Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

24. január 2020 | Timotej
| -5°C

Z regiónu

Fašiangy vytancujú deti aj dospelých, miestni chystajú bohatý program

Tradičné fašiangové zabíjačky, početné sprievody, pochovávanie basy či zábava až do skorého rána. Hoci by sa dnes mohlo zdať, že tradície fašiangov časom ustupujú do úzadia, stále sa v našich končinách nájde množstvo obcí, pre ktoré je obdobie fašiangov významnou udalosťou. Prinášame vám prehľad fašiangových udalostí, na ktoré sa môžete v okolí Žiliny tešiť. Vyberiete si?

25.01.2018 | 09:05

FAČKOV
Vo Fačkove sa bude podľa informácií obce 9. febru­ára v kultúrnom dome ko­nať detský karneval. Deň na to, 10. februára, sa miestni môžu tešiť na obecnú fašian­govú zabíjačku, počas kto­rej vystúpia FS Vtáčnik, FS Kľak, FS Frívaldzanka a Fe­rova družina a od 20. h bude pripravený karneval pre do­spelých. Dňa 13. februára sa uskutoční celodenný fašian­gový sprievod v tradičných krojoch a maskách, ktorý bude zložený z dvoch partií, pričom každá pôjde po obci iným smerom a okolo obeda sa vymenia. Počas sprievodu sa bude už tradične tancovať aj so samotnými občanmi, nebude chýbať pochovávanie basy a zábava až do nesko­rých hodín.

ŠUJA
Fašiangy v obci Šuja sa budú oslavovať v sobotu 10. febru­ára. Ako nám uviedla obec, sprievod, ktorý bude zložený z mladých miestnych občanov, sa začne o 10. h. Fašiangový sprievod s maskami sa bude presúvať po celej obci, počas toho sa budú aj v sprievode harmoniky vytancúvať miest­ni občania. O 15.30 h sa začne v kultúrnom dome hudobný program – muzika z Tercho­vej a o 17. h sa pridá Fatran­ská muzika. Bude sa podá­vať aj kapustnica pripravená starostkou. Nebudú však chý­bať tradičné pampúšiky a fán­ky. O 19.30 h sa začne fa­šiangová veselica a o polnoci pochovávanie basy.

RAJEC
V piatok 9. februára sa na námestí v Rajci uskutoční tradičná fašiangová zabíjač­ka, ktorá bude sprevádza­ná aj ukážkami toho, ako sa spracúvajú mäsové výrobky. Od 14.30 h nastúpia fašian­gári z Ďurčinej, ktorí budú miestnych občanov v sprie­vode hudby a tanca zabávať až do večera.

KUNERAD
V obci Kunerad sa miestna oslava fašiangov uskutoční 10. februára a odštartuje sa fa­šiangovým sprievodom, ktorý bude od 11. h prechádzať ce­lou dedinou. Obec uviedla, že fašiangový sprievod bude so živou hudbou, po jeho skon­čení bude veselica pokračovať v kultúrnom dome, kde bude zabezpečená ľudová zábava s voľným vstupom.

STRÁNSKE
Ako nás informovala obec, v Stránskom sa bude konať oslava fašiangov v sobotu 10. februára. Začne sa tradič­ným fašiangovým sprievo­dom, ktorý bude od 10. h „pu­tovať“ po obci. Vyvrcholením bude večerná zábava od 20. h, sprevádzaná pochovávaním basy v sále Kultúrneho domu v Stránskom. Do tanca zahrá skupina ABC Dance.

TURIE
Fašiangový sprievod podľa informácií obce usporadúva dobrovoľný hasičský zbor. Sprievod s maskami, ktorý bude prechádzať aj so živou muzikou, sa začne v sobo­tu 10. februára o 7. h. Oslavy budú trvať až do večera, po­čas ktorého je naplánovaná fašiangová zábava v kultúr­nom dome, zakončená po­chovávaním basy.

PODHORIE
Fašiangové oslavy v Podho­rí, ktoré organizuje dobro­voľný hasičský zbor, sa tento rok budú konať 10. februára. Fašiangový sprievod bude v znamení hudby, zábavy, vyvrcholením bude približ­ne od 17. h ľudová veselica s kapelou v miestnom kul­túrnom dome.

HRIČOVSKÉ PODHRADIE
V Hričovskom Podhradí sa 9. februára o 17. h v kultúr­nom dome uskutoční det­ský karneval s fašiangovým posedením pre deti aj do­spelých. Ako nás informo­vala obec, pripravené bude občerstvenie, kapustnica, pečené jaternice aj šišky. Pre deti, ktoré môžu prísť aj v maskách, budú pripravené rôzne súťaže.

HORNÝ HRIČOV
Obec Horný Hričov nám uviedla, že fašiangový sprievod chystá 10. febru­ára. Bude zložený z približ­ne 15 ľudí, svoje „putova­nie“ začne pri miestnom osvetovom stredisku. Sprie­vod bude doplnený dvomi harmonikármi a pravde­podobne aj kočom s koň­mi. Nezabudne sa však ani na najmenších – karneval pre deti s maskami bude od 15. h do 19. h. Od 20. h sa uskutoční karnevalová dis­kotéka pre dospelých, kto­rých masky sa budú hodno­tiť a oceňovať.

HÔRKY
Obec Hôrky nás informova­la o fašiangovom sprievode masiek – „Chodenie po ko­bolici“, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. februára. Podľa obce ide o dlhoročnú tradí­ciu, ktorá sa udržiava vďa­ka dobrovoľníkom. Sprievod masiek v spoločnosti hud­by bude prechádzať ulicami obce a vchádzať do každé­ho dvora s otvorenou brá­nou. Tam na nich budú ča­kať domáci s napečenými šiškami a ďalšími dobrota­mi. Dobrovoľníci sa rozlú­čia s fašiangami v utorok 13. februára pred Popolco­vou stredou pochovávaním basy „s plačkami“ v kultúr­nom dome.

OVČIARSKO
V sobotu 27. januára od 8.30 h začne po Ovčiarsku chodiť sprievod s maskami a živou hudbou. Podľa in­formácií od obce sa budú pri kultúrnom dome pripravovať rôzne tradičné pokrmy. Fa­šiangová zábava sa prenesie aj do spomínaného kultúrne­ho domu. Približne od 19. h sa bude konať zábava s tom­bolou a vstupom zdarma.

TEPLIČKA NAD VÁHOM
V obci Teplička nad Váhom sa fašiangový sprievod uli­cami uskutoční 10. febru­ára. Ako nás informovala obec, tepličianska mládež prezlečená do masiek bude zabávať miestnych občanov, hrať na harmonike či trúb­ke, spievať a tancovať. Po výročných členských schô­dzach sa v obci bude konať aj symbolické pochovávanie basy, počas ktorého sa prí­tomné masky plačom rozlú­čia s fašiangovým obdobím. Na tomto poslednom maš­karnom plese masky vy­tancujú účastníkov schôdze a budú sa zabávať do ne­skorých hodín. Dňa 11. feb­ruára sa bude v obci konať karneval pre najmenších, ktorí sa počas tohto poduja­tia premenia na rozprávko­vé bytosti.

GBEĽANY
V sobotu 3. februára sa v obci Gbeľany uskutoční fašiangový sprievod masiek, sprevádzaný živou hudbou, ktorý organizuje dobrovoľ­ný hasičský zbor. Vo večer­ných hodinách bude pokra­čovať v kultúrnom dome zábavou pre dospelých. Ako uviedla obec, pochovávanie basy bude okolo polnoci so živou hudbou.

STREČNO
Obec Strečno nás informo­vala, že tento rok organizuje tradičný fašiangový sprievod s maskami v sobotu 10. feb­ruára, sprevádzaný živou hudbou. Vo dvore kultúrne­ho domu sa počas tohto dňa v ranných hodinách usku­toční aj fašiangová zabíjač­ka. Večer sa miestni presunú do kultúrneho domu, v kto­rom bude súčasťou zábavy i tradičný lopatkový tanec. Vyvrcholením dňa bude po­chovávanie basy. Pre deti je 9. februára pripravený det­ský karneval.

ŽILINA
Mesto Žilina chystá už 14. ročník Carneval Slova­kia Žilina, ktorý sa uskutoční v piatok 9. februára. Ako nás informovala hovorkyňa mes­ta Barbora Zigová, tento kar­neval je považovaný za jedno z najväčších žilinských podujatí a zároveň za najväčší fašiangový festival na Slo­vensku. Žilinské ulice zaplní množstvo maškár a zvlášt­nych bytostí, príšer či ne­tvorov, ktoré sa budú zabá­vať, tancovať a spievať. Pôjde predovšetkým o skupiny ma­siek zo Žiliny a okolia. Fes­tivalom bude sprevádzať fa­šiangový kráľ a kráľovná a nebude chýbať ani pocho­vávanie basy. O 14.15 h sa bude konať zoradenie sprie­vodu pred Mestským úra­dom v Žiline, od 14.30 h do 15.30 h bude prechádzať sprievod celým mestom.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: PMZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod