Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Z regiónu

Vraj až na dôchodku si človek začne užívať

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline má so Žilinským večerníkom spoločných nielen členov, respektíve čitateľov, ale aj svoj vek. Úspešne funguje už 26. rok a spríjemňuje dôchodcom ich jeseň života. A že je ozaj pestrá!

20.03.2017 | 07:20

Predsedníčkou základnej organizácie je už šiesty rok pani Alžbeta Vítová, ktorá štyri roky predtým robila vo výbore hospo­dárku. „Je to už 10 rokov, čo robím okolo dôchodcov a našej jedno­ty. Táto regionálna organizácia vznikla 1. 6. 1991 a v rámci Slo­venska bola medzi prvými. Vtedy našu členskú základňu tvorilo 170 členov, dnes ich je 1242,“ podotý­ka s úsmevom. Všetci členovia sú pritom zo Žiliny a jej mestských častí, okrem Brodna a Vrania, kto­ré už majú vlastné združenia.
Najstarší člen je pán Zoltán Raffa, ktorý má v rodnom liste za­písaný úctyhodný rok narodenia. Ďalej sú to pani Marta Kováčová, Soňa Maťaťová, Zora Gazíková, Matilda Babíková, Pavel Požo­bi a Ivan Ďurčanský. A majú do­konca aj dvojgeneračné členstvá. Na podujatia jednoty chodia tiež mamy s dcérami.

PODUJATÍ JE ZA ROK VEĽA

Niektorí členovia sa radi zúčast­ňujú na všetkých podujatiach, iní si vyberajú podľa záľub. Nie­kto ide na výlet do hôr, iný na zábavu. „Tých podujatí je za rok veľa, ťažko vymenovať zopár. Nedávno sme boli na Hrebien­ku v Tatrách pozrieť si ľadový dom. A mali sme fašiangovú ve­selicu, ktorú organizujeme spo­lu s okresnou organizáciou. Naši členovia obľubujú kultúrno-po­znávacie aktivity, väčšinou vo forme jednodňových výletov. Najnovšie sa chystáme na vý­let, v rámci ktorého navštívime kaštieľ Betliar, Ochtinskú arago­nitovú jaskyňu a Rožňavu. Nao­zaj, človek za celý život toľko zo Slovenska nevidel ako teraz na dôchodku,“ hovorí pani Alžbeta Vítová, ktorá si vraj ani ako pra­cujúca nemusela viesť diár, ako to robí teraz. Medzi jej pamätné zájazdy patrí minuloročná náv­števa Červeného Kameňa, Skalice, Šaštína s jeho krásnou bazilikou a obce Rybky s mohutným milé­niovým krížom. „Bolo to tak tro­chu spojené s duchovnom. Ale všade je pekne, hlavne, keď máme na našich cestách sprievodcu, ktorý nám vždy porozpráva veľa zaujímavého a poučného,“ dodá­va. Je ním pán Macháč z cestovnej kancelárie TM Travel, ktorý ich zájazdy na požiadanie organizu­je. „Kedysi som ich organizovala sama, ale bolo to náročné,“ pri­znáva predsedníčka žilinskej jed­noty dôchodcov.

NIE KOĽKO, ALE AKO DLHO…

Hovorí sa, že až na dôchodku si človek začne užívať život. Aktivity jednoty dôchodcov to vskutku po­tvrdzujú. Chodievajú na divadelné predstavenia, koncerty Štátneho komorného orchestra, prehliadky po historických miestach Žiliny a veľa z nich navštevuje Univerzi­tu tretieho veku v Žiline. Zaujíma­vým podujatím je Senior paráda, kde sa členovia prezentujú svo­jím tanečným umením (napríklad známe Žilinské babenky či sku­pina Ruty Šuty), básnickým pred­nesom či prácou stále šikovných rúk. Vznikli tu mnohé priateľstvá a mnohé staré sa obnovili. „Ja osobne som zažila veľa stretnutí ešte zo základnej školy,“ hovorí s úsmevom pani Alžbeta Vítová.
Ľudí, a našich seniorov ob­zvlášť, trápia aj neduhy spojené s chorobami. Spoločne to však zvládajú lepšie. „Máme ľudí o bar­lách aj o paličke, ale aj tí sa sna­žia žiť aktívne. Aj na zábavu prídu! Keď sa ide tancovať, tak aj paličku odložia. Veď to je v rámci rehabi­litácie,“ smeje sa. Niektorých však treba občas aj popohnať, vytiah­nuť z domu a pomknúť k tomu, aby sa vybrali do divadla či na koncert. „Najmä tým starším sa niekedy nechce, ale keď sa už vy­chystajú a pekne oblečú, sú napo­kon radi,“ pokračuje predsedníčka. Vzhľadom na vek mnohí časom odchádzajú. „Je to, samozrejme, ťažké. Choroby, to je hádam naj­častejšie, čo dôchodcov trápi. Ve­ľakrát sa nám pripisuje, že nám prekáža výška dôchodku. Áno, tie zdravotné problémy naň druhotne nadväzujú, treba na lieky a na vy­šetrenia. My si ale už uvedomuje­me, že nie je dôležitá ani tak jeho výška, ale ako dlho ho budeme po­berať,“ podotýka.

MLADÝCH MÁME RADI

Základná organizácia nemá priestory na klubovú činnosť, ale zapožičiava si kancelár­ske priestory pre styk so svojimi členmi. Vzhľadom na veľkú člen­skú základňu ich rozšírili na tri miesta. V utorok sú v Dennom centre pre seniorov na Ul. A. Kme­ťa, v stredu na ZŠ, Karpatská na Vlčincoch a vo štvrtok na ZŠ, Jar­ná na Hlinách VII. Tu sa stretávajú aj so školákmi. Keď sme sa opýtali na skúsenosti seniorov s našou mládežou, pani Alžbeta Vítová nepovedala krivé slovo.
„Mám pozitívne skúsenosti. Spolupracujeme aj s Dopravnou akadémiou v Žiline a ZUŠ L. Ár­vaya v Žiline, ktorí nám vždy ochotne pripravujú program v rámci Mesiaca úcty k starším. A naozaj badať tú ich úctu. Aj na základnej škole zo začiatku deti okolo nás behali, teraz nám aj pri­držia dvere a pekne pozdravia. Takisto v autobuse. Nemôžem po­vedať, že by mládež bola drzá. My máme mladých radi. Sama mám šesť vnúčat, ktoré mi robia radosť. Spolu s ostatnými členmi zapája­me vnukov do našich aktivít. Nech vedia, čo ich babky robia,“ opisuje predsedníčka. Na záver dodáva: „Ako zvyknem hovoriť, my sme pamäťou národa, ale mladí sú jeho hnacím motorom.“

Foto: Archív ZO JDS

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod