Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

11. august 2020 | Zuzana
| 18°C

Spravodajstvo

Bezplatná doprava pre študentov v Žiline končí, rozhodli o tom v pondelok poslanci

Žilinskí mestskí poslanci historicky zasadajú na dvojdňovom zastupiteľstve, ktoré vyvrcholí v utorok popoludní. V pondelok rozhodovali o zrušení bezplatnej MHD pre študentov aj o nových podmienkach pri prideľovaní sociálnych bytov.

03.12.2019 | 09:15

Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy (MHD), Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., plánuje v rokoch 2020 – 2021 pokračovať v zhusťovaní spojov na významných trolejbusových a autobusových linkách. V pláne má výrazne posilniť ďalšie trolejbusové spoje, rozšíriť ponuku autobusovej dopravy do prímestských častí či otvoriť linku spájajúcu sídliská Vlčince, Solinky, Kamennú ulicu a Bánovú.

Bezplatná MHD pre študentov končí

Nový rok prinesie niekoľko zmien aj v tarifách MHD. Bezplatná doprava pre študentov definitívne končí. Zavedená bola v septembri 2017 a dotýkala sa všetkých študentov od 15 do 26 rokov, ktorí bývajú v meste Žilina, a zároveň voči nemu nemajú žiadny dlh. Uvedená kategória tvorí asi 10 percent všetkých cestujúcich v mestskej doprave a dopravný podnik stojí ročne približne 434 000 eur.

Poslanci zároveň schválili návrh, podľa ktorého sa bezplatná doprava pre deti a žiakov bude týkať všetkých s trvalým pobytom v Žiline, od dovŕšeného 6. roku veku do dňa dovŕšenia 16. roku veku dieťaťa. Ostatné zľavy ostávajú v žilinskej MHD bezo zmeny. Už v roku 2014 mesto zaviedlo bezplatné cestovanie pre občanov vo veku nad 70 rokov s trvalým pobytom v Žiline neobmedzene 24 hodín denne a počas celého roka. V roku 2015 sa spustila bezplatná mestská doprava pre 62 až 69-ročných občanov a pre mamičky s deťmi do 3 rokov.


Na stole aj participatívny rozpočet

Mestskí poslanci sa v pondelok 2. decembra venovali aj návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania o použití istej časti rozpočtu mesta cez tvorbu konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný monitoring. Zapojiť sa môžu obyvatelia s trvalým pobytom v meste Žilina, občianske združenia a neziskové organizácie.

Maximálna výška podpory mesta Žilina pre jeden občiansky projekt v rámci participatívneho rozpočtu je 5 000 eur, výška dotácie pre jedno zadanie pre mesto je 40 000 eur vrátane DPH. Zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu zadania a náklady spojené s vypracovaním technickej dokumentácie. V prípade zadaní pre mesto ide o konkrétne opatrenie realizované na majetku mesta Žilina, ktoré má charakter kapitálového výdavku s dlhodobým prínosom pre život v meste. Vyžaduje si odbornú prípravu zo strany samosprávy.

Sociálny rozmer v prideľovaní mestských bytov

V programe mestského zastupiteľstva bola v pondelok 2. decembra aj problematika nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina pre sociálne účely. Nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré schválili poslanci, jasne upravuje pravidlá prideľovania mestských nájomných bytov, pričom kladie veľký dôraz na sociálny rozmer. Upravuje zároveň postup mesta v prípade osobného bankrotu žiadateľa či nájomníka.

Nové nariadenie zároveň sprísňuje pravidlá pre nájomníkov. Ak po prvom pridelení nájomného bytu porušia trikrát  dohodu o uznaní dlhu a splátkach, nebude im umožnené opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu, iba v prípade uhradenia celkového dlhu. Primátor bude môcť na základe odporúčania komisie prideliť až 50 % bytov, ktoré budú v danom období k dispozícii, čím bude možné prioritne vyriešiť prípady žiadateľov, u ktorých je urgentná situácia. Ostatné byty budú naďalej prideľované podľa poradovníka zaevidovaných žiadostí. Nové všeobecne záväzné nariadenie zavádza minimálny limit príjmu žiadateľov o mestské nájomné byty, čím by sa mohli eliminovať nedoplatky na nájomnom.


Zastupiteľstvo sa venovalo aj Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023, ktorý vychádza z Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 a nadväzujúcich dokumentov. Dokument obsahuje súhrnné informácie o súčasnom stave bytového fondu, obyvateľstve, sociálno-ekonomických podmienkach rozvoja bývania a na základe prognózy vývoja obyvateľstva poskytuje východiská pre plánovanie rozvoja bývania v meste Žilina.

Rokovanie mestského zastupiteľstva pokračuje aj v utorok, 3. decembra.

Autor: - r -

Zdroj: mesto Žilina

Foto: mesto Žilina

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod