Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. september 2023 | Cyprián
| 6°C

Ostatný šport

Dual Sport radí: Dobrý servisný technik privedie lyže či bicykel do stavu, kedy fungujú ako nové

Každý užívateľ dnes vie, že docieliť, aby veci vydržali v dobrom stave čo najdlhšie, a predĺžili sme tak ich životnosť, dokážeme najmä vďaka dostatočnej starostlivosti.

24.09.2018 | 13:11

Základnú údržbu sa dokáže naučiť na­ozaj každý, pokro­čilejšia starost­livosť si však žiada oveľa viac pozornosti a času. Prá­ve z tohto dôvodu existu­jú tie najrôznejšie servisy, ktoré slúžia na pravidelné a rovnako i nevyhnutné udržiavanie vecí v čo naj­lepšej kondícii. V rámci ser­visu však nehovoríme len o opotrebovaní, ale aj o me­chanickom poškodení či po­škodení častým užívaním – únavou jednotlivých die­lov a rozbití jednotlivých častí produktu, ktorý si vy­žaduje opravu. „Veľa údržby a servisu je človek schopný spraviť aj sám, no, samo­zrejme, bez potrebných zna­lostí to nejde. Nehovoriac o veľkej časovej náročnosti a disponovaním náradia, ktoré sa v domácnostiach a dokonca ani v špecializo­vaných predajniach nedá nájsť a kúpiť. Práve preto je vždy omnoho lepšie navští­viť profesionálny servis. Dobrá servisná dielňa to­tiž disponuje množstvom potrebných dielov či vyba­vením, no najmä odborník­mi, ktorí sa „servisovaním“ profesionálne živia,“ vysvet­ľuje Viliam Lenko zo spoloč­nosti Dual Sport, ktorá sa vrátane predaja športového príslušenstva intenzívne za­oberá aj jeho servisom.

PLNOHODNOTNÁ ZIMNÁ VÝBAVA

Kvalitný servisný technik je podľa jeho slov človek, ktorý lyže, bicykel či korčule prive­die do stavu, v ktorom môžu fungovať ako nové, alebo sa tomu priblížia najviac, ako sa dá. „V našom servise je mož­né si dať opraviť napríklad bicykel – vykonávali sme údržbu od úplne základných bicyklov, ktoré často v iných servisoch pre ich náročnosť na opravy odmietajú prijať, až po profesionálne prete­kárske, ktoré sú určené pre veľkých športových nad­šencov. Rovnako kvalitne sa vieme popasovať aj s lyža­mi, naši technici nastavia či navŕtajú viazanie na lyže, snowboard i bežky. Takis­to pre nás nie je problémom lyže či snowboard kvalitne vybrúsiť a zaliať potrebným voskovaním, ktoré u nás pre­bieha vždy ručne! Výsledkom je tak spokojný zákazník, ktorý si zimu na svahu užíva omnoho dlhšie a kvalitnej­šie,“ hovorí Viliam Lenko.

V DUAL SPORTE JE O KORČULE POSTARANÉ

V spoločnosti Dual Sport, ktorá sídli na Kvačalovej ulici 45 v Žiline, sa rozhodli otvoriť aj prvý servis korčúľ v Žiline a pravdepodobne aj v jej širo­kom okolí. „V servise prebie­ha podrobné čistenie korčúľ, odmasťovanie a výmena opo-trebovaných dielov s diag­nostikou. Samozrejmosťou je dôkladné poradenstvo, kto­ré zahŕňa napríklad tipy, ako sa starať o korčule tak, aby sa nedostali do nežiaduce­ho stavu,“ dopĺňa. Pokiaľ vás zaujíma, ako prebieha v Dual Sporte servis lyží, a radi by ste sa dozvedeli, ako sa sta­rať o korčule, prípadne čo ro­biť, aby čo najlepšie fungoval váš bicykel, prečítajte si člán­ky na našom blogu na stránke www.dualsport.sk, kde sa po­stupne venujeme celej prob­lematike dôležitosti profesionálneho servisu, ale i tomu, čo robiť preto, aby ste servis nemuseli navštevovať príliš často.

P - 1856

Zdroj: - zh -

Foto: Archív Dual Sport

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod