Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. marec 2023 | Marián
| 3°C

Hudobná

Cabo sa spojil s Nebeskou muzikou a vznikol vianočný album

Gitarista skupiny Arzén Pavol Cabadaj sa spojil s Nebeskou muzikou a vznikol vianočný album Kyrie. Okrem Nebeskej muziky na albume poslucháči objavia aj niekoľko zaujímavých hudobných, speváckych a recitátorských hostí.

27.12.2018 | 15:16

Generácie pred­kov vkladali ob­sah univerzálneho vianočného posol­stva do pôsobivej umelec­kej reflexie – kolied, piesní a vinšov. Takto autenticky sa potom zmysel a význam narodenia Pána premietol aj do života a vzťahov me­dzi ľuďmi. V prúdení času sa vianočné koledy prená­šali z pokolenia na poko­lenie ako jedinečné bohat­stvo a unikátne kultúrne dedičstvo, vlastné a blízke každému civilizovanému spoločenstvu.

KYRIE

Práve vianočnú temati­ku si pre svoj najnovší al­bum zvolil aj gitarista sku­piny Arzén Pavol Cabadaj. Spojil sa s Nebeskou mu­zikou a dali dokopy via­nočný album Kyrie. I keď, ako upresnil Peter Cabadaj, spisovateľ i literárny kritik: „Označiť album Kyrie za typický vianočný hudobný projekt by nebolo ani vý­stižné, ani presné. Dielo totiž treba vnímať v širších významových súvislos­tiach, a to najmä so zrete­ľom na osobnosť jeho ne­zameniteľného tvorcu.“

ŠPECIÁLNY RUKOPIS

Pavol Cabadaj, o ktorom je reč, si svojím tretím só­lovým albumom (Hodi­ny bijú a Snenie) pripravil štýlový darček k blížiacim sa abrahámovinám. „Nej­de o hocijaký darček, pre­tože táto platňa dotvára a umocňuje Paľovu dote­rajšiu umeleckú cestu, kto­rú absolvoval ako hudobný skladateľ, textár, gitarista, spracovateľ poézie a ter­chovského folklóru,“ dodal jeho brat Peter Cabadaj. Jednotlivé vianočné skladby ponúka vo svo­jom klasickom aranžmáne so špecifickým rukopisom, ktorý dôverne poznáme z jeho tvorby pre kapelu Arzén. Tentoraz si k spolu­práci zavolal Nebeskú mu­ziku, s ktorou kooperuje od jej začiatkov, a niekoľko zaujímavých hudobných, speváckych a recitátor­ských hostí (detských vin­šovníkov) – z prevažnej časti všetko Terchovčanov. „Som veľmi rád, že som práve s nimi mohol koneč­ne zrealizovať tento dlhšie zamýšľaný album,“ prezra­dil samotný autor albumu.

PESTROSŤ V DUŠI ROCKERA

Na rozdiel od známych al­bumov kolied, pri tomto cí­tite, že vychádza zo srdca. „Nie je to rockový, ale ani folklórny album, tak ako sa nedá určiť, či je Cabo rocker s dušou folkloristu ale­bo folklorista s dušou roc­kera,“ prezradil Rudo Za­jac, promotér. „Piesne sú neuveriteľne pestré, plné krásnych melódií a zvukov. Pestrosť dotvára aj značné množstvo hostí a kvalitný zvuk. Na albume je, samo­zrejme, cítiť terchovský pô­vod a dovolím si tvrdiť, že keby sa Ježiško narodil na Slovensku, Betlehemom by bola práve Terchová,“ do­dal na záver.

Foto: archív Caba

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod