Žilinský Večerník

21. apríl 2024 | Ervín
| -0°C

Komentáre

Žurnalista alebo politik?

Šéfredaktor Žilinského ve­černíka (ďalej len „ŽV“) Mi­chal Filek podal výpoveď. Priaznivci víťazného kandidáta na primátora uviedli: „Šéfredak­tor nesúhlasil so zverejnením článkov a na protest podal vý­poveď.“ Je to skutočne tak?

12.11.2018 | 20:00

Tieto články neboli pozitívne pre víťazného kandidáta. Tohto kan­didáta aj s jeho partnermi Filek z pozície šéfredaktora dlhodobo skryto podporoval bez vedomia vydavateľstva. Filek je dlhoroč­ne aktívny v komunálnej politike. Pred rokom mal ambície kandi­dovať na primátora Bytče. Táto pozícia nie je zlučiteľná s prá­cou žurnalistu, nesúhlasil som a informoval som ho, že ak bude kandidovať, musí z pozície šéfre­daktora odísť. Oznámil, že práca šéfredaktora je mu prednejšia. Niekoľko dní pred uzatváraním prihlášok kandidatúr prišiel opäť s požiadavkou, že chce kandido­vať na primátora Bytče. Nesúhla­sil som. Do poslednej chvíle sa nevedel rozhodnúť. Okrem toho, že je šéfredaktor, poslanec, tré­ner, vedie občianske združenie, v rámci ktorého organizuje kul­túrne akcie a má množstvo ak­tivít, z ktorých profituje vďaka pozícii šéfredaktora. ŽV je naj­silnejší regionálny týždenník na Slovensku a potrebuje šéfredak­tora, ktorý sa mu musí naplno venovať a rozvíjať ho. ŽV musí spraviť posun v moderných tech­nológiách. Pod Filekovým vede­ním v ostatnom čase ŽV stagno­val. V posledných mesiacoch sme začali hľadať vhodnú náhradu a podarilo sa. Ale v predvolebnom čase Michal Filek využil situáciu. Keď sme proti jeho vôli zverejnili články, ktoré nevyzneli pozitívne pre skupinu, ktorú podporuje, po­dal výpoveď. Tú som prijal a ozná­mil som mu, že už mám za neho náhradu. Podanie výpovede bolo načasované tak, že tesne pred mo­ratóriom mohla skupina okolo kan­didáta na primátora spustiť kam­paň proti ŽV. Výpoveď zverejnil na FB. ŽV v čase moratória nemohol reagovať, a tak Filek prispel k ví­ťazstvu novému primátorovi. Na­priek tomu Michalovi želáme všet­ko dobré v jeho novom pôsobisku, ktorým majú byť novovznikajúce župné noviny.

Foto: Ilustračná

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod