Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

14. december 2019 | Branislava, Bronislava
| 3°C

Z regiónu

Drobnochovatelia ukázali svoje najlepšie kúsky

Každý rok pripravuje Slovenský zväz chovateľov základnej organizácie Žilina pre milovníkov drobných zvierat výstavu plnú vzácnych, hodnotných a ušľachtilých kusov. Chovatelia, vystavovatelia a obdivovatelia sa preto stretli aj tento rok.

08.11.2018 | 14:04

Drobnochovate­lia majú každoročne svia­tok zhruba v polovici ok­tóbra. Vtedy sa všetci zídu na Oblastnej výstave hydi­ny, králikov, holubov a exo­tického vtáctva v Strážo­ve. Tento rok sa tak stalo už po 23. raz. Chovatelia zo Slovenska, Česka a Poľ­ska vystavovali zvieratá v celej svojej kráse a ušľachtilosti.

ZRIEDKAVÉ PLEMENÁ MEDZI HYDINOU HRABAVOU

Návštevníci, ktorých počet z roka na rok rastie, mali možnosť vidieť rôzne druhy zvierat. Nechýbali sloven­ské národné plemená, či už medzi hydinou alebo ho­lubmi. Z tých slovenských tu mala medzi hydinou svoje zastúpenie oravka až v troch farebných rázoch – po bielej a žltohnedej si svoje stále miesto našla aj oravka čierna. Z hydiny hraba­vej nechýbali ani rarit­né kusy. „Máme tu zried­kavé plemeno z Japonska, tzv. košamo,“ priblížil Ján Kadík, zástupca riadi­teľa výstavy, „ide o naj­menšie plemeno bojov­níc, aké existuje. Potom tu máme české národ­né plemeno šumavanka. Je to endemit, Česi sa sna­žia zachovať ho, prešľach­ťovať ho.“ Šumavanka, ako už na­povedá názov, pochá­dza z oblasti Šumavy. Jej história sa začala pí­sať v roku 1946. Tieto sliepky boli schopné pre­žiť na opustených šu­mavských samotách bez ľudskej starostlivosti. Ple­meno je veľmi odolné, má dobrú znášku aj po­čas zimných mesiacov, a rovnako je dobré aj na mäso.

ZAUJALI OBROVITÉ STRAKÁČE

Medzi králikmi sa najviac vynímali nemecké obrovité strakáče. Ako nám prezradil Jozef Kuba, jeden z majiteľov a chovateľov týchto veľkých králikov, ide o pekné a atrak­tívne plemeno. „Je veľmi za­ujímavé aj veľkosťou, jeho hmotnosť sa pohybuje od 6 kg vyššie. Horná hranica nie je limitovaná, keďže ide o králika obrovitého. Jožko Kuba, chovateľ z Trnového, sa o králikov zaujíma od svojich jedenástich rokov. „Priviedol ma k tomu môj otec,“ pove­dal, „a s väčším záujmom ich chovám od roku 1998, čiže už dvadsať rokov.“ Rok na to, ako začal s chovom, svoje králiky vy­stavoval. „Je to veľmi ná­ročné plemeno na chov, lebo v populácii sa vyskytu­je len 50 % králikov sfarbe­ných v tej strakatosti, akej majú byť, a to nehovoríme o nárokoch na strakatosť na výstavnej úrovni. Z králi­kov, ktoré ročne odchovám, sa zhruba 10 % vyskytuje v tom sfarbení, ktoré spĺňa kritériá výstavného účelu.“ Králiky, ktoré Jozef nevy­stavuje, sa zužitkujú ako ja­točné. „Tento rok mám oko­lo 30 až 50 kusov králikov, ale asi pred dvoma rokmi som celoročne nešiel pod 120 kusov.“ Základné krmivo pre králika je kvalitné objemo­vé krmivo, či už v suchom alebo zelenom stave. Do­plnkovým krmivom sú zr­niny a granulované krmi­vá. „Granuly však veľmi neuplatňujem. Králikom to spôsobuje zažívacie ťaž­kosti, tak sa tomu vyhý­bam. Lepšie sú kvalitné ob­jemové krmy.“ Okrem nemeckého obrovitého strakáča sa Jozef Kuba úspešne sústreďuje aj na chov bielych vieden­ských králikov.

NECHÝBALA ANI HYDINA VODNÁ

Popri oblastnej výstave, kto­rú organizuje Slovenský zväz chovateľov základnej organi­zácie Žilina, sa opäť konala aj 18. špeciálna výstava Sloven­ského klubu chovateľov husí a kačíc. Návštevníci mohli vidieť hydinu vodnú v širo­kej plejáde. „Boli tu husi rôz­nych plemien, rovnako kačice rôznych veľkostí, úžitkových vlastností a zameraní, či už určené na mäso, vajíčka ale­bo na okrasu,“ prezradil Ján Kadík.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Autorka

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod