Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

31. október 2020 | Aurélia
| 5°C

Školstvo

Výtvarná súťaž Stará mama rozprávala

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina zorganizovala pre deti z materských škôl 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom Stará mama rozprávala, ktorá sa konala v rámci projektu Rozprávkový kolovrátok 2018.

12.07.2018 | 14:24

Kedysi staré mamy rozprávali svojim vnúčatám rozprávky, a tak práve preto sa stará mama stala motivačným prvkom na to, aby nám deti nakreslili a namaľovali obrázky k ôsmim vybraným slovenským ľudovým rozprávkam. Do výtvarnej súťaže sa aktívne zapojilo 40 materských škôl. Odbornou komisiou bolo zaradených do hodnotenia 186 výtvarných prác, ktoré spĺňali požadované kritériá podľa propozícií súťaže.

Slávnostné vyhod­notenie výtvarnej súťaže sa konalo 12. júna v Krajskej knižnici v Žiline. Ceny a hodnotné darčeky odo­vzdávali víťazom a ich pe­dagógom vzácni pozva­ní hostia: Beáta Ftorková, Emília Petrovská, Anna Dubovcová, akademický maliar Štefan Pelikán, Pa­vol Čorba, Dana Králo­vá a Katarína Kalanková. Odborným výberom ko­misie boli vybrané práce v troch vekových kategó­riách. V kategórii 3- až 4-ročných detí sa umiest­nila na 1. mieste P. Mate­jová (MŠ Suvorovova), na 2. mieste A. Bittšánska (MŠ Hliny VIII) a na 3. mies­te E. Egly (EP ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Ledni­ca). V kategórii 4- až 5-roč­ných detí získala 1. miesto P. Maliačková (MŠ Čajako­va), 2. miesto B. Hadrabo­vá (MŠ Turzovka-Šárky) a 3. miesto G. Gilániová (MŠ Rakovo). V kategórii 5- až 6-ročných detí zís­kal 1. miesto T. Lukáč (MŠ Nám. J. Borodáča 6), 2. miesto N. Kršková (MŠ Fojstvo, Raková) a 3. miesto D. Kováčik (MŠ Závodie). Nakoľko odbornú komisiu zaujalo množstvo originál­nych výtvarných prác, boli udelené aj štyri mimoriad­ne ceny: Cena Domu Ma­tice slovenskej – D. Kvaš­ňovská, 4 r. (MŠ Turzovka), Cena SPV – región Žilina – M. Marčanová, 3 r. (MŠ Ochodnica), Cena mes­ta Žilina – N. Hrušková, 6 r. (EP MŠ Hollého) a Cena Krajskej knižnice v Žiline – S. Buček, 5 r. (MŠ Fojstvo, Raková).

Slávnostné vyhodno­tenie bolo doplnené kul­túrnym programom detí z materských škôl, ktorý nadväzoval na tému ľudo­vých rozprávok. Kultúrny program v projekte regio­nálnej výchovy materských škôl – Kolovrátok 2018 pre výhercov a hostí si pripra­vili: MŠ Jarná – Stará mama rozprávala, MŠ Suvorovo­va – Koza rohatá a jež a MŠ Turie – Divotvorný hrnčí­ček pod vedením pedagó­gov predprimárneho vzde­lávania: PaedDr. Renátky Balkovej, Ing. Ingrid Raško­vej, Perly Boldovej a Petry Afanasovej.

Všetky výtvarné dielka detí si budete môcť pozrieť v júli a auguste v Krajskej knižnici v Žiline.

Všetkým deťom, pedagó­gom a účastníkom výtvar­nej súťaže ďakujeme za ich aktívnu účasť a tešíme sa na 3. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže v projekte Kolovrátok 2019.

Zdroj: Katarína Polková, člen Výboru SPV – región Žilina

Foto: Archív Výboru SPV

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod