Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

4. december 2022 | Barbora
| -3°C

Rozhovory

Kia je najlepší závod na svete

V decembri uplynie päť rokov odvtedy, ako sa Eek-Hee Lee stal prezidentom Kia Motors Slovakia (KMS) a riadi tak výrobný závod Kia pri Žiline. Žilinský večerník doteraz nemal možnosť publikovať jeho názory, pretože rozhovory pre médiá poskytoval výnimočne. Situácia sa však zmenila a dnes vám ponúkame jeho odpovede na naše otázky.

21.11.2016 | 15:23

Onedlho to bude desať rokov, čo ste spustili výrobu v závode pri Žiline. Ako hodnotíte rozhodnu­tie postaviť ho na Slovensku?
Musím povedať, že investícia na Slo­vensku je pre nás veľmi úspešná. Pred desiatimi rokmi sme spustili v na­šom závode sériovú výrobu. V tom čase v Európe situácia nebola prí­liš ružová. Napriek tomu sme tu za­čali vyrábať naše autá. Odvtedy sme každý rok, s výnimkou jedného, zvy­šovali počet vyrobených automobi­lov s európskym dizajnom a v naj­vyššej kvalite. Dosahujeme krásne výsledky a som veľmi rád, že je s in­vestíciou spokojná aj centrála v Kórei. 

Ako hodnotíte Slovensko z pohľa­du podnikateľského prostredia?
Veľkou výhodou je, že Slovensko je členom EÚ a používa euro. Navyše má dobrých a kvalifikovaných pra­covníkov. Nachádza sa v strede Euró­py, takže z pohľadu logistiky má veľ­mi výhodnú pozíciu. Dnes už sa však dostávame do situácie, kedy je ťažké robiť nábor kvalifikovaných zamest­nancov. Dobrých pracovníkov je ťaž­ko nájsť a je to z roka na rok nároč­nejšie. Rovnako dane a ceny energií sú veľmi vysoké voči susedným kra­jinám. To trošku znižuje konkuren­cieschopnosť. Problém je ešte aj ne­dobudovaná infraštruktúra, najmä diaľnica D3, ktorá bude spájať Slo­vensko s Českom a Poľskom. Keby sa tieto faktory zlepšili, určite by Slo­vensko bolo mimoriadne konkuren­cieschopné v rámci Európy. 

Na Slovensku vyrábajú autá tri automobilky a príde štvrtá. Je to dôvod, prečo pociťujete výrazný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily?
Áno, na Slovensko prichádza štvrtá automobilka. My sme doteraz nema­li veľký problém s náborom zamest­nancov, ale u našich dodávateľov je to už badateľné. Preto by s tým vláda mala niečo robiť. 

Minulý rok ste zvyšovali platy. Budete v tom pokračovať?
K zvyšovaniu platov sa staviame po­zitívne, každý rok dochádza k ich valorizácii minimálne na úrovni inflácie. 

Zapojili ste sa do programu duál­neho vzdelávania. Ako sa vám to osvedčilo?
Veľmi dobre, naša spoločnosť sa do duálneho systému vzdelávania po prvýkrát zapojila v školskom roku 2016/2017. Celkovo 22 talentovaných stredoškolských študentov absol­vuje štúdium v odboroch mechanik – špecialista automobilovej výroby a programátor obrábacích a zvára­cích strojov a zariadení. Študenti nie­lenže nadobudnú praktické zručnosti u najatraktívnejšieho zamestnávateľa v Žilinskom kraji, ale zároveň budú mať po ukončení štúdia garantované pracovné miesto. Študenti, ktorí boli zaradení do systému duálneho vzde­lávania, strávia minimálne polovi­cu vyučovania priamo v spoločnosti Kia Motors Slovakia. A druhá polovi­ca teoretického vyučovania sa bude konať v priestoroch Strednej odbor­nej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto. V školskom roku 2017/2018 otvorí spoločnosť Kia Motors Slova­kia v spolupráci so Strednou odbor­nou školou strojníckou Kysucké Nové Mesto v rámci projektu duálneho vzdelávania 3 odbory pre 24 študen­tov. K dvom pôvodným tak pribudol ďalší atraktívny odbor mechanik – mechatronik. Okrem toho však máme aj štipendijný program aj pre vysoko­školákov, aj pre stredoškolákov. Štan­dardne študentom stredných škôl po­núkame finančnú podporu 2000 eur ročne, odbornú prax a po jej skončení prácu v našej spoločnosti. Podmien­kou na získanie štipendia sú študij­né výsledky pred a počas poberania štipendia v priemere aspoň 3 (dobré) a absolvovanie praxe počas štúdia. Študentom vysokých škôl ponúka­me finančnú podporu 3000 eur roč­ne, odbornú prax a po skončení prácu v našej spoločnosti. 

Plánujete spustiť výrobu nového modelu? Aký to bude a kedy?
Každá automobilka má plán na nový model, bežne po piatich rokoch. Vý­robu nového modelu Sportage sme spustili na konci minulého roka a momentálne pracujeme na nástupcovi modelu Cee´d. Čo sa týka termínu, kedy by mohla začať vý­roba, jasnejšie budeme mať na základe situácie na trhu. Odvíja sa to aj od faktu, kedy spustia nové mode­ly naši konkurenti. Závisí to teda od rôznych faktorov. Urobili sme rekord v počte výroby nových automobilov. Je to vďaka novému modelu Sportage. Vždy, keď príde nový model, je vidieť, že je minimálne o jeden level vyššie ako predchodca. Očakávame, že aj nový model bude minimálne o jeden level vyššie ako súčasný. Aby bol konkurencieschopný cenovo, kvalitatívne, ale aj technologicky. Už sa naň tešíme. 

Ktorý z modelov, ktoré v súčas­nosti vyrábate, bol najúspešnejší?
Jednoznačne nový model Sportage. Keď sa uvažovalo o investícii na Slovensku, pracoval som v cen­trále v Kórei a pre Kia Motors Slo­vakia som robil všetky plány. Vtedy sme rátali, že predaj Sportage bude v Európe ročne 120-tisíc kusov. Mo­mentálne je to však už viac, takmer dvojnásobok, teda 230-tisíc kusov. Z pohľadu centrály, ale aj z môjho pohľadu, je Sportage najúspešnej­ším modelom nášho závodu. Pre nás je model Sportage najziskovej­ším modelom. V triede SUV – špor­tovo-úžitkových vozidiel predaje rastú voči minulému roku o 23 %. Aj preto je dnes tento model konku­rencieschopný a očakávame od neho veľký úspech aj do budúcna. 

Vyzerá to tak, že žilinský závod je úspešný. Aká je však jeho pozícia v rámci koncernu Hyundai/Kia?
Pred piatimi rokmi bola naša po­zícia niekde v strede. Zaviedli sme však novú filozofiu, inovačný systém. Odvtedy sa veľa zmenilo. Pred pia­timi rokmi spokojnosť zamestnan­cov, spolupráca medzi oddeleniami bola priemerná. Po zavedení inovač­ného systému sa veľa zmenilo. Keď si naša centrála robila prednedáv­nom prieskum vo všetkých našich závodoch, je ich 32, tak my sme sa umiestnili na prvom mieste. Preto k nám chodia na návštevu a učiť sa predstavitelia ostatných našich zá­vodov, aby videli, ako to u nás fungu­je. Aj hrdosť našich zamestnancov, aj kvalita ich práce sú veľmi vysoké. Sme veľmi hrdí, že máme takých zamest­nancov a každý rok spoločne prepisu­jeme históriu našej spoločnosti. 

Prezidentom KMS ste päť rokov. S akými zámermi ste nastupova­li? Podarilo sa vám ich naplniť?
Keď som prišiel na Slovensko, mal som cieľ urobiť z KMS najlepší zá­vod na svete. To bol môj sen. Dnes však môžem smelo povedať, že môj sen sa uskutočnil. Dal som našim za­mestnancom víziu, že musia v sebe rozvíjať tri faktory – výzvu, kreativi­tu a vášeň a tieto musia byť prirodze­nou súčasťou ich osobnosti. K tomu sme prispôsobili aj riadenie a vďaka tomu sme dosiahli výborné výsledky na poli riadenia aj kvality na svetovej úrovni. Získali sme veľa ocenení. Tak­že môžem povedať, že môj cieľ sa po piatich rokoch podarilo uskutočniť. Kia má svoje závody aj v iných kraji­nách. To, čím sa náš slovenský závod líši od tých ostatných po celom svete je, že pokiaľ inde majú aj kórejských manažérov, ktorí riadia prácu, tak tu máme slovenských manažérov. Kó­rejskí manažéri ich len podporujú a radia im. Pretože Slováci sú veľmi šikovní, a to je veľké plus pre našu spoločnosť. Ja považujem našich za­mestnancov za rodinu. Rád používam spojenie Kia Family – rodina Kia. Keď som ho začal používať, boli niekto­rí prekvapení, neboli na to zvyknutí. Najskôr to nevedeli prijať. Ale keď vi­deli, že sa aj správam k zamestnan­com tak ako k rodine, tak už radi po­čujú a používajú spojenie Kia Family. Chceme si udržať naše postavenie najlepšieho závodu na svete, a preto budeme v našom úsilí a opatreniach pokračovať. Napríklad tento rok sme dostali dobrú správu, že značka Kia sa v Európe na základe prieskumu spo­kojnosti zákazníkov umiestnila na 1. mieste. Vďaka nášmu závodu. Dva re­nomované magazíny, ktoré sa venu­jú testovaniu automobilov, posunuli v dvojročnom dlhodobom teste Kia Sportage na 1. miesto. Dokonca za dva roky nezaznamenali ani jedinú chybu. Je to zásluha našich zamest­nancov. Významný úspech dosiahol Sportage aj v prieskume spoľahlivos­ti agentúry J. D. Power, kde v konku­rencii 24 značiek a 68 modelov získal prvenstvo. Sme si istí svojou kvali­tou, a preto ponúkame zákazníkom 7-ročnú záruku. To iné automobilky neponúkajú.

Aké sú vaše plány do budúcna?
Magazín FORBES robí rebríček TOP 50 firiem na Slovensku. My sme v ňom obsadili tretiu priečku. Mesto Žilina má tak tretiu najlepšiu fir­mu na Slovensku. Organizácia Price Waterhouse Coopers hodnotí každý rok firmy na Slovensku na základe ich riadenia ľudských zdrojov. Štyri­krát po sebe sme získali prvé miesto. Do budúcna sa budeme aj naďalej sústrediť predovšetkým na kvali­tu a produktivitu, aby sme zachova­li tú najlepšiu úroveň, aby sme boli aj ďalej najlepším závodom na sve­te. Situácia na viacerých trhoch dnes nie je ružová, sú tu sankcie EÚ voči Rusku, vďaka čomu stále znižujeme náš vývoz do Ruska. Preto musíme zvyšovať predaj v západnej Európe. Kvôli Brexitu pomaly klesá náš zisk z predaja áut vo Veľkej Británii. Preto musíme prijať účinné opatrenia. Ná­klady nám zvyšuje aj kurz kórejskej meny voči euru. Preto je našou úlo­hou prekonať tieto vonkajšie fakto­ry v spolupráci s našimi zamestnan­cami. Som si istý, že to prekonáme. Myslím si ale, že by nám mala byť ná­pomocná aj slovenská vláda a riešiť dostavbu D3 či kvalifikovanú pracov­nú silu. Keď prekonáme tieto prekáž­ky, náš závod bude naďalej konku­rencieschopný a budeme stále robiť dobré meno Slovensku, ale aj Žiline. Pán prezident, čitateľov by zaují­mal aj váš príbeh. Kde ste profe­sijne pôsobili v minulosti? Pochádzam z Ulsanu. Je to veľmi významné priemyselné centrum v Kórei. Navštevoval som Ulsan In­stitute of Technology, kde si vybe­rali najtalentovanejších študentov z celej Kórey. Bolo pre mňa cťou, keď si aj mňa vybrali a zaradili ma do tohto programu. Potom som viac ako 20 rokov pracoval na rôz­nych riadiacich pozíciách v rámci skupiny Hyundai, až som prešiel do Kia Motors Corporations, kde som pôsobil ako vedúci korporátnej stratégie. No a pred piatimi rokmi som sa stal prezidentom KMS na Slovensku.

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod