Žilinský Večerník

17. apríl 2024 | Rudolf
| 6°C

Filmová

Aparát, ktorý preskúmava oblasti filmu

Absolvent strihovej skladby na FAMU Jan Kulka je auto­rom prakinematografických aparátov, zariadení odka­zujúcich na pôvod a súčas­ný stav kinematografie – umenia artikulácie svetla v čase a priestore. V galérii Plusmínusnula sa v piatok 15. júna uskutoční projek­cia spojená s audiovizuál­nou performance s názvom Pramietačka.

13.06.2018 | 10:33

Pramietačka je špeciálny premietací aparát stvorený na to, aby prakticky testoval a preskúmaval oblasti filmu, ktoré boli doteraz technicky a možno aj mentálne nedo­stupné. Je schopná premie­tať všetky klasické filmové formáty, ale tiež široké spek­trum ďalších materiálov – obväzy, lepiacu pásku, čipky, bublinkovú fóliu, poklad­ničné pásky a pod. Pramie­tačka sa stáva autorovým manifestom samotnej kine­matografie, v ktorej sú štan­dardizované, zabudnuté či slepé vývojové línie filmu znovu artikulované skrz je­den stroj.

Na vernisáži si o 19. h bu­dete môcť pozrieť dva filmy – Predfilm a Prípravné cvi­čenia. Predfilm je abstrakt­ný film skúmajúci javy spo­jené s rýchlym striedaním svetla a tmy. Využíva ryt­mické štruktúry a frekven­cie, intenzitu, interferenciu, farebnosť a ich vzájomné kombinácie, ktoré Pramie­tačka umožňuje premietať. Prípravné cvičenia sú štú­diou vzniku a rozpadu ilú­zie pohybu a možností živej animácie filmového pásu na spôsob „kopírovacích filmov“.
Príďte sa pozrieť. Vstup je voľný.

Foto: Archív galérie

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod