Táto stránka využíva cookies. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. ×

Žilinský Večerník

19. jún 2019 | Alfréd

Z regiónu

Maskáčové príbehy zachytávajú obdobie, kedy bola základná vojenská služba povinná

Knižný trh doplnila kniha s vojenskou tematikou, ktorá tu dlhé roky chýbala. Pohľad na základnú vojenskú službu, ktorá po postupnom skracovaní zanikla, vo svojej novele zachytil Bohdan Cagáň. Autor absolvoval základnú vojenskú službu v Žiline v 5. pluku špeciálneho určenia, čo zachytil aj na papier. To bol hlavný dôvod, prečo Maskáčové príbehy uviedli do života práve v Žiline.

11.10.2018 | 09:09

Stredoškolský učiteľ slovenského jazyka a literatúry na Gym­náziu Nedožerské­ho v Prievidzi napísal knihu Maskáčové príbehy. V roku 2001 absolvoval základnú vojenskú službu v žilinskom 5. pluku špeciálneho určenia ako prieskumník výsadkár a dosiahol hodnosť podporu­čík v zálohe. Vo svojej knihe zachytáva biografické udalos­ti priebehu základnej vojen­skej služby práve z tohto roku. „Knihu som napísal preto, lebo vojenská služba sa skon­čila a na knižnom trhu chý­bala kniha z tohto prostredia a obdobia,“ prezradil Bohdan Cagáň pre Žilinský večerník. „Keďže som mal veľa mate­riálu a skúseností, dal som ich dokopy so zámerom, aby sa z tohto obdobia zachovalo niečo na jednej strane kom­paktné a prístupné nielen vojakovi, ale i čitateľovi.“ Ako sa ďalej vyjadril, každé obdo­bie by malo byť v literatúre zastúpené pre generácie, kto­ré prídu po nás. „Aby vedeli, ako vyzeral život obyčajného človeka v tej dobe.“

KNIHA VYCHÁDZA ZO SKUTOČNOSTI

Novela Maskáčové príbehy je o obyčajnom mladom mužo­vi, ktorý sa ocitne v „zelenom“ prostredí, čo bolo v tej dobe v podstate automatické. „Kni­ha vychádza zo skutočnosti. Je to taká skladačka, lebo realita sa nedala úplne dodržať. Napo­kon nebolo ani mojím cieľom otrocky ju dodržať. Chcel som, aby bol text prijateľný a zaují­mavý,“ povedal autor knihy. Môžeme povedať, že no­vela má dve línie. Prvou je vojenská, ktorá sa vzťahu­je na to, ako je mladý človek nečakane vtiahnutý z civilu do vojenského prostredia. V tomto prípade dokonca špeciálneho – 5. pluku špeci­álneho určenia v Žiline. Táto línia nie je len plejádou za­ujímavých neštandardných situácií – vážnych aj komic­kých: prijímačový výcvik, výsadkársky výcvik, prežitie v teréne, zoskoky a ich riziká ústiace do vážneho zranenia, ktorého príčiny sa odhaľujú len postupne. Je tiež výpo­veďou o tom, že aj v zdanlivo „nanútenom“ prostredí sa dá nájsť niečo zmysluplné pre život. Druhá línia je osobná. Upína sa na partnerské vzťa­hy mladých ľudí poznače­né dobovou tendenciou ich migrácie, v tomto prípade dievčaťa do USA, a násled­nou konfrontáciou východu a západu.

AUTENTICKÉ OBRAZY

Kniha je doplnená množ­stvom ilustrácií kreslených tušom. O tie sa postarala Eva Baloghová. „Nie je tradičné, že kniha je ilustrovaná, ale hodilo sa mi to tam a myslím si, že výsledok je skvelý,“ vy­slovil autor knihy. „Spočiatku som mala po­chybnosti, či to zvládnem. Predsa len, o vojenskom pro­stredí nič neviem. No keď som si knihu prečítala, oča­rila ma,“ vyjadrila sa ilustrá­torka. „Každá ilustrácia kom­binuje rôzne myšlienky.“

PREDSTAVENIE ČITATEĽOVI

Knihu sa rozhodol Bohdan Cagáň uviesť do života v Ži­line za prítomnosti 5. pluku špeciálneho určenia, s ktoré­ho členmi zo svojich predchá­dzajúcich pozícií – v zahra­ničných operáciách (v Iraku a v Afganistane) sa stretával súčasný náčelník Generálne­ho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko. „Je to prvá kniha zaobe­rajúca sa prostredím armády a vojakov od vzniku Slovenskej republiky. Takže z tohto po­hľadu je to výnimočná kniha a z druhého pohľadu je výni­močná preto, že autor dal svoj obraz, svoj príbeh do stanove­ného času a deja, ktorý je veľmi čitateľný, prístupný a každý si v ňom môže niečo nájsť,“ vy­slovil sa ku knihe náčelník. „Samozrejme, viac si v nej nájdu vojaci, ktorí sa tam spoznávajú. Ale niečo si tam nájdu aj súčasní mladí ľudia. Pochopia, o čom je vstup do ozbrojených síl, akým spô­sobom a čo musí vojak pod­stúpiť. Aké sú riziká výkonu služby, ale aj benefity – pria­teľstvo, spolupatričnosť, obe­tavosť, odvaha. Podľa mňa je to výborný počin pre ozbro­jené sily a ich propagáciu na verejnosti,“ dodal Daniel Zmeko. Nezabudol pripome­núť, že kniha prináša pohľad na vojsko starý 17 rokov. „Po­zitívom je, že pred 17 rokmi bol autor knihy hrdý, že je príslušníkom 5. pluku a dnes ten pluk nie je ani zabudnu­tý a je ešte na vyššej úrovni ako pred tými 17 rokmi. Som veľmi hrdý, že mám česť veliť takýmto ľuďom a takejto jed­notke vo svojej zostave.“ Za 17 rokov teda prešli 5. pluk a špeciálne sily OS SR dlhú cestu. „Zásadne sa zme­nilo aj poslanie tohto plu­ku od tej doby a zmenili sa aj ľudia. Dnes máme moderne vyzbrojený, dobre vybavený a vycvičený 5. pluk, ktorý re­álne plní úlohy priamo v ob­lastiach postihnutých krízou a výnimočným spôsobom reprezentuje dobré meno OS SR. V najbližšom čase ho čaká priblíženie sa štandar­dom aliančných partnerov. Približne v polovici budúceho roka vytvoríme Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie, kto­ré zastreší 5. pluk, ale aj iné progresívne spôsobilosti,“ priblížil náčelník. Pre nasta­venie dobrej atmosféry v OS je však podľa neho potrebné aj väčšie morálne docenenie práce vojakov. „Nerád vidím, keď sa po práci, výkone voja­kov alebo po ich odmeňova­ní šliape. Okrem tlaku, ktorý priamo súvisí s výkonom náš­ho povolania, sa tak stretáva­me i s nezmyselným tlakom, dehonestujúcim našu prácu. Výkon vojaka a jeho morálne oceňovanie súvisí s profesij­nou statočnosťou. Statočné­ho vojaka zabolí spochybňo­vanie jeho poslania. No to, že sa autor knihy Maskáčové príbehy zaoberá pretavením histórie do šíriteľnej knižnej podoby, je pre mňa neklam­ným znakom, že naša práca má zmysel aj v očiach verej­nosti,“ dodal Daniel Zmeko.

KRSTILI PUŠNÝM PRACHOM

Maskáčové príbehy sú pre každého, kto má rád vojen­skú tematiku, primárne sú určené čitateľom vo veku 17 až 25 rokov, čiže čitate­ľom, ktorých by podobný re­álny priebeh vojenského vý­cviku a partnerských vzťahov na diaľku čakal, keby základ­ná vojenská služba nezanikla. Do života ju úspešne uvied­li najmä pred mladým čita­teľským publikom v Krajskej knižnici v Žiline. Krstili ju pušným prachom.

Autor: Katarína Kvašňovská

Foto: Archív 5. PŠU

Horúce kreslo
DNES ZAJTRA PIATOK
25 °C
25 °C
20 °C
zilinskyvecernik_monitor_prod