Žilinský Večerník

13. jún 2024 | Anton
| 10°C

Školstvo

Zvyky a tradície v spojení s vodou

Naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou. Mnoho zvykov a tradícií sa spája s vodou, ktorá je jeden z najzákladnejších predpokladov života. Vodu a jej zdroje mali ľudia oddávna v úcte a považovali ju za posvätný živel, prisudzovali jej zázračné vlastnosti. Ľudia verili, že voda predĺži život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany.

02.05.2019 | 10:40

Minulý mesiac sa v koncertnej sále Zá­kladnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Ži­line uskutočnila prehliadka vystúpení detí z materských škôl v projekte regionálnej výchovy Kolovrátok 2019 s názvom „Kolo, kolo mlyn­ské“. Vystúpením nás slo­vom sprevádzala pani predsedníčka SPV Žilina R. Balková a hrou na harmo­nike pani učiteľka Ľ. Kuče­rová. Vystúpili vzácni hostia s príhovormi, čím obohatili tému programu. Deti z vi­dieckych i mestských mater­ských škôl pod vedením pani učiteliek oživili dávne zvyky a tradície spojené s témou voda, život pri vode, vo vode.

S pásmom Hry na lúke sa predstavili deti z MŠ Jarná. Privolávali slniečko, odrie­kavali vyčítanku, hádali há­danku a zahrali sa hru Kolo, kolo mlynské. Divákov roz­veselila mama, ktorá pri­behla s metlou, aby deti už konečne išli večerať. Deti z MŠ Mojšova Lúčka vystú­pili s programom Na lúke. Dievčatá hrabali a chlapci zaväzovali seno do plach­ty, gazdiná im priniesla na­piť chladivú vodu zo džbánu. Pásmo Pastieri pri kyselke predviedli deti z MŠ Gaš­tanova. Chlapci hrali kar­ty a pásli, dievčatá šili na bábiky a pritom si všetci zaspievali ľudové piesne. Pekným oživením bol vstup babičky do detských hier. MŠ Brezany nás vovied­la vystúpením Pri potoku do sveta práce a hier našich predkov. Dievčatá prali na potoku, sušili a kropili plát­no. Chlapci vyrábali mlyn. Pri práci si spievali pies­ne, dievčatá ich rytmizovali piestami na pranie.

Po práci sa všetci zahrali na žabky. Očarili svojím vy­stúpením, ale aj krásnymi krojmi a využitím starobylých pracovných nástrojov. Deti z MŠ Suvorovova si získali di­vákov svojím vystúpením Hry pri potoku. Chlapci priskákali na javisko na ptyku- koníkovi a dvaja poslední ťahali v lavó­re najmenšieho chlapca. Deti sa hrali detské archaické hry, preskakovali potôčik, či rapo­tali rečňovanky. V závere ute­kali pred dažďom, pričom sa niektoré deti schovali pod veľký lavór. Radostnú náladu so sebou priniesli deti z MŠ Závodie v pásme hier Po daž­di. Napríklad chlapci pres­kakovali jarček, hrali sa na súboj kohútov, dievčatá pri­volávali slniečko a zahrali sa s lienkou. Nakoniec chlapci napodobňovali vlkov a nahá­ňali dievčatá, ktoré s výsko­tom bežali až dolu z javiska. Starobylý zvyk nám v pásme Čistenie studničky pripome­nuli deti z MŠ Trnové.

Studničku vyčistili pre zvieratká aj pre pocestných. Dievčatá naberali vodu do krčiažkov a s láskou nám porozprávali o vode ako o vzácnom poklade. Chlapci sa umývali, špliechali vodu, spievali. Deti z MŠ Rajec­ká Lesná vystúpili s progra­mom Po púti. Vystúpenie bolo popretkávané detským spevom, kamienkovou ryt­mizáciou a spontánnou ra­dosťou z hry. Deti z MŠ Nám. Janka Borodáča 6 sa zahrali ľudovú rozprávku O kohú­tikovi a lenivých myškách. Kohútik najskôr robil všetko sám a potom sa lenivé myšky poučili, že bez práce nie sú koláče. Diváci sa zasmiali v humornej situácii a odme­nili malých hercov vrúcnym potleskom. Hosť programu DFs Vtáčatká pri ZŠ s MŠ Martin priniesol vystúpenie Kto sa nehrá z kola von. Zís­kali si divákov príťažlivým vystúpením, ale aj krásou krojov a hrou malého žiaka na drumbľu. Vystúpenia detí boli osviežením všedných dní, tak ako napiť sa čitej vody zo studničky.

V projekte Kolo kolo mlynské sa prepájala krá­sa ľudovej kultúry s pozna­ním dôležitosti vody pre náš život. V svetielkach krásy a poznania, ktorý tento pro­jekt priniesol, vzniká nádej na rozvíjanie úcty k prírode a tradíciám.

Organizátorkou tohoto krásneho podujatia bola pani učiteľka R. Balková, ktorá do tohoto projektu vložila nie­len svoj čas, ale aj srdce. Po­ďakovanie patrí spoluorga­nizátorm: Únia žien, Spolok Živena, Mesto Žilina. Vďaku vyjadrujeme pánu riaditeľo­vi J. Šalagovi v ZUŠ L. Árvaya Žilina, ktorý nám poskytol priestory na vystúpenie. Za sprevádzanie na harmonike a poradenstvo pri scenároch patrí poďakovanie pani uči­teľke Ľ. Kučerovej.

Zdroj: Marta Pobehová

Foto: Archív školy

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod