Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Z regiónu

Znehodnotí mesto ľuďom pozemky?

Ján Kurhajec sa už 5 rokov márne snaží dosiahnuť, aby na svojich pozemkoch na Veľkom diele mohol stavať rodinné domy. Už v roku 2012 žiadal o zmenu územného plánu mesta. Dostal odpoveď, že jeho žiadosťou sa budú zaoberať komplexne vtedy, keď ich dostanú viacero. Inej odpovede sa do konca roka 2016 nedočkal. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď nielenže zistil, že mesto odvtedy minimálne dvakrát požiadavky verejnosti na zmenu územného pánu mesta prehodnocovalo a riešilo, ale navyše koncom minulého roka pripravilo na schválenie podrobnejší územný plán zóny, ktorý jemu i ďalším spoluvlastníkom výstavbu na ich pozemkoch definitívne znemožňuje. A nikto mu nič neoznámil.

02.02.2017 | 14:00

Ján Kurhajec zdedil pozemky na Veľkom diele po starých rodičoch. Chce ich spolu so spoluvlastníkmi využiť na stavby rodinných domov. Koncom roka 2012 požiadal mesto Žilina o obstaranie zmeny a doplnku územného plánu mesta s cieľom začleniť celý pozemok do funkčnej plochy určenej na výstavbu rodinných domov.
„Pretože som plánoval nadviazať na výstavbu „ubytovania pre pedagógov vysokej školy“. Pod týmto názvom sa vykonáva v blízkosti
môjho pozemku developerom zabezpečovaná bežná komerčná výstavba rodinných domov, ktorá nemá nič spoločné so Žilinskou univerzitou ani s pedagógmi vysokej školy. V žiadosti som uviedol, že som ochotný uhradiť časť nákladov na zmenu územného plánu,“ hovorí.

Mesto mu v roku 2012 odpovedalo, že zbiera a eviduje všetky doručené podnety a bude sa nimi zaoberať „en bloc“ pri preskúmaní ÚPN (územného plánu). Do konca minulého roka ho neinformovali.
„Zistil som si, že za toto obdobie mesto obstaralo už štyri zmeny a doplnky, v ktorých vyhovelo množstvu žiadateľov. Oni nemuseli čakať na preskúmanie „en bloc“. Považujem konanie mesta za maximálne neseriózne a diskreditačné,“ povedal nahnevaný vlastník.

A koncom minulého roka, úplnou náhodou, zistil, že na jeho pozemku, ale aj na pozemkoch ďalších súkromných vlastníkov mesto spracováva tzv. územný plán zóny – Žilinská univerzita, ktorý na jeho pozemku rieši zeleň. V praxi to teda znamená, že Ján Kurhajec ako i ďalší spoluvlastníci už na svojich pozemkoch žiadne rodinné domy nepostavia.
Ich pozemky tak stratia hodnotu, a to proti ich vôli a bez toho, aby boli o tom čo i len informovaní.

„Podľa stavebného zákona je mesto povinné návrh územného plánu zóny prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky a regulatívy. So mnou ako s vlastníkom a podľa mojich informácií ani s mojimi spoluvlastníkmi, ani s vlastníkmi susedných parciel nikto nikdy z mesta nerokoval,“ napísal v liste adresovanom mestskému úradu. A zároveň požiadal, aby návrh dodatočne prerokovali s ním, ale aj s ostatnými vlastníkmi susedných pozemkov.
Mesto to však odmietlo. Verejné prerokovanie sa už totiž uskutočnilo.

„Prerokovanie návrhu ÚPN podľa stavebného zákona, a teda okrem iného aj s vlastníkmi pozemkov, sa uskutočnilo 3. 11. 2016,“ informoval nás hovorca mesta Pavol Čorba. Ján Kurhajec je ale nahnevaný. O žiadnom takomto prerokovaní nevedel.
Mesto totiž o ňom informovalo len verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta. Majitelia pozemkov, z nich mnohí bývajúci mimo mesta, ba aj v zahraničí, na ktorých sa územný plán zóny spracováva, neboli osobne informovaní. Dokonca ani Ján Kurhajec, ktorý žiadal na svojich pozemkoch iné využitie. Namiesto toho mesto v lokalite zadalo spracovanie úplne iného využitia.
Podľa zamestnancov stavebného úradu je to však v poriadku a postupovali úplne v súlade so stavebným zákonom. Inak to podľa nich ani nejde. Nové prerokovanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov, ktorých by priamo oslovili, odmietajú. Aj keby sa vraj uskutočnilo, nič by to na veci nezmenilo, takí sú si istí.

Mesto, podľa Pavla Čorbu, nemôže ani vyhovieť požiadavke Jána Kurhajca na zmenu ÚPN v prospech výstavby rodinných domov. „Žiadosti pána Jána Kurhajca nie je možné vyhovieť. Zámer výstavby IBV, popr. HBV v predmetnej lokalite je v rozpore so schválenými ÚHZ (uznesenie MZ č. 4/1997 z 11. 9. 1997), a teda nie je možné ho riešiť formou zmien a doplnkov ú zemného plánu mesta Žilina,“ uviedol.

Ján Kurhajec je presvedčený, že stavebný úrad postupuje v rozpore so zákonom. „Mesto podľa § 23 ods. 2 stavebného zákona neoznámilo fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých vlastnícke práva sú riešením dotknuté, termín prerokovávania spôsobom v mieste obvyklým na území riešenej zóny, t. j. neoznámilo každej dotknutej fyzickej a právnickej osobe, že jej vlastnícke právo je dotknuté, pretože obvyklý, t. j. zaužívaný spôsob oznámenia o zásahu do vlastníckeho práva v tejto zóne (t. j. v poli, v lese a na pozemkoch Žilinskej univerzity v Žiline) je priame oslovenie dotknutých osôb na ich adresy trvalého pobytu,“ uviedol.

O svoje práva je odhodlaný bojovať. Stále má ešte niekoľko možností. Jednou z nich je podanie na prokuratúru. Ďalšou je opäť požiadať o zmenu terajšieho územného plánu alebo čakať na nový územný plán mesta min. 3 roky. Primátor Igor Choma už totiž minulý týždeň avizoval, že mesto pristúpi k obstaraniu úplne nového územného plánu mesta Žilina.
Uvidíme, či mu to pomôže. Paradoxné na celej veci je však aj to, že Žilinská univerzita v Žiline o vypracovanie územného plánu zóny nepožiadala a nemala na ňom záujem. Mesto konalo z vlastnej iniciatívy. Prečo práve teraz a v situácii, keď vlastníci žiadali o iné využitie pozemkov, zostáva záhadou. „Ďalším paradoxom je, že v blízkosti našich pozemkov sa už stavia okolo 100 rodinných domov, čo je taktiež v rozpore so schválenými ÚHZ, čo mestu zjavne neprekáža. V Žiline to už tak chodí, niekto môže, niekto nie, prečo asi,“ uzavrel Ján Kurhajec.

Foto: Archív redakcie

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
25 °C
23 °C
19 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod