Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. apríl 2019 | Jaroslava

Právo a dane

Ako stojí a leží

Kúpna zmluva patrí medzi najčastejšie uzatváraný typ zmlúv. Či už kupujete auto, dom, byt, alebo robíte len denný nákup, uzatvárate kúpnu zmluvu. Okrem iných nárokov sa v súvislosti s kúpnou zmluvou často rieši otázka zodpovednosti za chyby. Často sa pritom používa formulka „ako stojí a leží“. Čo znamená a ako je možné ju použiť?

27.10.2017 | 11:26

Medzi „povinnosti“ predávajú­ceho patrí zodpovednosť za chyby. Podľa § 499 Občianskeho zákon­níka, kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti vý­slovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali a že vec nemá právne chyby. Jednoducho povedané, predáva­júci vám musí dodať vec, ktorá nie je pokazená, funguje správne a je možno ju používať na účel, na ktorý ste si ju kúpili a na ktorý je určená.

Zodpovednosť predávajúceho za chyby, s určitými modifikáciami, sa vzťahuje aj na použité veci. Pri použitých veciach vo všeobecnosti predávajúci nezodpovedá za chy­by vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. To však jeho zodpo­vednosť nevylučuje úplne. Najmä pri predaji použitých vecí majú predávajúci záujem svoju zodpo­vednosť obmedziť.

Najčastejšie sa na vylúčenie zodpovednosti využíva ustanove­nie § 501 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak sa vec prenechá tak, „ako stojí a leží“, nezodpove­dá scudziteľ za jej chyby, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil. Formulka „ako stojí a leží“ teda znamená, že kupujúci si vec ku­puje vrátane všetkých zjavných i skrytých chýb. Kupujúci tak pre­berá riziko, že sa na veci prejaví chyba a túto už nebude môcť pre­dávajúcemu nijako vytýkať.

Používanie tejto formulácie má svoje opodstatnenie, pretože pri mnohých transakciách sú obe stra­ny uzrozumené, že vec nie je „zá­novná“ a obe súhlasia s tým, že sa na veci môže čoskoro niečo poka­ziť. Na strane druhej je pravda, že mnoho kupujúcich, ktorí sa s for­muláciou nikdy nestretli, mohlo na túto okolnosť doplatiť, pretože vy­lúčili možnosť domáhať sa nápravy zo strany predávajúceho.

Ak ste sa práve zhrozili, že i vo vami uzatvorenej zmluve sa for­mulácia „ako stojí a leží“ nachá­dza, nezúfajte. Môžete sa teore­ticky brániť, že ste zmluvu s touto formuláciou neuzatvorili vážne, lebo ste nevedeli, aký má význam a do zmluvy ju zahrnul predávajú­ci. Istejšie však bude poukázať na právne názory, ktoré sa už pred is­tou dobou objavili v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Českej republiky a Ústavného súdu Slo­venskej republiky. Oba totiž kon­štatovali, že formuláciu „ako stojí a leží“ možno platne použiť len v prípade tzv. hromadných vecí, nie pri predaji individuálne urče­nej veci.

Hromadná vec je taká vec, ktorú tvorí viac vecí, avšak len spoloč­ne tvoria celok, ktorý je predme­tom právnych vzťahov. Príkladom môže byť súprava čajového servisu, zbierka známok, topánky, náušnice alebo stádo zvierat. Mimochodom, práve pri predaji dobytka používa­nie tejto formulácie údajne vznik­lo. Dobytok sa kupoval „ako stál a ležal“ na pastvine bez toho, že by sa kontroloval stav jednotlivých zvierat a že by kupujúci následne mohol predávajúcemu vytýkať, že v stáde boli i choré zvieratá. Pri iných ako hromadných ve­ciach by sa táto formulácia nemala používať, hoci zákon to výslovne neuvádza. Tento názor však zastá­vajú najvyššie súdne autority.

Čo robiť, ak sa s kupujúcim na­ozaj chcete dohodnúť, že vec sa kupuje aj so všetkými chybami? Pri zjavných chybách je riešenie jednoduché – stačí ich vymeno­vať v kúpnej zmluve. Pri skrytých chybách podľa nášho názoru mož­no využiť ustanovenie § 619 ods. 1, posledná veta Občianskeho zá­konníka, podľa ktorého pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Podľa nášho názoru nič nebráni tomu, aby sa strany dohodli, že z dôvodu možného výskytu skrytých chýb sa dojednáva nižšia cena a predá­vajúci za ne nezodpovedá.

Také dojednanie by však malo byť patrične zdôvodnené, aby bolo úplne jasné a zrejmé, že išlo o vôľu zmluvných strán. Taktiež by malo byť zrejmé, čo zmluvné strany k ta­kejto dohode viedlo. Vylúčia sa tým pochybnosti o platnosti takého dojednania pre prípad sporu. Oso­bitne by si zmluvné strany mali na zdôvodnení takéhoto dojednania dať záležať v prípade spotrebiteľ­ských zmlúv, pretože ak nebude zrejmé, že šlo o individuálne do­jednanú podmienku, súdy by mohli takéto dojednanie ľahko označiť za neprijateľnú podmienku v spotre­biteľskej zmluve.

Aj taká „jednoduchá“ vec ako kúpa a predaj má svoje špecifi­ká a je vhodné nebrať ju na ľahkú váhu. V opačnom prípade risku­jete súdny spor, zbytočné vý­davky a predovšetkým vlastnú nespokojnosť.

Zdroj: Mgr. Lukáš Muchý

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA NEDEĽA
23 °C
10 °C
7 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod