Žilinský Večerník

20. júl 2024 | Iľja, Eliáš
| 21°C

Knižná

Históriu oživila v knihe pre deti

Mágia a dobrodružstvo, láska aj nenávisť – to všetko namiešala v novej knihe pre deti spisovateľka Katarína Mikolášová. Pokrstili ju platanovým lístím v Krajskej knižnici v Žiline.

15.03.2019 | 08:40

Krajskej knižni­ci v Žiline uvied­li medzi čitate­ľov knihu Príbehy z prameňa. Ide o literatúru určenú detskému diváko­vi. Knihu napísala Katarína Mikolášová, autorka úspeš­nej knihy pre deti Bojnickí búbeli, ktorá získala pré­miu v rámci Ceny LF za rok 2015 v kategórii det­ská literatúra. Nový kúsok prináša príbehy pre star­šie deti, ktoré komunikujú s tradíciou temnejších slo­venských povestí a nená­padným spôsobom priná­šajú aj historické udalosti. Knihu zdobia snové ilu­strácie Petra Uchnára. Do života ju uviedli lístím z platana spisova­teľ ka Toňa Revajová a ria­diteľ ka knižnice Katarína Šušoliaková. O samotnej knihe nám už ale viac pre­zradila samotná autorka.

Názov knihy je Príbe­hy z prameňa. Prezraď­te, z akého prameňa ste čerpali?
V názve je slovo prameň v jednotnom čísle, ale v skutočnosti bolo tých prameňov viac – napríklad poriadne hrubá kniha De­jiny Slovenska, niekoľko publikácií o prírode a his­tórii Bojníc a Hornej Nitry, časopis Bojnické zvesti atď. Je to totiž knižka s historic­kou tematikou. Nájdeme tu príbeh z praveku, ale aj prí­beh z 9., 12. či 19. storočia. Ale hlavný prameň, okolo ktorého sa všetko odohráva, je prameň bojnickej liečivej vody a jeho duch Almus.

Kniha je určená starším deťom. Odkiaľ sa vo vás zrodil nápad ju napísať?
Pred niekoľkými rokmi mi vyšla knižka pre deti Boj­nickí búbeli. Keď som ju pripravovala, naštudovala som si veľa z oblasti geo­grafie, ale aj z histórie Boj­níc a okolia. Je to knižka pre malých čitateľov, preto je v nej viac hravosti a fan­tázie. Nedostali sa do nej všetky poznatky, a tak po­stupne vznikla myšlien­ka využiť „naštudované“ v knižke pre starších čita­teľov. Musela som sa však trochu viac zahĺbiť do his­tórie, v každom príbehu sa vžiť do iného historického obdobia. To bolo niekedy ťažké. Knižka je určená pre staršie deti, ale aj dospe­lých, ktorí radi čítajú histo­rickú prózu či povesti.

V knihe je všadeprítomná slovenská príroda. Ako je to s vami?
Rada chodíte do prírody? Máte nejaké obľú­bené miesto? Takmer všetko, čo sa v mo­jich príbehoch odohráva, je situované do vonkajšieho prostredia. Ľudia v minu­losti boli viac spätí s príro­dou, viac si všímali a uctie­vali jej zákony ako my dnes. Tento vzťah som chcela zdôrazniť. Závislosť člove­ka od prírody – nie naopak. Les je čarovné miesto v každom ročnom obdo­bí. S manželom často cho­dievame do prírody. Máme šťastie, že bývame na mies­te, z ktorého ak sa vyberieš akýmkoľvek smerom, je (za­tiaľ) les blízko. Na kratšie prechádzky Turská dolina, Višňovská dolina, Skalky nad Rajeckými Teplicami, Rajeckolesnianska dolina...

Na konci knihy sú vysvet­livky k niektorým slovám, ktoré používate v príbe­hoch. Prezraďte, bolo neja­ké slovo, s ktorým ste sa aj vy stretli prvýkrát?
V knižke sa dotýkam via­cerých historických udalostí. Stretneme sa v nej aj so skutočnými osobnosťami našich dejín, napríklad s kráľom Belom IV., Matejom Korvínom či grófom Jánom Pálfim. Vy­svetlivky o nich dopovedia, čo v texte chýba. Priblížia výrazy, ktoré sú dnes ar­chaizmy alebo slová, kto­ré úzko súvisia s určitým remeslom, najviac ich je z oblasti salašníctva. V jednom z príbehov som chcela opísať rannú lúku a potrebovala som ve­dieť, ktorý vtáčik sa prebú­dza ako prvý. Radila som sa s odborníkmi a dozve­dela som sa, že je to pŕhľa­viar. Dovtedy som nema­la tušenia, že taký druh vôbec existuje. Aj o ňom si môžete prečítať vo vysvetlivkách.

Knihu ste uviedli do života lístím z platana. Prečo prá­ve z neho?
Jeden z príbehov rozpráva o tom, ako sa dievča z lásky k duchovi prameňa Almovi premenilo na platan. Ten platan stojí v bojnickom kúpeľnom parku. Je to starý a vzácny strom. Začiatkom decembra lístie pod stro­mom ešte nezakrýval sneh, tak sme ho nazbierali.

Foto: Archív spisovateľky

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod