Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

18. júl 2019 | Kamila

Z regiónu

Kaplnka sv. Magdalény získa status národnej kultúrnej pamiatky

Kaplnke sv. Magdalény na Starom cintoríne v Žiline chceli vrátiť život. Chátrajúcej stavbe sa preto začala venovať zvýšená pozornosť a v týchto dňoch sa dozvedáme o ďalšom pokroku. Kaplnka sa totiž čoskoro stane národnou kultúrnou pamiatkou.

07.10.2018 | 11:19

Hoci sa to na prvý pokus nepodarilo, informá­cie uplynulých dní hovoria o tom, že kaplnka na Starom cintoríne sa národnou kul­túrnou pamiatkou napokon stane. Informovala nás o tom mestská poslankyňa Iveta Martinková, ktorá sa o príbeh Kaplnky sv. Magdalény inten­zívne zaujíma. Na to, aby sa kaplnka stala kultúrnou pa­miatkou, však musela spĺňať určité kritériá. „Pamiatko­vý úrad SR uviedol, že pred­metná kaplnka nevykazuje pamiatkové hodnoty, ktoré by odôvodňovali jej zápis do Ústredného zoznamu pamiat­kového fondu. Vtedy sme však ešte nevedeli o zvonoch s veľ­kou výpovednou a historickou hodnotou. Žiadosť som teda obnovila a podala,“ poveda­la pred niekoľkými mesiacmi poslankyňa Martinková.

ZMENILI SA SKUTOČNOSTI

Informáciu o tom, že v sú­vislosti s kaplnkou doš­lo k zmene, nám uplynulý týždeň potvrdil aj Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) v Žiline. „Áno, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil Kaplnku sv. Mag­dalény za národnú kultúr­nu pamiatku, rozhodnutie o vyhlásení však v súčas­nosti ešte nie je právoplat­né,“ potvrdila pre Žilinský večerník Petra Pleváková z KPÚ v Žiline. Podľa Pet­ry Plevákovej sa vyhláse­nie za národnú kultúrnu pamiatku uskutočnilo na základe zistenia nových relevantných skutočnos­tí o historickom vývoji. „Kaplnka sv. Magdalény je pravdepodobne prvou ba­rokovou sakrálnou stavbou na území mesta Žilina. Vý­znamnou mierou pomohol aj fakt, že stavba bola za­písaná do katastra nehnu­teľností s pridelením sú­pisného čísla, a rovnako aj to, že havarijný stav kapln­ky chce vlastník zvrátiť,“ doplnila.

ČOSKORO NAOZAJ OŽIJE

Vlastníkom kaplnky je už niekoľko mesiacov mesto Žilina, po zapísaní do listu vlastníctva dostala kapln­ka na Starom cintoríne sú­pisné číslo 8896. Hovorky­ňa mesta Barbora Zigová nás v súvislosti s Kaplnkou sv. Magdalény informo­vala, že jej reštaurátorský výskum je pred dokonče­ním. „Do konca roka bude vykonaný ešte archeologic­ký výskum, pretože je ur­čitá pravdepodobnosť, že by sa pod kaplnkou mohla nachádzať krypta,“ vysvet­lila Barbora Zigová, podľa ktorej sa v nasledujúcom roku začne aj s rekonštruk­ciou, aby sa kaplnke čo naj­vernejšie vrátila pôvodná podoba.

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
17 °C
20 °C
23 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod