Žilinský Večerník

24. jún 2024 | Ján
| 19°C

Knižná

Zložité ľudské osudy, humor, lásku aj erotiku obsahuje knižná novinka žilinskej autorky

Po dramatickej knihe Vzkriesené nádeje prichádza Dada S. Brezovská s novinkou ľahšieho žánru. Kúpeľná se(x)zóna je teda v podobne ladenom duchu, ako bola autorkina prvá kniha Rozlúčka s (ne)slobodou. Kto sa rád smeje a život neberie príliš vážne, si pri knihe so „šteklivým“ názvom určite príde na svoje.

23.08.2018 | 12:32

Kúpele ponúka­jú okrem liečby a oddychu aj mno­ho príležitostí na nadväzovanie známostí. Nikto nezráta, koľko flirtov a krátkych lások sa odo­hralo v blízkosti termál­nych prameňov, ale vtipy a pošepky šírené historky podávajú nespochybniteľ­né svedectvá o povzbudzu­júcich účinkoch liečivej vody. Práve kúpele si vy­brala žilinská autorka Dada S. Brezovská za miesto, do ktorého posadila dej svojej knižnej novinky. Prečítajte si, čo nám prezradila o kni­he, o kúpeľoch a o mnohom ďalšom.

Kúpeľná se(x)zóna je vaša v poradí už tretia knižka. Predstavte nám ju trošku. Pre akého čita­teľa je určená?
Odporúčam ju predovšet­kým ľuďom so zmyslom pre humor a nadhľadom, ktorí majú pochopenie pre ľud­ské slabosti a nerozváž­nosti. Ako je v mojich kni­hách zvykom, čitatelia opäť spoznajú osudy viacerých, povahovo veľmi odlišných postáv. Tentoraz ich cesty zavedú do kúpeľov, kde ich čaká nečakané.

Názov dáva tušiť, že ide o iný žáner, než sme u vás zvyknutí. Čím to je?
Malá slovná hračka v ná­zve knihy síce naznaču­je, že Dženy, Ivana, Roman a Nela zažijú v kúpeľoch aj niečo viac než iba rela­xačné a regeneračné pro­cedúry, no tých, čo dúfajú, že nájdu na každej druhej strane pikantné opisy po­steľných scén, asi trošku sklamem. Kniha nepatrí do kategórie erotickej litera­túry, pre postavy v mojich knihách je sex iba súčasťou života, nie jeho zmyslom. (Dženy je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo.) Sna­žila som sa namiešať zložité ľudské osudy, humor, lásku a erotiku v takom pomere, aby vzniklo lákavé, chutné a ľahko stráviteľné sústo. Komu sa páčila moja prvá kniha Rozlúčka s (ne)-slo­bodou, ten si určite príde na svoje aj pri čítaní tejto knihy.

Chodievate do kúpeľov? Kde ste na knihu brali in­špiráciu? Resp. nakoľko je realistická?
Bola som v kúpeľoch iba raz. Oddýchla som si, zregene­rovala sily, ale neprihodi­lo sa mi nič mimoriadne, čo by mohlo slúžiť ako námet na román. Príbehy v kni­he sú vymyslené, aj kúpe­le sú viac-menej fiktívne, nechcela som, aby kniha vy­znela ako propagačný materiál. Niektoré opísané miesta (drevená besiedka s prame­ňom, jazierko s mostíkom a kŕkajúcimi žabami, uby­tovňa v tieni gaštanov...) sú reálne, ostatné som prispô­sobila potrebám príbehu.

Dženy a Ivana sa „nahá­ňajú“ za mužmi. Myslíte si, že pri takejto „nahá­ňačke“ má (akákoľvek) žena šancu nájsť si stále­ho partnera?
Odpoveď na vašu otáz­ku nájdu čitatelia v knihe, ale prezradím aspoň to, že uletenej Dženy nezáleží na tom, koho uženie. Ne­hľadá muža pre život, ale pre zábavu. Ivana má za sebou nevydarené man­želstvo, a hoci má tiež iba dvadsaťpäť rokov, nie je už taká ľahkovážna ako jej ka­marátka. Ja, na rozdiel od týchto dvoch postáv, mám už okrem životných skú­seností aj o dvadsať ro­kov viac a na nadväzova­nie známostí mám omnoho triezvejší pohľad. Ísť kam­koľvek s cieľom niekoho „uhnať“ je skôr prejav zú­falstva než cesta k serióz­nemu vzťahu. Nefandím ani inzerátom a interne­tovým zoznamkám, skôr si myslím, že by ženy nemali byť zahľadené do seba a do mobilov a viac sa obzerať po okolí. Možno sa ten pra­vý objaví na mieste, kde by sme ho vôbec nečakali – v supermarkete, v auto­buse, v čakárni veterinár­nej ambulancie alebo v no­vom zamestnaní. Keby dlho neprichádzal, treba skúsiť kúpele...

Ako dlho ste pracovali na knihe?
Úvod o Dženy a Ivane vzni­kol spontánne asi pred štyrmi rokmi. Nemala som vtedy predstavu, ako bude príbeh pokračovať, tak som ho odložila. Po dopísaní dramatických Vzkriesených nádejí sa mi zažiadalo na­písať pre zmenu niečo ľah­ké a vtipné a vrátila som sa k začatému rukopisu. K mladým bláznivým ba­bám pribudli ďalšie posta­vy, ich životy sa s pribúda­júcimi stránkami čoraz viac preplietali, až nakoniec vzniklo nerozvážno-vážne smutno-smiešne rozpráva­nie o tom, ako krátky pobyt v kúpeľoch dokáže zamie­šať karty.

Román sľubuje okrem pi­kantností i humor. Na­koľko je humor blízky vám? Čo vás vie najviac rozosmiať?
Najčastejšie ma rozosmejú moji synovia. Mladší hláš­kami z rozprávok, ktoré vie výstižne použiť v rozho­vore aj s primeranou mi­mikou a intonáciou, starší svojimi trefnými postrehmi a svojským humorom. Je to príjemný pocit, keď sa člo­vek schuti zasmeje, rada by som ho dopriala aj svojim čitateľom. Dúfam, že kniha pošteklí nielen ich fantá­ziu, ale aj bránicu.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod