Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. júl 2019 | Dušana

Z regiónu

Volebné obvody sa zmenia, v Starom Meste je 2255 bezdomovcov

Volebné obvody a počet poslancov v nich sa pre nasledujúce komunálne voľby, ktoré budú v sobotu 10. novembra, v Žiline zmenia.

12.07.2018 | 09:45

Vo volebných obvodoch č. 1 (Staré Mesto), č. 6 (Trnové...) a č. 7 (Závodie...) je momentálne „pretlak“ občanov na jedného poslanca, a tak sa musia scvrknúť. V obvode č. 8 (Budatín, P. Chlmec...) je ich zase málo, hoci je rozlohou najväčší, a ešte sa má rozšíriť. Preto sa tamojším poslancom nepáči, že by do ich obvodu mali pribudnúť ďalšie mestské časti. Momentálne poslanci rokujú o tom, ako to urobiť, aby vyhoveli zákonu, a súčasne zohľadnili aj územnú rozlohu.

Podľa poslanca Jo­zefa Juriša, ktorý sa podie­ľa na návrhu zmeny, sa toto všeobecne záväzné naria­denie mení hlavne preto, že v obvode č. 1 – Staré Mesto pribudlo množstvo obča­nov, ktorí majú momentál­ne trvalé bydlisko na mest­skom úrade. Zákon pritom striktne určuje, koľko oby­vateľov má pripadnúť na jedného poslanca. „Zistili sme, že v obvode č. 1 bolo príliš veľa občanov na jed­ného poslanca a rovna­ko to bolo aj v obvodoch č. 6 a č. 7, do ktorých patrili mestské časti Trnové a Zá­vodie. Posledná zmena to­tiž bola robená ešte za čias Jána Slotu. Odvtedy sa tieto volebné obvody rozšírili na­toľko, že by dokázali byť aj samostatnými volebnými obvodmi. Naopak, niekto­ré obvody majú len 400 až 500 obyvateľov, preto musia byť pričlenené k iným obvo­dom,“ hovorí Jozef Juriš.

Na jedného poslanca musí zo zákona pripadať 2700 obyvateľov. Keby zo­stali volebné obvody tak, ako sú v súčasnosti, tak obvody č. 1, č. 6 a č. 7 by toto číslo prekročili. Preto tento návrh počíta s tým, že „z volebné­ho obvodu č. 1 bude oproti súčasnému stavu odobra­tá časť mestskej časti Hli­ny, konkrétne Hliny VIII a Malá Praha a budú zara­dené do volebného obvodu č. 2 k častiam Hliny V – VII a Bôrik a vo volebných obvo­doch č. 6 a č. 7 sa zníži počet mestských častí tvoriacich volebný obvod zo súčasných štyroch na tri“.

Znamenalo by to, že vo volebnom obvode č. 8 by došlo k navýšeniu mestských častí o dve, konkrétne o Mojšovu Lúč­ku a Strážov. Ten by sa po novom skladal až z ôsmich mestských častí a tvori­li by ho ešte Brodno, Bu­datín, Považský Chlmec, Vranie, Zádubnie a Zástra­nie, čo je rozlohou veľmi veľké územie. Pokiaľ však ide o počet obyvateľov, na jedného poslanca by ich pripadlo 2637, čo je štvrtý najnižší počet, a to je stá­le ešte pod celomestským priemerom.

Najviac obyvateľov na jedného poslanca, až 2937, stále pripadne na voleb­ný obvod Staré Mesto. Ako však v zdôvodnení poslan­com vysvetľuje vedúca odboru vnútorných vecí MsÚ Jana Brathová, je to spôsobené zaradením 2255 bezdomovcov, čo nie je možné bez výraznejšej úpravy obvodov odstrániť.

Nespokojnosť však môže návrh vyvo­lať hlavne u poslancov z navrhovaného volebné­ho obvodu č. 8. Ján Púček na rokovaní zastupiteľ­stva uviedol: „Nesúhlasím s tým. Osem obcí na troch poslancov, to sa jednodu­cho nedá zvládnuť. Je to nezodpovedný krok. Radšej by som mal sám na Hájiku 10-tisíc občanov ako dve takéto obce. Tu musíme traja poslanci urobiť za me­siac osem stretnutí s ob­čanmi. To rovno zamest­najme poslanca na plný úväzok.“

Vedúca mu odporovala: „Uznávame, že návrh z po­hľadu volebného obvodu č. 8 sa môže javiť ako ne­únosný a nezvládnuteľný najmä z pohľadu nových, v danom volebnom obvode zvolených poslancov, avšak spĺňa podmienku zákona, čo by malo byť podľa nášho názoru pre vás poslancov smerodajné.“

Aj Jozef Juriš citlivo vní­ma, že predložený návrh môže vyvolať nespokojnosť niektorých poslancov. „Treba si uvedomiť, že v prímestských častiach majú poslanci viac robo­ty ako v meste. Je tam viac poslancov, môžu si rozde­liť aj stretnutia s občan­mi. V mestských častiach však stále nie sú dobudo­vané chodníky, osvetlenie atď. A toto všetko musia poslanci denne riešiť. Mu­síme chodiť na stretnutia s hasičmi, ovocinármi, fut­balistami. Bohužiaľ, zákon je postavený tak, že musí­me splniť daný koeficient. Ak by sme ho totiž poru­šili a hociktorý neúspešný kandidát by to napadol na Najvyššom súde SR, mohlo by to mať za následok vy­hlásenie neplatnosti vo­lieb. Preto sa stále konajú intenzívne rokovania a rie­šením je len dohoda me­dzi poslancami.“
Poslan­ci predložený materiál schválili.

Foto: mesto Žilina

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
21 °C
24 °C
26 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod