Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

25. apríl 2019 | Marek

Z regiónu

Kvalitnejšie služby a kratšie čakanie: nemocnica dostala nový röntgen a CT prístroj

Skrátenie čakacích dôb a podrobnejšie informácie o stave pacienta sľubuje nové CT pracovisko a röntgen, ktoré získalo oddelenie rádiodiagnostiky Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline.

24.06.2018 | 11:53

Moderné prístroje za takmer milión eur. Žilinská nemocnica nedávno skvalit­nila svoje vybavenie, na rá­diodiagnostickom oddelení otvorili nové CT pracovisko a digitálny röntgen. Podľa Martina Molnára z oddele­nia rádiodiagnostiky FNsP v Žiline dokážu vďaka nové­mu CT prístroju vyšetriť viac pacientov a dáta z vyšetrenia spracovať oveľa podrobnej­šie a rýchlejšie. „Od minulé­ho roka až do mája tohto roka sme na CT pracovisku vyšet­rili priemerne okolo 900 pa­cientov mesačne. Čakacia doba na takéto vyšetrenie sa však pohybuje v závislos­ti od závažnosti ochorenia. V prípade pacientov, kto­rí nemusia ísť na vyšetrenie urgentne, ide o časový ho­rizont od dvoch týždňov do mesiaca a pol až dvoch me­siacov,“ vysvetlil Martin Mol­nár z rádiodiagnostického oddelenia.

POSTELE A LINEÁRNE URÝCHĽOVAČE

Rezort zdravotníctva v sú­časnosti pracuje na moder­nizácii techniky aj v ďalších slovenských nemocniciach. Podľa ministerky zdravotníc­tva Andrey Kalavskej, ktorá sa uplynulý týždeň zúčast­nila na oficiálnom otvorení pracoviska v žilinskej fakult­nej nemocnici, ministerstvo revitalizuje dlhodobo zasta­rané prístrojové vybavenie nemocníc. Centrálne obsta­rávanie CT prístrojov pre celý rezort podľa generálneho ta­jomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR Jozefa Ráža ohlásili zhru­ba pred dvomi rokmi, išlo pritom dokopy o trinásť CT prístrojov. „Úspory na prí­strojoch predstavujú desiat­ky miliónov eur. Osemročný záručný servis v prípade CT prístrojov, postelí a lineár­nych urýchľovačov je na toto obdobie v cene,“ skonštatoval Jozef Ráž.

ZÁLOŽNÉ CT

Dva röntgeny z roku 2009 a 2014 čoskoro doplní aj tretí digitálny röntgen, kto­rý bude prednostne určený najmä pre detských pacien­tov. Zefektívniť spôsob vy­šetrenia oddelenie plánuje aj tým, že pôvodný CT prí­stroj sa nainštaluje na ur­gentný príjem, aby bol pre ťažké prípady ihneď k dis­pozícii. Nové CT tak bude podľa generálneho riaditeľa FNsP v Žiline Igora Stalmaš­ka slúžiť len na plánované vyšetrenia. „Pokiaľ by sa sta­lo, že nový prístroj náhodou vypadne, budeme mať alter­natívu. Dve CT pre taký veľ­ký región so spádovou ob­lasťou, ako je okres Žilina či ďalšie priľahlé okresy, sú na mieste,“ uviedol generálny riaditeľ.

Autor: Zuzana Holienčíková

Foto: Autorka

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA SOBOTA
16 °C
17 °C
18 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod