Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

27. jún 2022 | Ladislav, Ladislava
| 18°C

Z regiónu

Horný Hričov investuje do zelene

Horný Hričov bol za uplynulý rok 2017 vyhodnotený ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Toto hodnotenie dostal vďaka efektívnemu využívaniu majetku a financií pre trvalo udržateľný rozvoj. Aké projekty sa v obci podarilo zrealizovať a čo ju čaká v tomto roku?

19.03.2018 | 12:55

Cieľom obce je utl­miť rozvoj priemys­lu zmenou prie­myselných území na zmiešané územia, ktoré umožnia budovať občiansku vybavenosť. Okrem toho aj podporiť rozvoj relaxačných zón pre občanov a umožniť výstavbu rodinných domov a bytov. Za týmto účelom realizovala obec v minulom roku niekoľko projektov, kto­ré majú prispieť nielen k lep­šej vybavenosti obce, ale aj k novým možnostiam tráve­nia voľného času.

VIAC MOŽNOSTÍ PRE OBYVATEĽOV

Jedným z dokončených pro­jektov je výstavba workou­tového cvičiska zameraného na aktívny oddych pre všet­ky generácie. „Po spustení do prevádzky si cvičisko na­šlo hneď svojich priaznivcov medzi mladšou aj staršou generáciou,“ hovorí starosta obce Dušan Ďuríček. Taktiež sa obec môže pýšiť novým detským ihriskom s výsad­bou stromov. Od septembra 2017 sa v obci súbežne ko­nali dve veľké investičné ak­cie. Prvou bola rekonštrukcia miestnych komunikácií a tou druhou výmena verejného osvetlenia za šetrnejšie LED osvetlenie. V roku 2017 bola realizovaná aj čiastočná re­konštrukcia miestneho po­hostinstva Zetka a výsadba platanov v centre obce. V obci sa stále vykonáva modernizácia železničnej trate, ktorej termín ukon­čenia je zatiaľ neznámy. Momentálne prebiehajú rokovania s vedením ŽSR a zhotoviteľom, či bude mu­sieť obec do svojho majetku prevziať časť objektov sú­visiacich s modernizáciou trate.

ČO ČAKÁ OBEC V TOMTO ROKU?

Horný Hričov sa v roku 2018 pripravuje na reali­záciu niekoľkých projektov. Nový kabát si oblečie hri­čovský dom smútku, čaká ho kompletná rekonštruk­cia. Kostol bude mať novú strechu, okná, interiér kos­tola sa viac otvorí, pribud­ne spovednica či sociálne zariadenie. Za oltárom sa budú vynímať vitráže okien s náboženskou symboli­kou. „Týmito vitrážovými oknami získa priestor kos­tola úplne inú hodnotu,“ vysvetľuje starosta. Zme­ny čakajú aj plochu v tes­nej blízkosti kostola. Zo zatiaľ neupravenej zelenej plochy vznikne oddychová zóna s lavičkami, doplne­ná o nové stromy a kríky. Popri kostole tak vznik­ne intímnejší priestor, prirodzene oddelený od hlukov cesty a železničnej trate. Oddychová zóna by sa mala zrealizovať na je­seň tohto roka.

V OBCI VZNIKNE AJ NOVÝ PARK

K dôležitým projektom toh­to roka určite patrí aj vybu­dovanie parku popri hlav­nej ceste. Choré dreviny sa vyrežú a nahradia ich nové veľké listnaté stromy. „Na novú výsadbu si dala obec vypracovať projekt s pres­nou lokalizáciou jednotli­vých drevín,“ vysvetľuje sta­rosta. V parku budú sypané chodníky, ktoré pôsobia pri­rodzenejšie ako betónové. Malé námestie s fontánkou, lavičky, cvičiace prvky pre seniorov, lanová pyramída pre deti a iné zaujímavé prv­ky, ktoré poskytnú obyva­teľom príjemné prostredie, kde budú môcť tráviť voľ­ný čas. V parku bude možné pripojiť sa aj na Wi-Fi sieť. Novým parkom sa výsadba zelene nekončí. Zelená zóna vyrastie aj v areáli miest­nej Zetky s cieľom izolovať tento priestor od nadjazdu. Na futbalovom ihrisku tiež vznikne oddychová zóna s výsadbou stromov. V tom­to roku sa obec ešte chystá na čiastočnú rekonštrukciu miestnych komunikácií.

VÍZIE DO BUDÚCNOSTI

Všetky projekty sú realizo­vané zo zdrojov obce. Obec­né zastupiteľstvo v súla­de s nastavenou stratégiou obce, do ktorej patrí aj útlm priemyselnej výstavby, za­ťažilo stavby priemyslu ma­ximálnou výškou poplatku 35 €/m². Aj vďaka týmto da­niam môže obec realizovať projekty na obnovu. Podľa starostových slov je potrebné zabezpečiť najskôr základné veci, aby sa ľuďom v obci dob­re žilo. To znamená oprave­né cesty, osvetlenie, lavičky, parky, detské ihriská, športo­viská, ktoré poskytnú ľuďom miesta na oddych. Od prie­myselného budovania sa obec vyberá cestou zelenšej bu­dúcnosti s podporou výstav­by súkromných rodinných domov a množstva zelených plôch. Má to aj hlbší zmysel, a to zakoreniť v miestnych ľu­ďoch zmysel pre udržiavanie životného prostredia.

Zdroj: Ivana Kobrtková

Foto: Obec Horný Hričov

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod