Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 19°C

Zdravie a životný štýl

Zelený zákal – jedna z najnebezpečnejších chorôb zraku

Pri príležitosti konania Svetového týždňa glaukómu, ktorý každoročne organizuje aj Slovenská glaukómová spoločnosť vždy v druhom marcovom týždni, vám prinášame niekoľko otázok a odpovedí k tejto téme.

09.03.2018 | 08:50

Čo je to zelený zákal?
Glaukóm je skupina chronic­kých ochorení, pri ktorých do­chádza k progresívnemu po­škodzovaniu zrakového nervu a dráhy. Najväčšie nebezpe­čenstvo tohto ochorenia spo­číva v absencii klinických príznakov, preto pacienti ne­vyhľadajú odbornú pomoc včas. Zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou slepoty v Európe aj vo svete a zároveň najčastejšou príčinou straty zraku.

Čo spôsobuje zelený zákal?
Všetky príčiny zeleného záka­lu nie sú ani v súčasnosti zná­me. Dôležitú úlohu zohráva zvýšený očný tlak a zhorše­nie prekrvenia zrakového ner­vu. Zelený zákal však môže vzniknúť aj pri normálnom očnom tlaku. Naopak, mnoho ľudí má zvýšený vnútroočný tlak, a pritom u nich nedôjde k rozvoju typických glaukó­mových zmien. Tento stav sa volá očná hypertenzia.

Aká je normálna hodno­ta očného tlaku?
Udávaná hranica medzi normálnym a zvýšeným vnútroočným tlakom je 21 mmHg, ale vzhľadom na väčší počet vyvolávajúcich príčin glaukómu býva táto hranica veľmi individuálna.

Aké sú ďalšie rizikové faktory vzniku zeleného zákalu?
Glaukóm môže vzniknúť prakticky kedykoľvek v prie­behu života, ale väčšia prav­depodobnosť rozvoja toh­to ochorenia je vo veku nad 40 rokov a s vyšším vekom stúpa. Ďalšími rizikovými faktormi sú výskyt glaukó­mu v rodine, krátkozrakosť aj vysoká ďalekozrakosť, úrazy oka. Riziko ochorenia na ze­lený zákal sa zvyšuje pri kar­diovaskulárnych ochoreniach, migréne, vysokom alebo veľ­mi nízkom krvnom tlaku, cukrovke a liečbe steroidmi.

Ako sa prejavuje zelený zákal?
Existuje viac foriem tohto ochorenia. Najčastejšia sa vyskytuje chronická forma glaukómu s otvoreným uh­lom, ktorá je zákerná tým, že dlho nemá žiadne príznaky. Len občas sa objavuje po­bolievanie hlavy alebo očí. Menej častá je záchvatová forma glaukómu, kedy ná­hla a prudká bolesť očí a hla­vy, svetloplachosť, farebné kruhy okolo svetiel, sčerve­nanie oka, prípadne nevoľ­nosť so zvracaním upozornia na prudký vzostup vnútrooč­ného tlaku a privedú pacien­ta k lekárovi ihneď.

Ako sa dá toto ochorenie včas rozpoznať?
Jedinou možnosťou včas­ného diagnostikovania toh­to ochorenia je preventívne vyšetrenie, ktoré by mal ab­solvovať každý človek nad 40 rokov. Chorý človek vôbec nemusí trpieť bolesťami oka alebo zmenami vo videní, preto veľmi často o svojom ochorení nevie a nevyhľadá oftalmológa.

Aké vyšetrenia patria k diagnostike glaukómu?
Na potvrdenie alebo vylúče­nie diagnózy glaukómu ne­stačí iba zmeranie vnútrooč­ného tlaku. Pri podozrení na zelený zákal je nevyhnutné kompletné vyšetrenie očí, ktoré v súčasnosti obsahuje aj špecializované vyšetrenie zrakového nervu pomocou digitálnych zobrazovacích metód (OCT, HRT, GDx).

Dá sa glaukóm vyliečiť?
Zelený zákal sa nedá úpl­ne vyliečiť, choroba sa dá udržiavať včas nasadenou, dostatočnou a pravidelnou liečbou. Úspešnosť terapie závisí od štádia, v ktorom sa choroba zachytila.

Aká je liečba glaukómu?
Cieľom terapie tohto ocho­renia je chrániť zrakový nerv metódami, ktoré znižujú vnútroočný tlak a zlepšujú prekrvenie zrakového nervu. Lieky sa aplikujú vo forme očných kvapiek. Ak sa nedo­siahne zníženie očného tlaku kvapkami, pristupuje sa k la­serovej a chirurgickej liečbe. Glaukómový záchvat patrí medzi akútne stavy a vyža­duje často urgentný chirur­gický postup.

Existujú nejaké ob­medzenia pre pacientov s glaukómom?
Pacienti môžu sledovať tele­víziu či pracovať na počítači bez obmedzení. Čítanie takisto nemá vplyv na prog­resiu tohto ochorenia. Po­kiaľ pacient netrpí závažný­mi výpadmi v zornom poli, nemá zákaz vedenia moto­rových vozidiel. Glaukóm môže vážne po­škodiť zrak bez varovania, preto je dôležité rozpoznať ho včas, začať adekvátnu liečbu a pri dodržiavaní lie­čebného režimu zachrániť svoje videnie. Na prevenciu zeleného zá­kalu sa zameriava odborná aj laická verejnosť. Druhý mar­cový týždeň sa každoročne celosvetovo organizuje pod­ujatie s názvom Svetový týž­deň glaukómu. Minulý rok sa k podujatiu pridal aj LIONS CLUB Žilina v spolupráci so Slovenskou glaukómovou spoločnosťou a Úniou nevi­diacich a slabozrakých Slo­venska, a to s veľkým úspe­chom a ohlasom. Preto sa organizátori dohodli túto vý­znamnú verejnoprospešnú akciu znovu podporiť. Zorga­nizujú meranie vnútroočné­ho tlaku s podporou Žilinské­ho večerníka a OC MIRAGE, kde sa bude meranie konať 15. marca od 12. h. Všetkých pozývame, urobte niečo pre svoje zdravie, pretože najlepšia ochrana pred akoukoľvek chorobou je prevencia.

Zdroj: Lions klub Žilina

Foto: Archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod