Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Z regiónu

Čaká Hlinkovo námestie rekonštrukcia?

Vyplýva to z vyhlásenia urbanisticko-krajinárskej súťaže, ktorej cieľom je vybrať a oceniť najlepší návrh na budúce riešenie Námestia Andreja Hlinku, Farských schodov a Sadu SNP.

30.01.2017 | 13:39

Začiatkom januára vyhlá­sil Mestský úrad v Žiline verejnú anonymnú kombinovanú urba­nisticko-krajinársku súťaž návr­hov na riešenie Námestia Andreja Hlinku s parkom, ktorá do seba zahŕňa aj Farské schody. „Mesto chce ísť aj do realizácie. Samo­statné riešenie je na súťažiacich a na ich invencii,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

PODZEMNÉ PARKOVISKO MESTO NECHCE
Cieľom súťaže je vybrať najvhod­nejšie riešenie uvedených verej­ných priestranstiev podľa podmie­nok mesta. Napríklad v súvislosti s Hlinkovým námestím a Sadom SNP požaduje mesto od súťažia­cich nasledovné: „Je nutné reš­pektovať vedutu Katedrály Naj­svätejšej Trojice s balustrádou ako významnú mestskú dominantu a jeden z najcharakteristickejších žilinských pohľadov, hudobný pa­vilón a jeho architektúru, rekon­štrukciu Národnej ulice s jej mobi­liárom...,“ uvádza sa v súťažných podmienkach urbanisticko-kraji­nárskej súťaže. Pri vlastnom riešení vymedze­ného priestoru nemusia pred­kladatelia návrhov rešpektovať pôvodné prvky ako fontánu pod balustrádou (Spievajúcu fontá­nu), arkády s predajnými priestor­mi pri Sade SNP, objekt obsluhy (občerstvenie, informačná kance­lária, verejné WC, predaj lístkov MHD...), arkády v Sade SNP, verej­né osvetlenie a dlažbu. Zároveň majú hľadať aj vhodnejšie mies­ta na osadenie sôch, ktoré už na námestí a v parku stoja. „V rámci návrhu nie je potrebné uvažovať o podzemnom parkovaní pod rie­šeným územím,“ píše sa v doku­mentácii k súťaži.
Mesto zároveň žiada aj o vy­tvorenie vhodných podmienok na tradičné mestské podujatia. „Hlin­kovo námestie je potrebné riešiť ako variabilný priestor s možnos­ťou jeho využitia pri rôznych se­zónnych a mestských podujatiach, ako sú Staromestské slávnosti (umiestnenie tribúny, stánkov, do­časné stojiská pre kontajnery na odpad...), vianočné trhy, koncerty, príležitostné športové podujatia (zimné klzisko, detský futbalový turnaj atď.), umiestniť máj, v rám­ci návrhu zelene na námestí riešiť osadenie vianočného stromčeka a iné podľa zváženia súťažiacich.“

STÁNKY VYTVORILI BARIÉRU MEDZI PARKOM A NÁMESTÍM
Námestie Andreja Hlinku spolu so Sadom SNP bolo naposledy re­konštruované začiatkom 90. rokov minulého storočia. Námestie bolo navrhnuté ako ústredný priestor so situovaním dominantnej fontány (Spievajúca fontána) a súboru ob­jektov, ako je informačná kancelá­ria, verejné WC a predajné miesto lístkov na MHD. Námestie od parku bolo oddelené arkádami, ktoré však boli postupne zastavané predaj­nými stánkami, čím akoby vznikla bariéra medzi oboma verejnými priestranstvami. „V rámci tejto re­konštrukcie námestia bola fontána Žilinské panny pôvodne situovaná pod balustrádou, premiestnená na koniec parku, kde bol z jej severnej strany taktiež použitý prvok ar­kád,“ píše sa v dokumentácii k ve­rejnej súťaži.
Pri hlavných vstupoch na ná­mestie od Národnej ulice, Far­ských schodov a Ulice republiky boli počas poslednej rekonštruk­cie umiestnené veľké dominantné stĺpy verejného osvetlenia s kera­mickým obkladom, ktoré boli od­stránené len prednedávnom pre ich zlý technický stav.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE BUDE KONCOM MARCA
Sad SNP, ktorý zo severnej strany priamo nadväzuje na námestie, sa považuje za jeden z najstar­ších mestských parkov v Žiline. Bol založený v rokoch 1902 – 1908 úpravou okolo potoka Všivák. „Park bol koncipovaný ako pro­menádový park s hudobným pa­vilónom uprostred. Umiestnenie hudobného pavilónu v centrálnej pozícii parku má dlhoročnú tradí­ciu. Ešte v roku 1904 bol postave­ný drevený pavilón v parku, ktorý niesol meno po cisárovnej Alžbe­te, neskôr Miléniový park. Súčas­ný pavilón postavený na mieste staršieho pochádza z 30. rokov 20. storočia. Na začiatku parku od Námestia Andreja Hlinku je súsošie venované obetiam vojny (1955) od sochára Rudolfa Pribi­ša a na konci je fontána Žilinské panny od jedného z najvýznam­nejších slovenských výtvarníkov Vladimíra Kompánka. V roku 2014 bol pomerne nevhodne neďaleko fontány osadený pomník veliteľo­vi povstaleckej žilinskej posádky, majorovi delostrelectva Jozefovi Dobrovodskému.“
Súťažné podklady môžu záu­jemcovia odovzdávať na Mest­skom úrade v Žiline do 20. feb­ruára 2017. Vyhlásenie výsledkov súťaže je naplánované na koniec marca.

Autor: Michala Stehlíková

Foto: Žilina – Gallery

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod