Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

13. december 2019 | Lucia
| 2°C

Z regiónu

Kaliňák po otvorení klientskeho centra v komplexe Europalace: Je najmodernejšie na Slovensku

S účasťou podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka oficiálne otvorili novozriadené klientske centrum v budove Europalace na Vlčincoch. Podľa Roberta Kaliňáka ide o najmodernejšie klientske centrum na Slovensku.

16.11.2017 | 10:49

Vybudovanie a zriadenie v poradí 54. klientskeho centra stá­lo podľa ministra vnútra necelých 7 miliónov eur bez DPH. Do no­vých priestorov klientskeho centra a okresného úradu sa okrem dvoch pracovísk matričného úradu a ohla­sovne pobytu (evidencie obyvate­ľov) z Mestského úradu v Žiline pre­sťahovalo celkovo 12 odborov. Moderné klientske centrum KAMO (klientske administratívne miesto pre občana) patrí podľa Roberta Kaliňáka medzi vlajko­vé lode. „Tak ako v Bratislave, tak i v Žiline vznikajú klientske centrá, ktoré sú určené nielen pre obyvateľov Žiliny, ale majú vo zvyku priťahovať aj občanov z iných regiónov práve kvôli tomu, že v krajskom meste pracujú. V minulosti sme nedokázali vyba­viť toľko zákazníkov, preto musela byť rozšírená aj celková kapacita,“ uviedol. Poznamenal, že po tej­to zmene predpokladá, že počet vybavených žiadostí bude oveľa vyšší. V prípade otvorenia klient­skeho centra v Bratislave došlo k zásadnému nárastu vybavených občanov zo 400-tisíc na približne 650-tisíc.

URČENÉ PRIORITNE PRE KLIENTOV

Zlúčenie odborov pod jednu strechu má pre klientov zaručiť pohodlnejší prístup a spôsob vybavovania. Pod­ľa Roberta Kaliňáka ide o štandard, kedy klientske centrá nie sú prio­ritne tvorené pre zamestnancov, ale pre klientov. Tí majú prednosť a zamestnanci sa musia prispôsobiť napríklad aj modernejšiemu spôso­bu kancelárií v podobe takzvaných open space (otvorených priesto­rov), s ktorými majú v súčasnosti najväčší problém. „Priestor sa vždy na základe požiadaviek ešte for­muje a upravuje, musíme reagovať na podnety od zákazníkov, pokiaľ bude potrebné napríklad ešte niečo upraviť. Predtým bolo zvykom byť v kancelárii, do ktorej nikto nevidel a nemal prístup. Pre zamestnancov ide určite o stratu pohodlia, no prá­ve klient je ten, ktorý chce mať nad všetkým dozor. Veríme, že poskyto­vané služby budú kvalitné, rýchle a zákazníci budú spokojní,“ doplnil Robert Kaliňák. 

Ministerstvo vnútra si v súčas­nosti necháva len hlavnú budovu okresného úradu, v ktorej sa na­chádza integrovaný záchranný systém a ďalšie oddelenia, ktoré nemajú klientske vybavovanie. „Je dobré, ak sú aj z pohľadu nezávis­lého rozhodovania mimo klient­skeho centra, ide napríklad o od­bor opravných prostriedkov. Ďalšie rozširovanie našich aktivít bude realizované v tejto budove. Zvyšné budovy sa budeme snažiť buď pre­dať, alebo v prípade záujmu mesta či kraja budeme o tom diskutovať,“ upresnil Robert Kaliňák.

TAKMER 300 ZAMESTNANCOV

V novom klientskom centre pra­cuje takmer 300 zamestnancov, ktorí počas prvého dňa vybavili okolo 600 zákazníkov. V budove je k dispozícii približne 150 krytých parkovacích miest, no to, či bude táto kapacita postačujúca, ukáže až budúcnosť. Z hľadiska celkové­ho počtu klientskych centier sme podľa Roberta Kaliňáka za po­lovičkou. Čo sa týka klientskeho centra v Martine, to má byť podľa ministra moderné a veľkorysé. Ak­tuálne sa v jeho prípade začalo konanie smerom k projektovej do­kumentácii a k jeho samotnej vý­stavbe. Podobná diskusia sa vedie aj v prípade Liptovského Mikulá­ša, no tam sa, naopak, klientske centrum dostane do historických priestorov, ktoré však budú mo­derne vybavené.

Do nového klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa pre­sťahoval prednosta okresného úra­du a nasledujúce odbory: matričný úrad, ohlasovňa pobytu – evidencia obyvateľov, organizačný odbor, od­bor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor školstva, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných komuniká­cií, odbor výstavby a bytovej poli­tiky, pozemkový a lesný odbor, ka­tastrálny odbor, OR PZ – evidencia vozidiel a odbor správnych konaní a oddelenie dokladov.

V pôvodných budovách okres­ného úradu zostávajú: odbor krí­zového riadenia – jeho súčasťou je koordinačné stredisko integrova­ného záchranného systému a od­delenie obrany, majetkovopráv­ny odbor a odbor opravných prostriedkov.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Zuzana Holienčíková

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod