový­mi nápadmi a nadmer­nou pracovnou aktivitou, bude však potrebné ovlá­dať emócie a vyhýbať sa rýchlemu a impulzívnemu rozhodovaniu, lebo isté veci by ste mohli zbytoč­ne skomplikovať a ohroziť svoj príjem.

LEV
(23. JÚL – 23. AUGUST)

Rok 2018 prinesie levom dlhoočakávaný prelom, ktorý ich pevne ukotví v realite a prestanú stavať vzdušné zámky. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, bude lepšie vyhnúť sa ďalekým cestám alebo sťahovaniu. Váš ochranný kameň je chalcedón.
Láska: Sami a bez nátla­ku sa rozhodnete riešiť dl­hodobý vzťahový problém. Pomocnú ruku v tomto smere vám podá energický priateľ, ktorý osobne prežil podobnú situáciu. Koncom roka sa objaví človek, kto­rého už roky nosíte v srdci a teraz budete spolu.
Zdravie: Začiatkom roka sa pripravte na bolesti hlavy, prameniace z pre­ťaženosti krčnej chrb­tice, preto venujte tejto časti tela náležitú pozor­nosť. V jesenných mesia­coch sa zamerajte na po­silnenie zraku. Do stravy zaraďte čučoriedky a čaj z pamajoránu.
Práca: Prácu aj financie budete mať tento rok dosť premenlivé, raz sa ocit­nete hore, raz dole. Až v druhej časti roka sa do­stanete do určitej poho­dy a stability. Nezabúdajte na diplomatické jednanie a dodržiavanie sľubov či termínov, takto si získate rešpekt.

PANNA
(24. AUGUST – 23. SEPTEMBER)

Vaša túžba zmeniť svo­je zázemie a zvýšiť kom­fort vlastného života bude hlavnou témou pre rok 2018. Popri tejto aktivite však nezabúdajte na bežné povinnosti a príliš nepod­ľahnite luxusu. Ochranný kameň pre vaše znamenie je kryolit.
Láska: Hoci sa budete snažiť urovnať naštrbené a otvorené vzťahy, vašou prioritou predsa len ostane práca, a preto sa určité zále­žitosti v tejto oblasti s vami potiahnu celý rok a dokon­ca prenesú aj do ďalšieho. Dobre zvážte, čo bude nevy­hnutné začať riešiť.
Zdravie: Vaše zdravie bude v slabšej kondícii, lebo ste mu uplynulý rok nevenovali dostatočnú pozornosť. Stres a preťaženie organizmu bude mať za následok zaží­vacie problémy a bolesti hla­vy. Nezabudnite si doplniť minerály a čaje so škoricou.
Práca: Prvá polovica roka bude v pracovnej oblasti bez zmeny, avšak v letnom ob­dobí sa objavia určité po­nuky, ktoré vám trochu na­búrajú rovnováhu, lebo sa budú javiť ako veľmi výhod­né a navyše nebudete sami, kto prejaví o nové pracovné pozície záujem.

VÁHY
(24. SEPTEMBER – 23. OKTÓBER)

Pripravte sa na hektický rok plný zmien a prekva­pení, na nových ľudí a zá­žitky, ktoré vás posunú vpred. Hviezdy vám však doprajú dostatok ener­gie, aby ste všetky udalosti zvládli a prijali. Po celý rok vám bude pomáhať kameň karneol.
Láska: Začiatkom roka po­cítite určitú osamelosť, či už budete sami alebo aj vo vzťahu. Situácia sa však postupne priaznivo vyvi­nie a ku koncu roka zažije­te harmóniu a príval lásky. Pre mnohých to bude ob­dobie, kedy privítajú prvé­ho alebo ďalšieho potomka.
Zdravie: Vaša imunita bude na rozdiel od iných znamení o niečo silnejšia, takže po zdravotnej stránke budete ustálený. U niekto­rých z vás sa však objavia kožné problémy a hrozia menšie úrazy. Zvýšte prí­jem vitamínov A, D a urob­te si čaj z nechtíka a mäty.
Práca: Prvé dva mesiace v roku budete mať silné nut­kanie opustiť momentálne pracovisko. Avšak keď upo­kojíte svoje emócie, jasne po­chopíte, že nie je ten správny čas odísť alebo niečo meniť. Potom sa vám veci v zamest­naní upravia a zlepšia.

ŠKORPIÓN
(24. OKTÓBER – 22. NOVEMBER)

Na svet sa začnete poze­rať celkom inak, uvoľnene a s nadhľadom. Pochopíte veci, ktoré vás roky trápi­li. Toto bude pre vás dob­rý rok po všetkých strán­kach, lebo začnete žiť svoje sny a rozdávať iným radosť. Váš ochranný kameň je diamant.
Láska: Osud vám začiat­kom roka pomôže uzav­rieť minulosť a jeho vzťahy. Krátko na to, ako nájdete vnútorný pokoj, sa obja­ví nový partner, s ktorým spadnete do záplavy citov a vášne. Hoci sa budete pár mesiacov hľadať, koncom roka si vytvoríte zázemie.
Zdravie: Vaše znamenie môže očakávať zmeny tla­ku následkom emócií ale­bo pracovného zaťaženia. Ďalším hrozia zažívacie ťažkosti pri nevhodnom stravovaní. Upravte svoj jedálny lístok, jedzte viac ryby, ovocie a zeleninu, varte si čaj z hlohu.
Práca: Často budete mať pocit, že práce je vyše hla­vy a vy nič nestíhate, lebo ste na všetko sami. Avšak v profesionálnej oblas­ti sa objaví človek, ktorý vám podá nielen pomocnú ruku, ale stane sa aj vaším blízkym priateľom a neskôr spoločníkom v práci.

STRELEC
(23. NOVEMBER – 21. DECEMBER)

Myšlienkou na tento rok pre vaše znamenie je viac radosti nachádzať v dáva­ní ako v prijímaní. S veľkou pravdepodobnosťou koneč­ne precítite pravé hodno­ty života a objavíte hĺbku života. Na tejto ceste vám bude nápomocný kameň karneol.
Láska: Začiatkom roka sa ukazujú cesty do hôr a vy budete relaxovať v ná­ručí prírody. S partne­rom sa prenesiete do hlb­ších dimenzií citov, avšak pozor na vplyv iných osôb. V druhej polovici roka bu­dete riešiť praktické zá­ležitosti a upevňovať svoj vzťah.
Zdravie: Je dosť pravdepo­dobné, že vás neobídu bo­lesti kĺbov, kolien a pohy­bového aparátu. V letnom období preto nešetrite na svojom zdraví a doprajte si dostatok slnka, pobyt pri mori alebo v kúpeľoch. Pro­speje vám dostatok kolagé­nu a masť z kostihoja.
Práca: Pracovné prostre­die ostane tento rok stabil­né, avšak niektoré postupy vás budú mierne vytáčať, preto vašou úlohou ostane zachovať si odstup a nad­hľad. Vyhýbajte sa flirtom na pracovisku, mohlo by to narušiť niektoré vzťahy aj vašu ustálenú pozíciu.

KOZOROŽEC
(22. DECEMBER – 20. JANUÁR)

Príjemná správa pre kozo­rožcov je, že tento rok sa javí ako osudový na vzťahy. Po­kiaľ nejaký máte, mal by sa upevniť a prehĺbiť, nezadaní sa môžu tešiť na vysnívané­ho partnera. Pomocníkom na vašej ceste môže byť amulet z amazonitu.
Láska: V láske budete riešiť kuriózny prípad, lebo sa ocit­nete medzi dvoma potenciálnymi partnermi. Hoci ich spoznávanie zaberie určitý čas, oplatí sa to, lebo koncom roka urobíte správne rozhod­nutie a vychutnáte si príjem­né romantické chvíle.
Zdravie: Môžu sa objaviť určité problémy s tlakom a cievnym systémom, preto sa vyhýbajte príliš tučným jedlám a veľkému stresu. Tiež bude potrebný pravi­delný spánok a dostatok od­počinku. Do stravy zaraďte viac kremíka a čaje z levan­dule a púpavy.
Práca: Hneď začiatkom roka sa v práci objavia nové pro­jekty, ktoré prinesú určité zmeny, a preto bude potreb­né prijať ich a prispôsobiť sa. Možno to nebude celkom jed­noduché, avšak s odstupom času sa všetky nové veci uká­žu ako vítané a prospešné.

VODNÁR
(21. JANUÁR – 19. FEBRUÁR)

Váš rok 2018 bude o pria­teľstve a vzťahoch, lebo v mnohých veciach si ne­budete vedieť sami poradiť a názor blízkych ľudí vám pomôže správne sa roz­hodovať a vybrať si to, čo vám prospeje. Váš osobný ochranca je kameň apatit.
Láska: Po určitom skla­maní je pre vás veľmi ťaž­ké otvoriť svoje srdce a dať priechod svojim citom. Ak sa však chcete pohnúť ďa­lej a nebyť sami, dajte láske šancu, lebo nablízku je člo­vek, ktorý vás má úprim­ne rád, nuž nepremeškajte svoju šancu milovať.
Zdravie: Vaše znamenie bude zrejme počas roka bo­jovať s vírusovými ocho­reniami. Preto je potrebné viac sa otužovať, tu by vám pomohla návšteva sauny a striedavé kúpele, zvýše­ný príjem cesnaku, citrónu, minerálov a čaje z materi­nej dúšky a šípky.
Práca: Hektické obdobie plné práce si prenesiete zo starého roka aj do nového. Až v druhej polovici nasta­ne menšie uvoľnenie, avšak koncom roka vás práca po­hltí po uši a zrejme sa po­kúsite hľadať nové cesty, ako zarobiť a menej sa narobiť.

RYBY
(20. FEBRUÁR – 20. MAREC)

Sebadôvera, odvaha a rov­nováha sú tri vlastnos­ti, na ktorých by ste mali pracovať počas celého roka a takto sa dostanete k svojim vysnívaným cie­ľom. Počúvajte svoju in­tuíciu a hlas srdca. Malým pomocníkom pre vás bude amulet z citrínu.
Láska: Prvé mesiace preži­jete citovú harmóniu a ne­obvyklý pokoj. V letnom období sa vo vás prebudia nové vášne a s partnerom sa posuniete ďalej vo vzťa­hu. Pripravte sa na zásnuby aj sobáš alebo prírastok do rodiny. Citová radosť sa prenesie aj na ďalší rok.
Zdravie: Dávajte si pozor na infekcie, môžu sa obja­viť v rôznych častiach tela, preto užívajte doplnky vý­živy s vitamínom C, omega mastné kyseliny, rybí tuk a do jedálneho lístka zaraďte viac živej stravy. Z bylin­kových čajov vám isto pro­speje rumanček.
Práca: Nový rok bude pre vás v pracovnej oblasti i novým krokom. Postúpite dopredu a hravo zvládnete aj náročnejšie úlohy. Práca vám poskytne nový rozmer bytia a vy v nej budete po­norený a pevne zakotvený po celý rok, čo prinesie aj zaslúžené zisky.

TIP NA ZDRAVÝ NÁPOJ PRE VŠETKY ZNAMENIA
Zimný ovocno-bylinkový punč (2 porcie)
POTREBUJEME: 5 dl vody, 1 dl hustého ovocného sirupu (malina, višňa...), 2 kúsky celej škorice, 2 ly­žičky klinčekov, pomaranč, bylinky (tymian, mäta, ma­terina dúška, medovka), kúsky pomaranča, jablka a zázvoru, badián
POSTUP: Do hrnca dáme vodu, klinčeky a škoricu, zázvor, badián a spolu po­varíme asi osem minút, pridáme bylinky a varíme ešte dve minúty. Odstaví­me z ohňa, prilejeme sirup a šťavu z jedného poma­ranča, horúci nápoj rozle­jeme do hrnčekov, pridáme kúsky jablka, pomaranča a ihneď podávame.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod