Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

16. jún 2019 | Blanka

Z regiónu

Kompostovanie získava na popularite, Žilinčania dostávajú nové kompostéry. Viete, ako s nimi pracovať?

Správne nakladanie s bioodpadmi bude pre obyvateľov Žiliny opäť o niečo atraktívnejšie. Mesto nedávno nakúpilo dokopy 5-tisíc nových kompostérov, ktoré začalo distribuovať Žilinčanom žijúcich v rodinných domoch v meste a prímestských častiach. Všetky zakúpené kompostéry by mali byť rozdané do dvoch mesiacov.

29.06.2018 | 09:31

Úplne prvé kom­postéry boli doruče­né obyvateľom Mojšovej Lúčky. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej sú distribuované bezplat­ne. Stačí, pokiaľ oby­vateľ podpíše prebera­cí protokol alebo, naopak, čestné vyhlásenie, že oň nemá záujem, nakoľ­ko už má vlastný. K 5-ti­síc zakúpeným kom­postérom plánuje žilinská radnica v blízkej dobe dokúpiť ešte ďalších 2-tisíc. V súčasnosti sa distribuujú do prímest­ských častí Bytčica, Trnové, Rosinky, Závodie a Žilinská Lehota, pokračovať sa bude v meste a na žilinských sídliskách s rodinnými domami. Kompostéry majú podľa informácií mes­ta objem 600 litrov vody a sú vyrobené z recyklova­ného a recyklovateľného plastu s váhou a stabili­tou minimálne 10 kilogra­mov. Sú tiež odolné voči poveternostným vplyvom teplote -40 až 80 stupňov Celzia a UV žiareniu.

PRAVIDLÁ KOMPOSTOVANIA

Kompostovanie bioodpadu na záhradách je ľuďom stá­le bližšie, ide totiž o najúčin­nejší a najjednoduchší spô­sob recyklácie biologických odpadov, ktoré pochádzajú zo záhrad a domácností ži­júcich v rodinných domoch. Viete však, ktoré bioodpa­dy do kompostéra nepatria? „Nepatria doň bioodpady ži­vočíšneho pôvodu ako mäso­vé výrobky, mliečne výrobky, ryby, kosti a tiež pečivo, zvyšky varených jedál, cestoviny, omáčky, šaláty a podobne. Rizikom môžu byť aj výkaly z domácich a hospodárskych zvierat. Z rastlinného pôvo­du by nemali ísť do kompo­stéra zvyšky rastlín a drevín napadnuté chorobami,“ vy­svetľuje Michal Vavrík z Občianskeho združenia Kompo­stujme. Najčastejšou chybou, ktorej sa podľa neho ľudia dopúšťajú pri kompostovaní na záhrade, je práve to, že do kompostéru nepridávajú uh­líkatý materiál, ako napríklad lístie, ktoré si na jeseň spá­lia. „Pokiaľ máme možnosť uskladniť si tento materiál na jedno miesto, môžeme ho pridávať do kompostéra celú sezónu. Čím rôznorodejší materiál kompostujeme, tým dosahujeme lepšie výsled­ky. Obsah kompostéra je tiež potrebné prekopávať či pre­miešavať, aby sa jednotlivé zložky pridávaného materi­álu medzi sebou dostatočne premiešali. Taktiež sa týmto spôsobom dovnútra dostane viac vzduchu, ktorý nám vo výrobe „čierneho zlata“ veľmi pomáha.“

VPLYV ROČNÉHO OBDOBIA

Pre kvalitné kompostovanie je teda dôležité riadiť sa urči­tými zásadami, ktoré sú však pri kompostovaní na záhra­de o niečo voľnejšie. Môže­me sa jednoducho spoľahnúť na prírodu. Veľa pritom závisí práve od toho, či spracúvame biologický odpad v interiéri – teda na balkóne alebo klasic­ky na záhradách, kde môže mať na kompostovanie vplyv aj aktuálne ročné obdo­bie. „V lete nám môže obsah kompostéra viac vysychať, počas iných ročných období sa zas môže vplyvom dažďov príliš premočiť. Nízka teplo­ta v zime spomaľuje činnosť mikroorganizmov a pokiaľ ich pravidelne „nekŕmime“ dostatočným množstvom bioodpadov, v zime sa môže proces rozkladu úplne za­staviť,“ hovorí Michal Vav­rík z občianskeho združenia. Ako ďalej dopĺňa, interiéro­vé kompostovanie má svo­je špecifiká, ktoré spočívajú najmä v úprave pridávaného materiálu – delenie na men­šie časti. „Taktiež treba rá­tať s novými „obyvateľkami“ v priestore. V komposté­ri totiž chováme kalifornské dážďovky, ktoré nám biood­pad spracujú na vynikajúce tuhé aj tekuté hnojivo.“

BYTOVÉ KOMPOSTOVANIE

S princípmi správneho na­kladania s biologicky rozlo­žiteľnými odpadmi sa Žilin­čania aktívne dostávajú do kontaktu už niekoľko rokov. Podľa Michala Vavríka z OZ Kompostujme sú v súčasnos­ti v prevádzke kompostéry na Predmestskej a Bajzovej uli­ci. „Od vybudovania prvého verejného kompostéra v júli 2015 máme množstvo no­vých záujemcov o kompos­tovanie v mieste ich bývania, avšak hľadáme aktívnych ľudí, ktorí nám pomôžu s ich prevádzkou. Pre veľa ľudí je obťažujúce separovať základné zložky, ako napríklad PET fľaše, sklo či tetrapa­ky, na ktorých separovanie máme vytvorené podmienky už niekoľko rokov,“ prizná­va. Ako ďalej upozorňuje, na druhej strane je i množstvo ľudí, ktorí sú z kompostova­nia nadšení a tešia sa, že sa ich bioodpady vrátia späť do kolobehu. „S takýmito ľuďmi chceme dosahovať spoločnú víziu. Pribúdajú aj domác­nosti, ktoré kompostujú v by­toch. Súčasné trendy sa stále viac orientujú na predchá­dzanie vzniku odpadov a prá­ve kompostovanie je jednou z najdostupnejších možnos­tí, ako realizovať najvyššiu prioritu odpadového hospo­dárstva.“ Množstvo ďalších cenných informácií zo sve­ta kompostovania na môže­te dozvedieť aj na webovej stránke občianskeho združe­nia www.kompostuj.me.

Autor: - z h -

Foto: Ilustračná

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA UTOROK
24 °C
19 °C
21 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod