Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. február 2018 | Matej

Z regiónu

Aká je voda vo Všiváku? Budete prekvapení!

V žilinskom potôčiku sa testovala kvalita vody. Z jeho prameňa by ste sa mohli napiť.

13.07.2017 | 08:52

Členovia Občianskeho združenia Merkuria, ktorým záleží na čistote a zachovaní potoka pre­tekajúcom cez časť Bôrik, a poslan­kyňa Iveta Martinková sa spoloč­ným úsilím posúvajú stále viac dopredu. Okrem mechanického čis­tenia odpadkov a nánosov v koryte Všiváka bolo potrebné urobiť testy na kvalitu vody. Sponzorsky sa im podarilo vybaviť rozbor vody u spo­ločnosti INGEO, ktorá okrem iného ponúka riešenia z oblasti hydrogeo­lógie a životného prostredia. „Ana­lýza ukázala, že na prameni je veľmi kvalitná pitná voda. Očistu potoka treba uskutočňovať komplexne – ide hlavne o tri procesy. Dva z nich sa môžu vykonávať súbežne, a to sú odstraňovanie následkov znečiste­nia a odstraňovanie príčin znečiste­nia. Ten tretí proces je udržať zlep­šený stav a neustále ho zlepšovať,“ hovorí Iveta Martinková.

IDE O VEĽMI KVALITNÚ VODU

Vzorky vody odoberali pracovní­ci z laboratória INGEO-ENVILAB 30. mája. Prvá vzorka bola odob­raná na čistinke pod prameňom. Druhá na spodnej strane parku, v mieste, kde Všivák vteká do po­trubia a tretia na výtoku z potru­bia do Váhu. Po prvých výsledkoch však pôvodný rozsah analýz ešte rozšírili, aby sa mohlo posúdiť aj celkové hydrochemické zloženie. Výsledky ukázali, že kvalita vody v prameňoch Všiváka je veľ­mi dobrá. Pochádzajú z hlbšie­ho obehu a čo sa týka chemické­ho zloženia, ide o kvalitnú pitnú vodu. Ukázali to hodnoty vápnika, horčíka, bikarbonátov a celková mineralizácia vody cca 500 mg/l.
V druhom odbernom mieste zá­kladné zloženie vody ostáva ne­zmenené, iba sa nepatrne zrieďuje – pravdepodobne vplyvom príto­kov. Mierne vzrastá organické zne­čistenie. „Testy zaznamenali zvý­šenie fosforečnanov a chloridov, tie sú klasifikované ako výsledky antropologických zásahov. Tiež uvá­dzajú, že zatrubnenie môže vytvá­rať redukčné prostredie a môže byť príčinou prechodu dusičnanov na amoniakové ióny,“ spresňuje Iveta Martinková. Tieto hodnoty súvisia s vypúšťaním splaškov do potoka.
V tomto mieste sa tiež zvýšil obsah nerozpustných látok, čo však môže súvisieť s prácami na rekonštrukcii parku.
Analýza vody na výtoku do Váhu ukázala, že tu sa už zloženie vody pomerne výrazne mení. Voda sa zrieďuje, ale zároveň niektoré hod­noty rastú – najmä chloridov – čo je signál zásahu človeka. „Výrazne vzrastá organické znečistenie, ale stále je to iba v miere, ktorá kvali­tu vody v toku v žiadnom prípade neovplyvní,“ dodáva sa v správe. Vo výsledkoch došlo k prekroče­niu limitov iba dvakrát – pri druhej vzorke sú mierne nad limitom amo­niakálne ióny a v tretej vzorke uka­zovateľ organického znečistenia.

SPLAŠKY SÚ VYSOKO NEETICKÉ

Práce na Všiváku sa robia priebež­ne. Podľa dobrovoľníkov je veľ­mi dôležité očistiť brehy potoka od nánosov, ktoré sú výsledkom dlhodobého znečisťovania. Ide o odhalenie pôvodnej regulácie lomovým kameňom z roku 1938, ktorý už bol sčasti odkrytý v Parku Ľudovíta Štúra, a nachádza sa aj v iných úsekoch toku.
Takisto bolo potrebné zmonito­rovať výpusty na úseku od Oravskej cesty po zatrubnenie na konci Bôric­kého parku. Práve pre vypúšťanie splaškov do potoka ho roky ľudia po­važovali za špinavý a páchnuci po­tok. „Máme vyhotovený pasport vý­pustov, odovzdala som ho aj SEVAK-u. Prisľúbili niektoré výpusty presondovať. Vypúšťanie splaškov do potoka je hlboko neetické a proti­zákonné. A je to, samozrejme, veľký problém, ktorý treba odstrániť. Ak je aj tých výpustov menej, než som si myslela, nič to nemení na skutoč­nosti, že ich treba postupne odstra­ňovať, a to v čo najkratšom čase,“ hovorí poslankyňa Iveta Martinko­vá. Takisto chce vyzvať Žilinčanov k tomu, aby si začali tento potok viac vážiť a chceli mu takisto pomôcť. Ide totiž o významný biokoridor mes­ta. Kedysi v ňom žili raky či nitenky. A dnes? Výsledok ľudskej bezohľad­nosti a nedbalosti je až zarážajúci.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ

Viete, kde potok Všivák pramení? Je to na poli za sídliskom Solinky, na území, ktoré už spadá do ka­tastra obce Rosina. Na Solinky pri­teká z pravej strany malý potôčik z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko je vedený už v potrubí, v kratšom úseku aj na Bôrickej ceste a od konca Tajov­ského ulice až po ústie do rieky Váh. Všivák je asi 5 km dlhý. „Bola som na prameni osobne. Je necit­livo doslova zaoraný v poli, ale aj napriek tomu je ešte na prameni kvalitná pitná voda,“ dodáva po­vzbudzujúco poslankyňa.

Autor: Veronika Cvinčeková

Foto: archív Ivety Martinkovej

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
-2 °C
-7 °C
-13 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod