Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

6. december 2019 | Mikuláš
| -2°C

Knižná

Knihovníci objavovali s deťmi knihy

Tvorcovia detských kníh, ilustrátori, knihovníci i zástupcovia vydavateľstiev sa spolu stretli na najväčšom celoslovenskom festivale s názvom Dni detskej knihy.

11.05.2018 | 15:45

Celoslovenský festi­val detskej knihy sa tento rok uskutoč­nil v našom mes­te. Krajská knižnica v Žili­ne v spolupráci s mestom Žilina, BIBIANOU, medzi­národným domom umenia pre deti, a Slovenskou sek­ciou IBBY (Board on Books for Young People) zorgani­zovali už 35. ročník festiva­lu Dni detskej knihy. Na festivale sa zúčast­nilo viac ako dve desiat­ky tvorcov detských kníh – spisovateľov, ilustráto­rov, zástupcov vydavateľ­stiev. Počas troch dní sa na spoločných stretnu­tiach stretli s dvoma tisíc­kami detí zo Žiliny a oko­lia. Súčasťou festivalu bolo aj vyhodnotenie národné­ho kola medzinárodnej slo­vensko-poľsko-českej lite­rárno-výtvarnej súťaže detí Tvoríme vlastnú knihu.

SVIATOK DETSKEJ KNIHY

Festival slávnostne otvo­rili 17. apríla na ceremo­niáli v Mestskom divadle v Žiline. Na sprievodnom programe sa podieľali mla­dé basketbalistky z Basket­balového klubu mládeže Ži­lina, folkloristi z Detského folklórneho súboru Stav­bárik, Žilinské mažoretky Diana a baletky z Baletnej školy Pointe. „Dni detskej knihy sú sviatkom. Sviatkom, kedy spisovatelia odídu od po­čítačov, maliari z ateliérov a aj deti zdvihnú zrak od mobilov a počítačov. Taký zázrak sa stal a v jednom meste sa stretlo naraz toľ­ko ľudí, ktorí detské knihy píšu, ilustrujú, čítajú, ktorí s nimi pracujú,“ povedala spisovateľka Toňa Revajová vo svojom príhovore.

KNIHA OŽÍVA VĎAKA ILUSTRÁCIÁM

Deti sa s tvorcami kníh stretli na besedách, kde hovorili o knihách, ktoré získali ocenenie Najlepšie a najkrajšie knihy Sloven­ska 2016. Spisovatelia ho­vorili o svojich zážitkoch s knihami, prečo sa rozhod­li písať práve pre deti a aj o tom, kde hľadajú inšpi­ráciu. Ilustrátori sa o svo­je umenie podelili nielen na besedách, ale aj na tvo­rivých dielňach. Malým umelcom pomáhali pre­konávať strach z veľkého bieleho papiera. „Ilustrácia dáva knihe život. Keď som bol malý, čítal som najskôr obrázky. Keď som sa nau­čil čítať, hľadal som, či ujo ilustrátor neurobil pri kres­lení chybu a nenamaľoval blonďavej princeznej čier­ne vlasy. A keď som bol ešte väčší, začal som ilustrá­cie obkresľovať,“ spomí­nal akademický maliar Sta­nislav Lajda.

TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

Tvorcovia kníh mohli obdi­vovať aj detské dielka, kto­ré boli prihlásené do súťa­že Tvoríme vlastnú knihu. Deti mali za úlohu „prepí­sať“ svoju obľúbenú roz­právku. Písali o tom, ako Červená čiapočka zjed­la vlka, ako princezná vyslobodila princa, či ako repka ťahala dedka. Knižni­cu počas festivalu ozdobili výstavy prác študentov Sú­kromnej strednej umelec­kej školy v Žiline, ilustrácie Stanislava Lajdu a Kataríny Gasko a výstava najkrajších a najlepších detských kníh jari, leta, jesene a zimy 2016 na Slovensku. Kon­cert Petra Vaňoučka, Zuza­ny Burianovej v priesto­roch knižnice potešil ucho aj toho najnáročnejšieho diváka.

KNIHOVNÍCI A UČITELIA

Posledný deň festivalu bol určený najmä odbornej ve­rejnosti – knihovníkom a učiteľom. „Seminár Kniž­nica v živote dieťaťa chce posunúť myšlienku Dní detskej knihy ďalej. Detská kniha je krásna, ale musí­me ju deťom vedieť pútavo prezentovať. Nielen o dôle­žitosti čítania, ale aj o prá­ci s detským čitateľom nám hovorili hostia z celého Slovenska,“ uzavrela Kata­rína Šušoliaková, riaditeľka knižnice. Festival sa síce skončil, ale práca knihovníkov ne­ustáva. Každý mesiac sú pre vás v knižnici priprave­né nielen detské čitateľské kluby, ďalšie besedy s au­tormi a tvorivé dielne.

Zdroj: Anna Berthotyová

Foto: Archív KKZA

Najnovšie vydanie
Predplatné
zilinskyvecernik_monitor_prod