Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

8. december 2023 | Marína
| -11°C

Knižná

Vymysleli komiksovú knihu o utečencoch

Tri ženy z Ligy za ľudské práva spojili svoje sily a talenty a vymysleli komiks o utečencoch. Uletenci prinášajú smutné i veselé príbehy piatich utečencov žijúcich na Slovensku.

29.06.2018 | 13:51

Veselé, trochu trpké, a pritom poetické prí­hody o utečencoch sú zhrnuté v komiksovej knihe o utečencoch nazvanej Ule­tenci. Tento zaujímavý pro­jekt už tri roky realizuje Ži­linčanka Daniela Krajčová – výtvarníčka a animátorka, venuje sa sociálne ladeným výtvarným projektom, a prí­behy píšu Katarína Marinová, sociálna pracovníčka a filo­zofka pracujúca s utečencami a Katarína Fajnorová, práv­nička OZ Liga za ľudské práva. „Katka Fajnorová mala nápad urobiť detskú knihu,“ povedala Žilinčanka Danie­la Krajčová, ktorej sa nápad zapáčil a rozhodla sa priložiť ruku k dielu svojimi kresbami. „Na knihe pracujeme už asi tri roky, samozrejme, s prestávkami, lebo je to zlo­žitý proces,“ vyslovila. Ko­miks predstavuje príbehy mladých ľudí, ktorí boli nú­tení opustiť svoju krajinu a v súčasnosti žijú na Sloven­sku. „Knižka je určená predo­všetkým deťom od 10 rokov, aby si v nej prečítali smut­no-veselé zážitky, ktoré ute­čencom prináša život v na­šej spoločnosti a zároveň sa nechali uniesť ich spomien­kami z detstva – prečítali si o dobrodružstvách z ďalekých krajín.“

ZO ŽIVOTA UTEČENCOV

Komiks je určený nielen de­ťom, ale i dospelým. Tvorí ho päť samostatných príbehov mladých ľudí pochádzajúcich zo Sýrie, Afganistanu, Somál­ska, Etiópie a Iraku, ktorí sa napriek prekážkam usilujú budovať svoj domov na Slo­vensku. „Umožňuje detským čitateľom nahliadnuť do ži­vota utečencov a utečeniek v našej krajine formou púta­vých a autentických príbe­hov, ktoré majú dve odlišné časti,“ priblížila nám Danie­la Krajčová. „Jedna zachytáva súčasný život na Slovensku, druhá spomienky na zážitky v krajine pôvodu. Komiks ne­popisuje traumatické zážit­ky hlavných hrdinov a hrdi­niek, sústredí sa na radostné a vtipné príhody z ich det­stva. Poukazuje tiež na ich každodenné radosti a staros­ti, ktoré u nás prežívajú.“ Príbehy sú teda založené na skutočnosti. „Vychádzali sme z rozhovorov s cudzinca­mi a cudzinkami, s ktorými sa už dlhodobo stretávame. Dej niekedy dopĺňajú vymyslené postavy, no podstatné infor­mácie o živote utečencov sú založené na faktoch.“

DOMOV PRE NICH NIE JE SAMOZREJMOSŤOU

Komiksové príbehy pouka­zujú na kultúrne odlišnosti, ale zároveň na to, že túžby a potreby ľudí zo vzdiale­ných krajín sú podobné na­šim, napríklad spoločnou túžbou mať priateľov, štu­dovať a stať sa užitočným v spoločnosti. Sprostredkujú myšlienku, že domov a prí­tomnosť rodiny nie sú sa­mozrejmosťou. Ukazujú, že niektorí ľudia musia o svoje zázemie bojovať a že to nej­de bez pomoci druhých. Ko­miks môže slúžiť ako nástroj na scitlivovanie detí v da­nej téme, dialóg a učenie k tolerancii. Ako sa dostať ku komik­su? Jednoducho. Stačí ísť na stránku https://www. startlab.sk/projekty/455-ko­miksova-knizka-o-utecen­coch/#o-projekte, kde sa o ňom nielenže dozviete viac, ale budete si ho môcť rovno objednať. „Knižka vyj­de do konca tohto roka,“ do­plnila Daniela Krajčová.

Foto: Archív Daniely Krajčovej

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod