Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

20. september 2018 | Ľuboslav, Ľuboslava

Z regiónu

Javorníček oslávil štyridsiatku

Folklórny súbor Javorníček tento rok oslavuje 40. výročie svojho založenia. Nie je to tak dávno, čo mládenci z ľudovej hudby očarili Slovensko počas televíznej šou Zem spieva. Možno ich o postup do finále pripravila len chyba v ozvučení mikrofónov, ktorej sa dopustili technici v RTVS. Pred niekoľkými dňami zase v rodnej obci usporiadali v rámci osláv už 11. ročník folklórneho festivalu Javornícke ozveny.

02.10.2017 | 12:49

„V začiatkoch orga­nizácie Javorníckych ozvien sme mali zámer vzbudiť v ľuďoch zá­ujem o miestny folklór. Sme totiž samostatným regiónom, v ktorom má folklór špecifické spoločné znaky,“ hovorí vedúci folklórneho súboru Juraj Jakubík st.

Súbor v roku 1977 založil jeho otec Otto, pôvodne ako dievčen­skú folklórnu skupinu vo Hvozdni­ci. Väčšina členiek aj muzika však boli zo Štiavnika, takže fungovali tam. „Keď som sa vrátil z vojny, tak som súbor v roku 1984 prevzal ja. Ešte aj dlho potom sme fun­govali v Štiavniku. V 90. rokoch však bola nutná obmena, šikovné deti sa našli vo Hvozdnici. Založili sme FSk Javorníček a odvtedy fun­gujeme tu doma – vo Hvozdnici. V Štiavniku po roku 2000 vznikol FSk Javorník aj FS Štiavničan.

Dnes je väčšina členov FSk z Hvozdnice. Tvoria ho vedúci Ju­raj Jakubík st. s manželkou An­nou Jakubíkovou. Ľudová hudba je zložená z Juraja Jakubíka ml., Martina Jakubíka, Antona Vároša a Petra Šípka. Spevácka a tanečná zložka: Štefan Mišutka, František Majštiník, Anton Jánošík, Tomáš Radvan, Martin Radvan, Martin Prašnický, Ján Kocian, Anna Ší­peková, Jarmila Jánošíková, Silvia Radvanová, Helena Fupšová, Bar­bora Kocianová, Jarmila Mračínko­vá, Patrícia Peňáková, Mária Hešo­vá, Vanesa Várošová.

Ich cieľom je predovšetkým zmapovať, zachytiť a zachovať ľu­dovú kultúru, špecifickú pre oblasť Javorníkov. „Od strednej školy som chodil za starými ľuďmi, nahrával som si ich piesne, zapisoval zvyky. Ľudová kultúra ma všeobecne zaujíma. Či hmotná, či nehmot­ná. Nedá sa to oddeliť. Zozbieral som množstvo materiálu, ako ľu­dia fungovali, ako sa obliekali, ich pracovné postupy či názvy. Snažil som sa pochopiť celú oblasť. Ľu­dová kultúra ma fascinovala a čo sa dalo, to som sa snažil zachytiť,“ hovorí Juraj Jakubík st.

Jeho syn v začatom diele pokra­čuje. Dokonca etnológiu aj vyštu­doval na vysokej škole. „Javorníky sú špecifické či už krojom, alebo piesňou. Už etnológovia veľmi dávno videli jednotné prvky ja­vorníckeho folklóru. Túto oblasť pomenoval aj Leoš Janáček. Špeci­fiká sa týkajú strihu kroja, spôso­bu tvorenia viachlasu pri piesňach a ľudovej hudbe. Typické sú ťahané piesne. Majú archaickú šesťtóno­vú melódiu so zvýšeným štvrtým tónom. Vychádza to pravdepodob­ne z píšťaly. Aj výšivka na kroji je jednoduchá, ale prekrásna. Toto všetko je potrebné zachovať. Rov­nako tak aj mnohé zvyky a tradície typické pre túto oblasť. Napríklad taká silvestrovská obchôdzka, kto­rá mala tradíciu dokonca aj v Byt­či,“ hovorí Juraj Jakubík ml.

Štefan Mišutka patrí k starším členom FSk. Zvyky a tradície sú mu blízke. Vie aj porovnávať. „Kedysi sa skromne žilo, ale rodiny držali spolu. Ľudia sa zabávali spevom. Teraz máme hojnosť, ale nepra­jeme jeden druhému. Keď sa išlo z krčmy, chlapi aj hodinu spieva­li na pomedzí, to bolo radosť po­čúvať. Keď sa kosilo, spievalo sa. Aj deti spievali. Tak sa udržiavali zvyky a tradície. Keď som bol die­ťa, tak k nám ujcovia chodili aj tri či štyri razy do týždňa a rieši­li gazdovské záležitosti. Potom si zaspievali, veselili sa. Žilo sa síce skromne, ale súdržne. Nebola hoj­nosť ako dnes, aj keď ani chudoba nebola. Mäso sa jedlo málo, na­piekli sa buchty. Dnes akoby zlý duch vedel, ako má ľudí opantať. Cez peniaze a mamon. A tak sa opúšťa aj ľudová kultúra,“ hovorí.

Ľudia v našej oblasti začínajú folklór akoby znova objavovať. Veľmi skoro ho totiž vytlačil šlá­ger. Podľa Jakubíkovcov tu bol totiž v minulosti chudobný kraj. A tak ľudia na tej chudobe a svo­jich tradíciách až tak nelipli. Plyt­kosť je však aj priamym vplyvom globalizácie. „Ľudia idú málo do hĺbky, do podstaty. A nie je to len v ľudovej kultúre. Veď si zoberte, čo dnes ľudia sledujú v televízii. Skôr sú ochotní prijať ľahšie veci ako niečo náročnejšie a hodnot­nejšie,“ hovorí Juraj Jakubík ml.

Tradície sú však dôležité. „Okrem toho, že je to súčasť našej identity, je to aj niečo, čím sme iní oproti ostatným kultúram. Je to zároveň niečo, čo môžeme ponúk­nuť aj zahraničným hosťom. Keď k nám prišli nemeckí turisti, tak nadšení volali domov, že takýto kroj a takúto hudbu ešte nepočuli. Bolo to pre nich vzácne. Podstata nášho folklóru je v spôsobe života, ako ľudia žili, čo vytvorili, čo za­nechali. My však často akoby sme sa za to hanbili, nepriznávame sa k tomu, a preto nemáme identitu. Ak sa k tomu nevrátime, tak nebu­deme mať na čom stavať,“ dodal.

Folklór však podľa Jakubíkovcov prežije. „Vždy sa nájdu zanietení ľudia. Keď človek nepozná svoje korene, nemôže sa rozvíjať. Člo­vek musí spoznať svoju podstatu a potom môže na tom stavať. Ak chce budovať kultúru na neistých bodoch, nemá to základy. Nie je zakorenený.“

Výborným projektom, ktorý po­mohol ľuďom na Slovensku znova objaviť folklór, bola šou Zem spie­va. Javorníček stroskotal v semifi­nále. Ale nemal... „Mali sme smo­lu, že zo štyroch mikrofónov počas vystúpenia išiel len jeden, a to bratovi, ktorý spieva druhý hlas. V štúdiu to počuť nebolo, lebo boli priamo pri tom. Všetci nám gra­tulovali. Až keď sme si to pozre­li doma, zistili sme, že bol niekde problém. Spev nebolo dobre počuť. Bolo nám to trochu ľúto, ale už sa nedalo nič robiť. Aj sa nám doda­točne v televízii ospravedlnili, ale zase pustili tú istú nahrávku. Smo­la. Sme však radi, že sme tam mohli účinkovať a prezentovať náš región,“ uzavrel Juraj Jakubík ml.

Televízna súťaž Javorníčku po­mohla najmä v tom, že si urobi­li meno a dnes nemajú problém s ponukami na vystúpenia. Drží­me im palce, aby dobré meno náš­ho folklóru šírili aj ďalších 40 ro­kov a aby sa pričinili o zachovanie našich tradícií a identity. Lebo ako hovorí Juraj Jakubík st.: „Ľudová kultúra fungovala v každom regió­ne, ba dokonca aj v každej rodine boli špecifiká. V tom je to pekné, všetko to vytvára krásnu moza­iku našej kultúry. Práve tým je Slovensko bohaté. Aj v zahraničí si všímajú, že u nás je na malom území veľké bohatstvo piesňových či krojových variantov.“

 

Autor: Michal Filek

Foto: FSk Javorníček

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
23 °C
23 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod