Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

15. júl 2019 | Henrich

Z regiónu

Fascinuje ho slovenská krajina

V priestoroch Hotela Dubná Skala otvorili výstavu obrazov výtvarníka Viliama Mruškoviča. Vo svojich dielach zachytáva atmosféru z prežitého zážitku v krajine.

13.06.2018 | 13:41

Dvere do krajiny Viliama Mruško­viča pootvori­li v Hoteli Dubná Skala. V jeho priestoroch si tak môžete pozrieť tvor­bu slovenského výtvarníka, ktorého doménou je kra­jinomaľba. Nie však hoci­jaká. Autor pri svojej práci používa cement, ktorý vrst­ví tak, že obrazy sú v 3D.

UMENIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Viliam Mruškovič mal k vý­tvarnému umeniu blízko od detstva. Dnes je maľova­nie jeho životným štýlom. „Maľbe som sa začal inten­zívne venovať po skonče­ní štúdia na vysokej škole, avšak následná práca gra­fika mi ďalej neumožňo­vala naplno rozvinúť ume­lecké aktivity.“ Venoval sa komerčnej grafike a vyda­vateľskej činnosti. Grafic­ky upravoval knižné tituly pre vydavateľstvá a vydával vlastné knihy. „Po celý čas som sporadicky niečo tvo­ril,“ prezradil. Po rokoch, pod vplyvom rôznych životných okol­ností, formoval a vyvíjal svoj vzťah k výtvarnému umeniu, až začalo tvo­riť podstatnú zložku jeho života. „Od roku 2014 som začal vystavovať a inten­zívnejšie presadzovať svoje výtvarné aktivity,“ vyslovil umelec.

FASCINUJE HO KRAJINA

„Venujem sa hlavne maľbe krajiny. Príroda Slovenska je nádherná a je to nevyčer­pateľný zdroj námetov pre výtvarníka,“ povedal Viliam Mruškovič. Práve na slo­venskú krajinu je zamera­ná aj jeho najnovšia výstava s príznačným názvom Moja krajina II. „Krajina ma nie­čím fascinuje. Páči sa mi jej priestor, rozloha, nekoneč­no. To ma priťahuje.“ Maliar na obrazoch kra­jinu nekopíruje. „Maľu­jem impulzívne, snažím sa rýchlo zachytiť atmosféru z prežitého zážitku v kraji­ne alebo pekných vecí. Ne­zachytávam konkrétne ple­néry. Krásy krajiny a zážitky z nej nechávam vstrebávať cez svoje zmysly. Keď idem autom alebo na bicykli, ur­čité momenty si uložím nie­kde do pamäte a keď mám čas, chuť a náladu, tak ich zrealizujem.“

OBRAZY V 3D

Už počas štúdia na peda­gogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore výtvar­ná výchova skúšal Viliam Mruškovič rôzne techniky a štýly. Pracoval s rôzny­mi materiálmi, dokonca sa intenzívne venoval so­chárskej tvorbe. Práve tá sa neskôr premietla do jeho obrazov. V súčasnosti je jeho ob­ľúbenou technikou naná­šanie hrubých vrstiev hmo­ty (cementu) na plátno, ktorou vytvára reliéf pri zachytávaní plánov a detai­lov krajiny. „Na obrazoch kombinujem plastické, re­liéfne kompozície s far­bou, čím vznikajú obrazy s výrazným tretím rozme­rom,“ povedal a pokračoval, „motívy na tieto 3D obra­zy čerpám hlavne zo slo­venskej krajiny, ktorá je pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie.“ Na dotvorenie nála­dy používa reflexné farby, metalické spreje a plátko­vé zlato. Spôsobujú to, že obraz sa mení pri dopa­de svetla z rôznych strán a podľa uhla pohľadu.

HLAVNÁ ZLOŽKA: CEMENT

Všetky obrazy na výsta­ve sú cementom robené štrukturálne maľby. „Na plátno som naniesol väčšiu vrstvu hmoty. Tou hmotou sú murovacie malty, v kto­rých sú rôzne prímesi. Pre mňa je dôležité, aby mi ob­razy nekontrolovane ne­praskali, čiže používam cement, v ktorom sú zme­si, ktoré zachovávajú urči­tú plasticitu. Ide mi najmä o to, aby som si nepoškodil obraz, keď s ním hýbem.“ K niektorým obra­zom, najmä k tým menším formátom, používa Vi­liam Mruškovič aj 4 cm hrubé 3D rámy. „Ro­bím aj autorské rámy k menším obrazom, aby viac vynikli. Rámy, kto­ré zhotovujem, sú v štýle nedbalej elegancie, obšú­chané, zdanlivo staré,“ po­vedal, „ale snažím sa to robiť tak, aby rám podpo­ril obsah daného obrazu. Čiže je to celé prepojené, aby to korešpondovalo.“ Obrazy si do Hotela Dub­ná Skala môžete prísť po­zrieť do 24. júna. Všet­ky obrazy je možné si aj zakúpiť.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív umelca

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA STREDA
22 °C
19 °C
15 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod