Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. júl 2019 | Iľja, Eliáš

Kultúra

Fascinovaný elektromagnetickými vlnami

Galéria Plusmínusnula v súčasnosti návštevníkom dáva možnosť pozrieť si výstavu Triaxiálny magnetický spev Jonáša Grusku.

20.07.2018 | 15:38

Štúdia je zameraná na elektromagnetickú dimenziu našej rea­lity – veľmi dlhé vlny. Tri osi/antény hľadajú spev o axis mundi – štvrtej esen­ciálnej kozmickej osi. Rezo­nancie chaotických systé­mov, syntéza rovnovážnych a spokojných bodov.

ZVUK – KOMUNIKAČNÉ MÉDIUM

Ako povedal Jonáš Gruska: „Už nejaký čas sa venujem fenoménu elektromagne­tickej dimenzie našej reali­ty. V nadväznosti na tvorbu ľudí ako Chris Galarreta alebo Christina Kubisch som pred 6 rokmi zostrojil elektrosluch, open-source zariadenie urče­né na zvukový prienik k elek­tromagnetickým vlnám. Od­vtedy nimi neprestávam byť fascinovaný.“ Odkrývanie tejto skrytej zložky reality je pre neho v určitom zmysle výskum, a pevne verí, že sa podobne cítia aj ľudia, s kto­rými túto technológiu zdieľa. „Spoločne skúmame svet cez túto špeciálnu priz­mu a zdieľame naše nálezy. Nepotrebujeme veľa slov, zvuk je komunikačné mé­dium a uši (a k nim pripoje­né ústrojenstvo) sú výborné analyzátory – vedia rozložiť jednu súvislú vibráciu uš­ného bubienka na pole roz­manitých a hlavne zdanlivo nezávislých zvukových štruk­túr,“ vyslovil autor výstavy.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Elektromagnetická realita je dnes v mestskom prostre­dí extrémne bohatá a za­hustená. Elektronika vôkol nás generuje svoju špeci­fickú auru – niekedy mono­tónne uspávajúcu, inokedy husto rytmickú až melodic­kú. Elektromagnetické pole je väčšinou vedľajší produkt ich funkcie, a tak sa mu (až na bezpečnostné opatrenia) neprikladá veľká dôležitosť. Avšak ak ho začneme počú­vať, staneme sa poslucháčmi ich (často) nikdy nekončia­ceho performance. „Počúva­né elektronické zariadenie nebolo navrhnuté s týmto účelom, ale jeho konštruktér sa tak pre nás stáva akýmsi skladateľom aj s jeho elek­tromagnetickým poľom,“ vy­slovil Jonáš Gruska. „Pamä­tám sa na cestu trolejbusom, kde som sa rozhodol načúvať jeho elektromagnetickému poľu. Kvílivé sólové melódie sa výrazne prerývali s har­monickým drónom. Vodič trolejbusu bol v tom momen­te pre mňa akýmsi performe­rom – bez vlastného vedomia mi vytváral hudobný zážitok, podmienený dopravou na­vôkol, semaformi, ale aj jeho vlastnými rozhodnutiami,“ dodal. Neskôr sa pokúsil ten­to zážitok zreplikovať živou performance v trolejbuse linky 203, kde pomocou pre­nosného soundsystému na­živo (a za jazdy) sonifikoval jeho elektromagnetické spe­vy. Medzi zastávkami sa tak stretli nadšenci pre elektro­magnetický hluk a nechápa­júci spolucestujúci. „Ani sám neviem, čo presne bolo úče­lom tohto performance – pre mňa asi hlavne túžba zdieľať prienik – radosť z objavova­nia, no viem si to predstaviť aj ako snahu o upozornenie na elektromagnetický smog.“

TRIAXIÁLNY MAGNETICKÝ SPEV

Triaxiálny magnetický spev je pokračovanie jeho výsku­mu a hľadania. Konštrukcia umožňuje snímanie elek­tromagnetického poľa vo všetkých osiach. Delikátne namotané cievky počúva­jú a snímajú. Pomáhajú mu pri hľadaní štvrtej osi – axis mundi, pomyselného bodu spojenia medzi nebom a ze­mou, kľúčového fenomé­nu svetových náboženstiev, spojnice medzi éterickým a materiálnym. Hľadanie ukotvenia, stability a rovno­váhy systémov. „Elektromag­netizmus je naším zmyslom skrytý, no anténa slúži ako lapač – dochádza k premene od nehmatateľného k poču­teľnému – poznateľnému,“ vyslovil umelec, ktorého vý­stavu si môžete prísť pozrieť do galérie ešte do 29. júla počas pracovných dní medzi 12. a 19. h.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív Jonáša Grusku

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PONDELOK
15 °C
27 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod