Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

26. september 2023 | Edita
| 11°C

Spravodajstvo

Do stredoškolských lavíc žilinskej župy zasadne 6 698 prvákov

V novom školskom roku bude na stredných školách Žilinského samosprávneho kraja študovať 29 460 žiakov, z toho 20 575 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Z celkového počtu bude 6 698 prvákov, vrátane 8-ročných gymnázií. Stredoškoláci majú možnosť študovať vo viac ako 350 študijných a učebných odboroch.

02.09.2022 | 12:11

Pribudli nové odbory

V ponuke sa objavilo aj 6 nových odborov. „Otvorili sme odbor multimédiá z oblasti informačných a komunikačných technológií v SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, z oblasti poľnohospodárstva to bude odbor agropodnikanie- farmárstvo v SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. V SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne sú to učebné odbory klampiar – stavebná výroba a predavač a v SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši to bude učebný odbor praktická žena pre dievčatá, ktoré majú slabšie študijné výsledky a ktorým sa nepodarí ukončiť základnú školu. ŽSK vzhľadom na silnú požiadavku poskytovateľov sociálnych služieb, ako jediný kraj v SR, začína v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR experimentálne overovanie štúdia odboru odborný opatrovateľ, avšak v externej večernej forme štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Na jeho príprave sa podieľali tri odbory Úradu ŽSK – sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva a športu. Zo siete sme nevyraďovali momentálne žiadne študijné odbory,“ povedala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.  

Lákajú jazyky, menej remeslá

Podľa nej je najväčší záujem o štúdium na gymnáziách a bilingválnych gymnáziách, obchodných akadémiách a bilingválnych obchodných akadémiách. Rovnako sú žiadané aj študijné odbory informačné a sieťové technológie, inteligentné technológie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba, agropodnikanie – kynológia, praktická sestra, staviteľstvo, učiteľstvo v materskej škole, ako aj elektrotechnické odbory mechanik – elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, elektrotechnika. Z učebných odborov je to odbor kaderníčka, čašník, kuchár, autoopravár. Nízky záujem je všeobecne práve o učebné odbory.

Čo žiada pracovný trh

Na pracovnom trhu sú najžiadanejšie odbory z oblasti informačných a komunikačných technológií ako multimédiá, inteligentné technológie a informačné a sieťové technológie. Pandémia poukázala na nedostatok pracovníkov v zdravotníctve. Strategickí zamestnávatelia v kraji potrebujú najmä absolventov odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí. „Ministerstvo školstva definuje každé tri roky odbory s nedostatočným počtom absolventov. Pre ŽSK sú aktuálne definované odbory mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik špecialista automobilovej výroby, technológia ochrany a tvorby životného prostredia, mäsiar, lahôdkar, geodézia, kartografia a kataster, agromechanizátor, opravár a predavač,“ pokračuje Eva Lacová.


 

Odborní učitelia budú chýbať

Na konci minulého školského roka bolo v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 2 262 pedagogických zamestnancov (učitelia, majstri, vychovávatelia...) a 789 nepedagogických pracovníkov (ekonomickí zamestnanci, kuchárky, školníci, upratovačky...).  Župa nepociťuje nedostatok učiteľov, no v blízkej budúcnosti je možné očakávať problém s učiteľmi odborných predmetov, ktorých je v dnešnej dobe náročné nahradiť. Dôvodom je ich odchod do dôchodku.

Prepojenie s praxou

Systém duálneho vzdelávania (SDV) je živým mechanizmom - zamestnávatelia ponúkajú miesta v študijných a učebných odboroch na základe potrieb kvalifikovaných pracovných miest. „Od zavedenia duálneho vzdelávania od školského roku 2015/2016 patrí ŽSK k lídrom na Slovensku v počte žiakov a aktívnych zamestnávateľov. V minulom školskom roku doň bolo zapojených 24 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 1 cirkevná  a súkromná škola. Top 3 zamestnávatelia, ktorí vzdelávali s najvyšším počtom žiakov boli Schaeffler Kysuce, spol. s. r. o., Kysucké Nové Mesto – 174 žiakov, KIA Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom – 89 žiakov a Miba Sinter Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín – 79 žiakov,“ hovorí Eva Lacová.  

Duálna výučba sa vyvíja

Na začiatku doň vstupovali zamestnávatelia ponúkajúci miesta takmer výlučne v strojárenských učebných a študijných odboroch (mechanik nastavovač, obrábač kovov, nástrojár, strojný mechanik, špecialista automobilovej výroby...). Neskôr sa záujem rozšíril aj o odbory elektrotechnického zamerania (mechanik machatronik, mechanik elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení),  gastro, obchodu a služieb (kuchár, čašník – servírka, obchodný pracovník, predavač). Zvýšil sa počet zamestnávateľov z radu malých podnikov. Od školského roku 2019/2020 sa zapojilo aj 6 obchodných akadémií a v uplynulom školskom roku študovalo duálne odbor obchodná akadémia spolu 106 žiakov, čo predstavuje takmer 9% z celkového počtu žiakov v duálnom vzdelávaní. Momentálne majú zamestnávatelia požiadavku na 515 miest.

Autor: - r -

Foto: archív

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod